Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2013-nji ýylyň habarlar arhiwi
25 fewral 2013 ýyl

Durmuş-ykdysady strategiýasy: geljegi nazarlaýan maýa goýumlar

Senagat-maýa goýum böleginiň geljegi uly bolan pudaklaryny ösüşini öňürtmegiň hasabyna gazanylýan jemi içerki önümiň ösüş depgini häzirki döwürde Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň häsiýetli aýratynlyklary bolup durýar.

14 mart 2013 ýyl

«Türkmen zenany: işde, öýde we jemgyýetçilik durmuşynda» atly bäsleşik

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny ýokarlandyrmaga we halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar we uly ösüşler gazanylýar.

14 mart 2013 ýyl

Maliýe ulgamyny özgertmek ugry boýunça geçirilen okuw maslahaty

2013-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň «Daýhanbank» DTB-de Aziýanyň ösüş bankynyň wekiliýetiniň Türkmenistana iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň maliýe ulgamyny özgertmek ugry boýunça Aziýanyň ösüş banky tarapyndan teklip edilýän tehniki hyzmatdaşlygyň meseleleri boýunça okuw maslahaty geçirildi.


15 mart 2013 ýyl

Türkmenistanyň bank ulgamy dünýäde öňdebaryjy orunlara çykýar

«Senagat» paýdarlar – täjirçilik bankynyň Ženewada Halkara işewürlik assosiasiýasynyň (Business Initiative Directions) howandarlyk etmeginde Hil boýunça halkara konwensiýasynyň (B.I.D.) hil, öňdebaryjylyk, tehnologiýalar we innowasiýalar bilen bagly toparda halkara sylagynyň «Altyn» derejesine eýe bolmagy...


20 mart 2013 ýyl

Auditiň ülňüleri

Auditorçylyk ülňüler hemme auditorlaryň we auditorçylyk şereketleriň öz hünär işlerinde ugur almaly bir bitewi esaslary bolup durýar.

28 mart 2013 ýyl

Bazar ykdysadyýetinde marketing

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oýlanyşykly, ylmy taýdan esaslandyrylan ykdysady syýasaty netijesinde orta we uzak möhletli geljek üçin niýetlenilen ýurdumyzyň durmuş-ykdysasy ösüşi boýunça toplumlaýyn milli maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.

28 mart 2013 ýyl

Dünýä tejribesi we diplomatik protokolyň esasy ugurlary

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň halkara aragatnaşyklary hil we san taýdan özüniň mundan buýanky ösüşini dowam etdi. Durmuşyň ähli ugurlaryny öz içine alýan halkara hyzmatdaşlygy ýyl-ýyldan giňeýär.

4 aprel 2013 ýyl

Türkmenistan we Bütindünýä söwda guramasyna goşulmak: maddy-hukuk meseleler we gepleşik prosessi

Aşgabat şäheriniň «Oguzkent» myhmanhanasynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara Ösüş boýunça agentliginiň (USAID) Türkmenistandaky wekilhanasy bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň bilelikde gurnamagynda okuw maslahaty geçirildi.

8 aprel 2013 ýyl

Sagdynlyk we bagtyýarlyk hepdeligine bagyşlanypgeçirilen sport çäreleri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynda halkymyzyň saglygyny berkitmäge we sporty ösdürmäge uly üns berýär.

19 aprel 2013 ýyl

«Oba hojalygyny goldamak ulgamynyň reformalary» atly okuw maslahaty

Türkmenistanyň bank ulgamynda zähmet çekýän işgärleriň hünär taýdan kämilligini mundan beýläk-de pugtalandyrmak üçin daşary ýurt bilermenleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan yzygiderli okuw maslahatlary geçirilýär.

1 2 3 4 5 6 7 8 9