Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2013-nji ýylyň habarlar arhiwi
23 iýul 2013 ýyl

Buhgalter hasabatynda – täze iş usullarynyň ornaşdyrylyşy

Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary esasynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini, maliýe ulgamyny hemmetaraplaýyn kämilleşdirmek, ykdysadyýeti halkara standartlaryna gabat getirmek boýunça möhüm işler durmuşa geçirilýär.

24 iýul 2013 ýyl

Bank ulgamynyň işgärleriniň arasynda geçirilen wagyz-nesihat maslahaty

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy düýpgöter özgertmek, döwrebaplaşdyrmak we oňyn özgertmeleri amala aşyrmak baradaky strategiýany öňe sürdi, şol özgertmeler tutuş türkmen topragyny gurşap almak bilen, häzirki wagtda özüniň ajaýyp miwelerini berýär.

25 iýul 2013 ýyl

Bank hyzmatlarynyň sany artýar

Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011-2030-njy ýyla çenli döwür üçin Döwlet maksatnamasynda bank edaralary tarapyndan müşderilere edilýän hyzmatlaryň sanyny artdyrmaklyk göz öňünde tutulýar.


15 awgust 2013 ýyl

Birinji ýarym ýyl: ykdysadyýetiň üstünlikleri

Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşiniň netijeleri ýokary derejelerde görkezilendir. Bu bolsa gelejek üçin oňat esas döredýär.


15 awgust 2013 ýyl

Türkmenistan-ABŞ: maliýe-ykdysady ulgamda hyzmatdaşlyk

Mälim bolşy ýaly, degişli maksatnama laýyklykda, häzir ýurdumyzda 2014-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan milli buhgalterçilik hasaba alyş we audit ulgamyna doly geçmek boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar.


20 awgust 2013 ýyl

Bank hünärmenleriniň hünär derejesiniň kämilleşdirilişi

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde günsaýyn pajarlap ösýän ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryny berkitmäge gönükdirilen çäreler toplumynda zähmet gorlaryny netijeli peýdalanmakda, harytlara we hyzmatlara bolan islegleri kanagatlandyrmakda, ýurduň ykdysady, maliýe we bank toplumyny ösdürmekde ýokary hünär derejeli, başarnykly we tejribeli hünärmenleriň bolmagy Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň talaby bolup durýar.


13 sentýabr 2013 ýyl

Eksportyň ornuna we eksport üçin

Ýurduň ykdysadyýetiniň durnukly ösüş depginleri senagatyň mundan beýläk hem ösdürilmegini şertlendirýär, onuň önümleriniň täze görnüşlerini öndürmäge nazarlaýar.


16 sentýabr 2013 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň şu ýylyň sekiz aýynda gazanylan netijelere, pudaklaýyn maksatnamalaryň durmuşa geçirilişine garaldy, şeýle hem Türkmenistanyň döwlet durmuşynyň, içeri we daşary syýasatynyň beýleki wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


20 sentýabr 2013 ýyl

Bütindünýä söwda guramasyna girmegiň ýolunda: işler we mümkinçilikler

Özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyny, şol sanda söwda-ykdysady ulgamyndaky gatnaşyklary ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny berkitmäge, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar.


27 sentýabr 2013 ýyl

Türkmenistanyň Merkezi bankynda geçirilen maslahat

Türkmenistanyň Merkezi bankynda işgärleriň arasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2013-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden gelip çykýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanylyn maslahat geçirildi.


1 2 3 4 5 6 7 8 9