Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2008-nji ýylyň habarlar arhiwi
1 sentýabr 2008 ýyl

Banklar halkyň hyzmatynda

Täze Galkynyş eýýamyny esaslandyryjy Reformator Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň amala aşyrýan ykdysady özgertmeleri netijesinde ýurdumyz gün saýyn kuwwatlanyp, täze ösüşlere, sepgitlere ýetýär.

1 sentýabr 2008 ýyl

Täze Galkynyşyň gadamlary

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan yglan edilen täze galkynyş we ykdysady ösüş eýýamynda Türkmenistanyň tebigy serişdelerini rejeli we toplumlaýyn özleşdirmek, olary, ösen tehnologiýalary ulanyp, senagat taýdan gaýtadan işlemek we ýurtda ...

1 sentýabr 2008 ýyl

Oba syýasatynyň dabaralanmagy

Täze Galkynyş eýýamyny esaslandyryjysy Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň amala aşyrýan ykdysady özgertmeleri netijesinde ýurdumyz gün saýyn kuwwatlanyp, täze ösüşlere, sepgitlere ýetýär.

1 sentýabr 2008 ýyl

Raýatlara ýaşaýyş durmuş şertlerini gowylandyrmakda ipoteka karzynyň ähmiýeti

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan yglan edilen täze galkynyş we ykdysady ösüş eýýamynde Türkmenistanyň tebigi serişdelerini rejeli we toplumlaýyn özleşdirmek, olary, ösen tehnologiýalary ulanyp, senagat taýdan gaýtadan işlemek we ýurtda ...

1 sentýabr 2008 ýyl

Türkmen manadynyň hümmeti – durnukly ykdysady ösüşiň berk binýady

Täze Galkynyş eýýamyny esaslandyryjy Reformator Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň amala aşyrýan ykdysady özgertmeleri netijesinde ýurdumyz gün saýyn kuwwatlanyp, täze ösüşlere, sepgitlere ýetýär.

1 sentýabr 2008 ýyl

2008-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-ne Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan gurdurylan mekdepleriň açylyş dabarasynyň teswiri

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan ýurduň içerki we daşarky syýasaty, durmuşa geçirilýän täze özgertmeler, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň batly gadamlar bilen ösmegine, halkymyzyň hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagyna alyp barýar.

5 sentýabr 2008 ýyl

Milli manadyň denominasiýasynda möhüm ädimler

Türkmenistanda geçirilýän milli manadyň denominasiýasy bazar gatnaşyklaryna geçmekde we dünýä ykdysadyýetine goşulyşmakda möhüm ähmiýete eýedir.

5 sentýabr 2008 ýyl

Täze durmuşyň – täze manady

Hormatly Prezidentimiň Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ugurlary boýunça alnyp barylýan döwrebap özgertmeler özüniň oňyn netijelerini berýär.

10 sentýabr 2008 ýyl

Oba durmuşynyň galkynmagynda ipoteka karzynyň ähmiýeti

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan yglan edilen täze galkynyş we ykdysady ösüş zamanasynda ýurdumyzda ykdysadyýetimiziň pudaklaryny ösdürmek bilen bir hatarda ilatyň durmuş, ýaşaýyş jaý şertlerini gowulandyrmaga, olary häzirki döwrüň talaplaryna laýyk getirmäge aýratyn üns berilýär.

11 sentýabr 2008 ýyl

Türkmenistanyň milli pul birliginiň denominasiýasy

Türkmen halkynyň pul dolanyşygynyň köp müňýyllyk taryhy bar. Türkmenistanda pul dolanyşygy milady hasabyndan öňki IV-nji asyrdan başlaýar. Gadymy şäherlerde gazuw-agtaryş işleriň netijesinde şaýlyklaryň hazynalary henize çenli tapylýar.

1 2 3 4 5