Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Kanunlar

Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda

Karz edaralary we bank işi hakynda

Mikromaliýe guramalary we mikromaliýeleşdirme hakynda

Karz birleşmeleri hakynda

Fiziki şahslaryň goýumlarynyň hökmany kepilligi hakynda

Türkmenistanyň Merkezi Bаnkynyň Müdiriyetiniň Başlygynyň 2012-nji yylyň 13-nji awgustynda
çykaran 219-ö belgili buýrugy bilen tassyklanan, Ätiýaçlyk talaplarynyň kadalaşdyryjysyny hasaplamagyň
we Türkmenistanyň Merkezi bankynda olary deponirlemegiň tertibi hakynda Gollanma üytgetmeler
girizmek barada

Türkmenistanyň käbir kanunçylyknamalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

Düzgünnamalar

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2023-nji ýylyň 27-nji aprelinde çykaran 132-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň karz edaralarynyň müşderileriniň "Karz taryhy" merkezleşdirilen maglumat binýadyny dolandyrmagyň we ony ulanmagyň Düzgünnamasy

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2022-nji ýylyň 18-nji aprelinde çykaran 95-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň karz edaralarynyň karz bermegi hakyndaky Düzgünnama

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2021-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda çykaran 26-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2014-nji ýylyň 4-nji iýulynda çykaran 281-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan Karz edaralarynda pulhana amallaryny ýöretmegiň tertibi barada Düzgünnama üýtgetmeler girizmek hakynda

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 2-nji iýulynda çykaran 176-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistnyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2009-njy ýylyň 19-njy ýanwarynda çykaran 6 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanda nagt däl hasaplaşyklar hakynda Düzgünnama üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 11-nji iýunynda çykaran 159-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek maksady bilen karz edaralary tarapyndan müşderileri, müşderileriň wekillerini we benefisiarlary barabarlamak hakynda Düzgünnama

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2020-nji ýylyň 9-njy aprelinde çykaran 108-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek maksatlary bilen gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar bilen baglanyşykly işler boýunça amallary amala aşyrýan şahslaryň içerki gözegçilik kadalaryna bildirilýän talaplar

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2019-njy ýylyň 8-nji maýynda çykaran 134-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň çäklerinde töleg terminallaryny ulanmak we ekwaýringi amala aşyrmak hakynda

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2008-nji ýylyň 12-nji maýynda çykaran 47 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň raýatlaryna hususy ýaşaýyş jaýlaryny gozgalmaýan emläk hökmünde girewine goýup, satyn almaga karzlary bermegiň tertibi hakynda Düzgünnama üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2011-nji ýylyň 17-nji fewralynda çykaran 26 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanyşykly pul serişdeleri we/ýa-da gaýry emläk bilen amallara garşy hereket etmek we ýüze çykarmak boýunça çäreleriň banklar tarapyndan amala aşyrylmagy hakynda

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2011-nji ýylyň 2-nji fewralynda çykaran
4 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň banklarynda içerki gözegçiligi gurnamak barada

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2011-nji ýylyň 12-nji martynda çykaran 10 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň raýatlaryna hususy ýaşaýyş jaýlaryny satyn almaga gozgalmaýan emläk üçin karz bermegiň tertibi hakynda Düzgünnama üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2009-njy ýylyň 9-njy dekabrynda çykaran 86 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň raýatlaryna şäherlerde, etrap merkezlerinde we şäherçelerde dört gatly köp öýli ýaşaýyş jaýlardan öýleri satyn almaga gozgalmaýan emläk üçin karz bermegiň tertibi hakynda Düzgünnama üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

Türkmenistanyň bank däl karz edaralarynyň esaslyk maýasynyň iň az möçberini bellemek barada

Goýumlaryň hökmany kepillendiriliş gaznasynyň emele gelmeginiň, serişdeleriniň ýerleşdirilmeginiň we ondan tölegleriň, kepillik ätiýaçlygynyň emele gelmeginiň, gatnaşyjy banklar tarapyndan hökmany we ýörite gatançlaryň tölenilmeginiň tertibi hakynda

