Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2010-njy ýylyň habarlar arhiwi
6 ýanwar 2010 ýyl

Milli ykdysadyýetimiz galkynýar

Üstünlikleriň üstünliklere ulaşan ýyly bolan 2009-njy ýyl geçip barýar. Şu ýylda Türkmenistan Watanymyzda uly işler edilip, belent sepgitlere ýetildi. Durmuşyň haýsy ugruny alyp görseňem, gazanylan ýokary netijeleri görmek bolýar.

7 ýanwar 2010 ýyl

Türkmenistanda 1 we 2 manatlyk täze şaýy pullar dolanyşyga goýberilýär

Türkmenistanyň pullarynyň gorag we nominal düzüminiň halkara standartlaryna laýyk getirilmegi pul reformasynyň esasy wezipeleriniň biridir.

7 ýanwar 2010 ýyl

Bank kartlary, olaryň ähmiýeti we ösüşi

Häzirki wagtda dünýä ýurtlarynyň 200-den gowragyndan banklaryň töleg – hasaplaşyk aýlanyşygynda bank kartlary giňden ulanylýar. Häzirki günde bank kartlary boýunça hasaplaşyklar ilkinji orna çykyp, olar çekleri we çek kitapçalaryny çalyşmagyň hötdesinden geldi.

8 ýanwar 2010 ýyl

Türkmen ykdysadyýeti we Yslam ösüş banky

Geosyýasy taýdan örän amatly ýerde ýerleşýän Türkmenistan milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda düýpli syýasy, durmuş-ykdysady, medeni özgertmeleri başdan geçirýär, ösýär we has belent sepgitlere ýetmegi maksat edinýär.

8 ýanwar 2010 ýyl

Yslam ösüş banky türkmen bazarynda öz ornuny giňeldýär

Döwrüň wajyp meselelerini çözmek hem-de düýpli özgertmeleri durmuşa geçirmek boýunça Türkmenistanda alnyp barylýan syýasata daşary ýurtlaryň, Birleşen Milletler Guramasynyň, Halkara pul gaznasynyň we beýleki halkara guramalaryň wekilleri tarapyndan ýokary baha berilýär.

14 ýanwar 2010 ýyl

Bilim ulgamy – kämillik ýolunda

Häzirki günde türkmen ýaşlaryny daşary ýurtlarda okatmak, daşary ýurtly ýaşlary Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde okatmak usuly milli bilim ulgamyny kämilleşdirmegiň we dünýä derejesine çykmagyň möhüm şerti hasaplanylýar.

2 fewral 2010 ýyl

Döwrebap tehnologiýalaryň höziri

Häzirki döwürde täze tehnologiýalaryň giňden peýdalanylýan pudaklaryň biri-de bank ulgamydyr. Pullaryň dolanyşygyny hem özara hasaplaşyklary has aňsatlaşdyrmak maksady bilen ulanyşa bank kartlary girizilýär.

2 fewral 2011 ýyl

Beýik Galkynyş eýýamynyň belent sepgitleri

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2010-njy ýylyň 15-nji ýanwarynda geçirilen giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň öňünde 2010-njy ýylda ýerine ýetirilmeli anyk wezipeler barada belledi.

10 fewral 2010 ýyl

Baýramçylyk jaý toýlary badalga aldy

Ak mermere beslenen paýtagtymyzda täze hyzmat ediş öýüniň, dermanhananyň, dükanlaryň ikisiniň ulanyşa berilmegi bilen Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan baýramçylyk jaý toýlarynyň dabarasy badalga aldy.

12 fewral 2010 ýyl

Gadymy pullar

Adamzat jemgyýetiniň taryhy iňňän köp görnüşli çeşmeleriň – ýazgy çeşmeleriň, arheologik we etnografik ýadygärlikleriň, antropologik maglumatlaryň esasynda öwrenilýär. Türkmenistanyň çägi bolsa şeýle ýadygärliklere örän baýdyr.

1 2 3 4 5 6