Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2011-nji ýylyň habarlar arhiwi
21 ýanwar 2011 ýyl

Türkmenistan dünýäde ykdysady ösüş boýunça öňdebaryjylaryň biridir

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ykbal çözüji özgertmelerden ybarat bolan maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýolunda ynamly gadam urýandygyny görkezýän täze subutnamalarynyň öňe sürülýändigine şaýat bolýarys

2 fewral 2011 ýyl

Elektron ulgamy kämillik ýolunda

Häzirki zaman maglumat ulgamy ony ulanýan pudagyň ykdysady taýdan çeýe we bäsleşige hötde gelýän ykdysady pudaga öwrülmeginde zerur bolan maglumat üpjünçiligini döretmäge ukyplydyr.

2 fewral 2011 ýyl

Türkmenistanyň Merkezi banky

2011-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011–2030-njy ýyla çenli döwür üçin milli maksatnamasyna» gol çekdi.

9 fewral 2011 ýyl

Bank ulgamy kämillik ýolunda

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda geçirilýän köp ugurly refomalar öz gezeginde ýurdumyzyň ykdysady ulgamynyň işjeňlik derejesiniň ýokarlanmagyny talap edýär.

14 fewral 2011 ýyl

«Beýik Galkynyşyň batly gadamlary» atly ylmy-amaly maslahaty

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagynyň 4 ýyllygy mynasybetli «Beýik Galkynyşyň batly gadamlary» atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

21 fewral 2011 ýyl

Aziýa Ösüş bankynyň Wise-prezidentiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Türkmenistana bolan iş sapary

2011-nji ýylyň 15-19-njy fewraly aralygynda Aziýa Ösüş bankynyň Wise-prezidenti j-p Şiaýo Žaonyň ýolbaşçylygyndaky AÖB-nyň wekiliýeti Türkmenistanda iş sapary bilen boldular.

23 fewral 2011 ýyl

Türkmenistan - ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy

Beýik Galkynyş eýýamynda ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesini öňe süren hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmäge uly ähmiýet berilýär.

3 mart 2011 ýyl

Ýewropanyň abatlaýyş we ösüş bankynyň wekiliýetiniň Türkmenistana iş sapary

Ýewropanyň Abatlaýyş we ösüş bankynyň Türkiýe, Gündogar Ýewropa, Merkezi Aziýa we Kawkaz boýunça dolandyryjy direktory jenap Oliwýe Dekamyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti Türkmenistanda iş sapary bilen boldular.

9 mart 2011 ýyl

Türkmenistanda geçiriljek Halkara pul gaznasynyň we Bütindünýä bankynyň dolandyryjylarynyň bilelikdäki her ýyllyk ýygnagy barada

Türkmenistanyň hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Halkara pul gaznasynyň we Bütindünýä bankynyň dolandyryjylarynyň bilelikdäki her ýyllyk ýygnagyndan öň Şweýsar toparyna girýän ýurtlardan dolandyryjylarynyň nobatdaky aralyk duşuşygyny Türkmenistanda geçirmek barada teklip edilýändigi mälim edildi.

10 mart 2011 ýyl

Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň gelejegi

Beýik özgertmeler zamanasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen ýurdumyzyň bank ulgamy hem kämilleşdirilýär. Dünýä möçberinde bolup geçen ykdysady çökgünlige garamazdan ýurdumyzda geçirilen pul reformasy milli manadymyzyň durnukly derejede saklanmagyny üpjün etdi.

1 2 3 4 5