Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2013-nji ÝylyŇ habarlar arhiwi
9 ýanwar 2013 ýyl

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe bank ulgamynda gazanylýan ösüşler

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar we uly ösüşler gazanylýar.

10 ýanwar 2013 ýyl

Halkara standartlarynyň esasynda pul-karz statistikasy

Döwlet maliýe statistikasy, töleg balansy hem-de milli hasaplar statistikasyndan başga, pul-karz statistikasy makroykdysady statistikasynyň dört böleginiň biri bolup durýar.

10 ýanwar 2013 ýyl

Bank işinde innowasion dolandyryş strategiýalary

Innowasiýa – bu önümçilige ýa-da hyzmatlara obýekt, haryt we tehnologiýalar görnüşinde, haryt ylmy gözlegleriň, açyşlaryň netijesinde we beýlekilerden tapawutly bolup durýan täzelikleri girizmek.


15 ýanwar 2013 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde eden ÇYKYŞY

Siziň bilşiňiz ýaly, geçen ýyl bütin dünýäde ykdysadyýetiň ösüş depgininiň peselendigi duýuldy. Dünýäde dowam edýän maliýe-ykdysady çökgünlik köp döwletlere öz täsirini ýetirdi.


15 ýanwar 2013 ýyl

2012-nji ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen maslahat

2013-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde garalan meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin şol gün Türkmenistanyň Merkezi bankynda maslahat geçirildi

22 ýanwar 2013 ýyl

Halkara bilermenleri Türkmenistanyň maliýe we maýa goýum syýasatynyň netijeliligini ykrar edýärler

«Financial Times» neşirýatynyň 1926-njy ýyldan bäri Londonda çykarylýan her aýlyk «The Banker» atly ýöriteleşdirilen žurnaly köp sanly halkara wakalaryny, şol sanda täze tehnologiki açyşlary we innowasiýalary beýan edýär ...

24 ýanwar 2013 ýyl

Maýanyň artmagy ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň okgunly ösmeginiň kepilidir

2013-nji ýylyň başynda Türkmenistan üçin örän möhüm çözgütleriň ençemesi kabul edildi. Şol çözgütler ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga we artdyrmaga, türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, uzak geljek üçin döwletimizi üstünlikli ösdürmegiň ygtybarly kepilliklerini döretmäge gönükdirilendir.

6 fewral 2013 ýyl

Türkmenistan – dünýäde maýa goýumlarynyň gönükdirilýän ýurtlarynyň birinji onlugynda

Täze Galkynyş eýýamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary bilen ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmegiň ähli ugurlary boýunça alnyp barylýan döwrebap özgertmeler özüniň oňyn netijelerini berýär.

14 fewral 2013 ýyl

Dünýä ykdysadyýetiniň globallaşmagy

Soňky ýyllarda dünýä ykdysadyýeti milli hojalyklaryň hem-de olaryň ykdysady we syýasy gatnaşyklarynyň jemi hökmünde hil taýdan täze mazmuna eýe bolýar. Globallaşma hojalyk durmuşynyň halkaralaşmagynyň möhüm görnüşine we bir wagtyň özünde täze tapgyryna öwrülip, ol dünýäniň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy hereketlerini gurşap alýar, ykdysady ösüşe we döwrebaplaşma ýardam edýär.

25 fewral 2013 ýyl

Telekeçilik – bazar ykdysadyýetiniň esasy

Türkmenistanyň Hökümeti şahsy telekeçiligi hemmetaraplaýyn goldaýar. Onuň ösüşi bolsa ýurduň ykdysadyýetiniň öňe gitmegine özüniň oňaýly täsirini ýetirýär.

1 2 3 4 5 6 7 8 9