Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2013-nji ýylyň habarlar arhiwi
31 maý 2013 ýyl

Türkmenistanyň bank edaralarynyň işgärleriniň hünärlerini kämilleşdirmek wajyp meseleleriň biridir

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz çagalaryň beden taýdan sagdyn, ýokary aň-düşünjeli, ruhubelent ýaşlar bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikleri döredýär.

4 iýun 2013 ýyl

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli geçirilen dabara

Türkmen bedewiniň baýramynyň öňüsyrasynda stoluň üstünde goýulýan we diwarda asylýan senenamalar, albom görnüşinde ýadygärlik poçta markalary, şöhrat gazanan türkmen bedewleriniň şekilleri bolan sowgatlyk gap-gaçlar, kümüşden ýasalyp, altyn çaýylan ahalteke bedewiniň kiçijik heýkelleri taýýarlanyldy.

19 iýun 2013 ýyl

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň pul-karz syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda geçirilýän ykdysady özgertmeleriň netijesinde milli ykdysadyýetimiz çalt depginler bilen ösýär.


19 iýun 2013 ýyl

Türkmenistanda lizingiň hukuk esasynda dolandyrylmagy

Türkmenistanda lizing Türkmenistanyň Raýat kodeksi, «Lizing hakynda» we «Karz edaralary we bank işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary esasynda kadalaşdyrylýar, ondan başga-da lizing amallaryna salgyt salmak bilen baglanyşykly käbir jähtler «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi Kanunynda hem görkezilendir.


19 iýun 2013 ýyl

Bank işinde – töwekgelçilik

Türkmenistan döwletinde ykdysadyýetiniň diwersifikasiýalaşdyrylmagy, ýurduň bank ulgamynda täze hyzmatlaryň, karzlaşdyrmagyň görnüşleriniň, ýurtda nagt däl hasaplaşyklaryň möçberiniň we daşary ýurt kärhanalaryna edilýän bank hyzmatlaryň görnüşleriniň artmagy, bank kartlarynyň ulanşyga goýberilmegi netijesinde bank ulgamynda töwekgelçilikler ýokarlanýar.

19 iýun 2013 ýyl

Merkezi bankda ykdysady seljerme

Merkezi banklaryň aglabasynyň esasy maksady bahalaryň durnuklylygyny üpjün edýän pul-karz syýasatyny geçirmek bolup durýar.

3 iýul 2013 ýyl

«Ätiýaçlyklary dolandyrmak» atly okuw maslahaty

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň bank ulgamyna dünýä innowasiýalaryny ornaşdyrmak, bu ulgamyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak ugrunda edýän aladalary esasynda bank ulgamynyň hünärmenleri üçin daşary ýurtlaryň ösen banklarynyň tejribeli bilermenleriniň gatnaşmagynda yzygiderli okuw maslahatlary geçirilýär.

9 iýul 2013 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň wekilini kabul etdi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň direktorlar geňeşiniň agzasy, Şweýsariýa, Ukraina, Lihtenşteýn, Türkmenistan, Çernogoriýa, Serbiýa we Moldowa boýunça direktory jenap Werner Gruberi kabul etdi.

19 iýul 2013 ýyl

Bank töwekgelçiliklerini peseltmegiň usullary

Döwrebap bank bazaryny töwekgelçiliksiz göz öňüne getirmek mümkin däl. Töwekgelçilik islendik amallarda bolup, şertlere laýyklykda dürli möçberde bolup we öwezi dolunylyp biler. Diýmek, bank işjeňligi üçin töwekgelçiligi öňünden görmek we ony iň pes derejä çenli azaltmak boýunça dolandyryş çäreleri işläp taýýarlamak möhüm bolup durýar.

22 iýul 2013 ýyl

Karzlaşdyrmanyň möhüm meseleleri

Ýurdumyzyň bank ulgamyny ösdürmek «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-njy ýyllar üçin» Milli Maksatnamasynda hem-de «Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011-2030-njy ýyla çenli döwür üçin Döwlet Maksatnamasynda» bellenen wezipelere laýyklykda alnyp barylýar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9