Bank hasaby hakynda

Türkmenistanda nagt däl hasaplaşyklar hakynda

Türkmenistanyň raýatlaryna Aşgabat şäherinde täze gurlan jaýlardan öýleri satyn almaga gozgalmaýan emläk üçin karz bermegiň tertibi

Türkmenistanda kassa amallaryny alyp barmagyň tertibi

Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan ygtyýarlylandyrylmaga degişli işi ygtyýarnamasyz amala aşyrýan taraplary ýüze çykarmak maksady bilen, ygtyýarnamanyň dalaşgäri we ygtyýarnamaly bolup durmaýan taraplaryň barlaglaryny geçirmek boýunça Usulyýet görkezmeleri

Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2012-nji ýylyň 12-nji martynda 635 san bilen bellige alnan Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2012-nji ýylyň 27-nji fewralynda çykaran 19-ö belgili buýrugy bilen tassyklanan Ygtyýarly karz edaralary tarapyndan fiziki şahslar üçin nagt we nagt däl görnüşinde daşary ýurt puly bilen alyş-çalyş amallaryny geçirmegiň Düzgünlerine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdiriyetiniň başlygynyň 2011-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda çykaran 58-ö belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň karz edaralarynyň müşderileriniň karz taryhy hakynda Düzgünnama üýtgetme girizmek barada

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2008-nji ýylyň 5-nji aprelinde çykaran 40-njy buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň raýatlaryna hususy ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin döwlet gurluşyk guramalaryna karz ugruny açmak arkaly karz serişdelerini bermegiň tertibi hakynda Düzgünnama üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek barada

Ygtyýarly karz edaralary tarapyndan fiziki şahslar üçin nagt we nagt däl görnüşinde daşary ýurt puly
bilen alyş-çalyş amallaryny geçirmegiň Düzgünlerine üýtgetmeleri girizmek hakynda

Tertipler

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2022-nji ýylyň 24-nji oktýabryndaky 290-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2011-nji ýylyň 14-nji noýabrynda çykaran 65-ö belgili buýrugy bilen tassyklanan Durmuş guran ýaş maşgalalara zerur bolan öý goşlaryny we hojalyk harytlaryny satyn almak üçin ýeňillikli karzlary bermegiň hem-de täze ýaşaýyş jaýyny (öýi) satyn almak üçin gozgalmaýan emläk üçin karzlary bermegiň Tertibine üýtgetmeler girizmek hakynda

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2022-nji ýylyň 4-nji oktýabryndaky 270-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan Hususy telekeçileriň ygtyýarly karz edaralaryndaky bank hasaplaryna gelýän nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmegiň ýa-da fiziki şahslaryň hasabyna geçirmegiň Tertibine üýtgetmeleri girizmek barada

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2022-nji ýylyň 15-nji awgustynda çykaran 207-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça içerki gözegçiligiň kadalaryna bildirilýän Talaplar hakynda

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2022-nji ýylyň 19-njy aprelinde çykaran 97-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň karz edaralary tarapyndan milli programma önümlerini döretmek we enjamlary öndürmek boýunça işler hem-de taýýar milli programma önümleriniň we enjamlarynyň satyn alynmagy we ulanyşa girizilmegi üçin kiçi we orta telekeçiligiň subýektlerine karzlary bermegiň Tertibi hakynda

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabryndaky 261-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan Türkmenistanyň Merkezi bankynda we karz edaralarynda buhgalterçilik hasaba alnyşynyň hasaplarynda görkezilýän amallara degişli resminamalary saklamak üçin saýlap arhiwe tabşyrmak boýunça işleri guramak we geçirmek hakynda Gözükdiriji

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2020-nji ýylyň 24-nji iýulyndaky 200-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2011-nji ýylyň 14-nji noýabrynda çykaran 65-ö belgili buýrugy bilen tassyklanan Durmuş guran ýaş maşgalalara zerur bolan öý goşlaryny we hojalyk harytlaryny satyn almak üçin ýeňillikli karzlary bermegiň hem-de täze ýaşaýyş jaýyny (öýi) satyn almak üçin gozgalmaýan emläk üçin karzlary bermegiň Tertibine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan Hususy telekeçileriň ygtyýarly karz edaralaryndaky bank hasaplaryna gelýän nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmegiň ýa-da fiziki şahslaryň hasabyna geçirmegiň Tertibine üýtgetmeleri girizmek barada

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2020-nji ýylyň 31-nji martyndaky 100-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan Türkmenistanyň çäklerinde gözegçilik-pulhana abzallarynyň ýuridik şahslaryň we ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslaryň-hususy telekeçileriň ulanmagyna rugsat berilýän kysymlarynyň Döwlet sanawyny ýöretmegiň tertibi

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2019-njy ýylyň 30-njy martyndaky 98-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan Türkmenistanyň mikromaliýe guramalarynyň bir müşderä berilýän mikrokarzynyň, mikrokreditiniň we mikrolizinginiň limitini bellemek hakynda

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2019-njy ýylyň 2-nji ýanwaryndaky 1-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2013-nji ýylyň 6-njy dekabrynda çykaran 393-ö belgili buýrugy bilen tassyklanan Dahyllylaryň - ýuridiki şahsy döretmezden telekeçileriň Türkmenistanyň Döwlet haryt - çig mal biržasynyň söwdalaryna gatnaşmazdan Türkmenistana import edýän harytlary üçin dahylsyzlar bilen hasaplaşyklaryny (şol sanda üpjünçiliksiz 100 göterime çenli hakujuny) hasap-nyrhnamanyň esasynda geçirmegiň ýönekeýleşdirilen Tertibine üýtgetmeler girizmek hakynda

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda çykaran 418-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijlerine ýeňillikli karzlary bermegiň Tertibi

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2014-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda çykaran 426-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanda eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýerli gurluşyk kärhanalaryna hususy ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin hem-de Türkmenistanyň raýatlaryna gurlup ulanylmaga taýýar edilen hususy ýaşaýyş jaýlary we jaýlardaky öýleri gozgalmaýan emläk hökmünde girewe goýup satyn almaga karzlary bermegiň Tertibine üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda

Türkmenistanyň raýatlaryna Aşgabat şäherinde täze gurlan jaýlardan öýleri satyn almaga gozgalmaýan emläk üçin karz bermegiň Tertibini tassyklamak barada” Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2014-nji ýylyň 25-nji aprelinde çykaran 156-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň raýatlaryna Aşgabat şäherinde täze gurlan jaýlardan öýleri satyn almaga gozgalmaýan emläk üçin karz bermegiň Tertibine üýtgetme girizmek hakynda

Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijilerine ýeňillikli karzlary bermegiň tertibi

Türkmenistanda kassa amallaryny ýöretmegiň tertibi

Oba hojalyk we şoňa meňzeş önümler ilatdan satyn alnanda hasaplaşyklary geçirmegiň tertibi

“Türkmenistanyň raýatlaryna Aşgabat şäherinde täze gurlan jaýlardan öýleri satyn almaga gozgalmaýan emläk üçin karz bermegiň Tertibini tassyklamak barada” Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2014-nji ýylyň 25-nji aprelinde çykaran 156-iş buýrugyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek barada

Türkmenistanda pagtanyň, bugdaýyň, şalynyň we gant şugundyrynyň önümçiligini maliýeleşdirmegiň we önüm öndürijiler bilen hasaplaşyklary geçirmegiň tertibi

Eksport we import geleşikleri boýunça dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda hasaplaşyklar geçirilende geleşigiň pasportyny resmileşdirmegiň Tertibine üýtgetmeleri girizmek barada

Eksport we import geleşikleri boýunça dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda hasaplaşyklar geçirilende
geleşigiň pasportyny resmileşdirmegiň tertibi

Karz edaralarynda esasy serişdeleri buhgalterçilik hasaba alnyşynyň tertibi

Türkmenistanda önüm öndürijilere muzdsuz berlen oba hojalyk tehnikalaryna we gurallaryna ätiýaçlyk
şaýlaryny satyn almak üçin ýeňillikli karzlary bermegiň tertibi

Türkmenistanyň raýatlaryna aşgabat şäherinde täze gurlan jaýlardan öýleri satyn almaga gozgalmaýan
emläk üçin karz bermegiň tertibi