Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2013-nji ýylyň habarlar arhiwi
25 aprel 2013 ýyl

«Polşanyň Milli bankynda okuw taslamalary» atly okuw maslahaty

2013-nji ýylyň aprel aýynyň 10-12-si aralygynda Polşanyň Warşawa şäherinde şol döwletiň milli banky tarapyndan «Polşanyň Milli bankynda okuw taslamalary» atly okuw maslahaty geçirildi.

29 aprel 2013 ýyl

Türkmen bedewlerini şöhratlandyrýan baýramçylyk sowgatlary

Türkmen bedewiniň baýramynyň öňüsyrasynda stoluň üstünde goýulýan we diwarda asylýan senenamalar, albom görnüşinde ýadygärlik poçta markalary, şöhrat gazanan türkmen bedewleriniň şekilleri bolan sowgatlyk gap-gaçlar, kümüşden ýasalyp, altyn çaýylan ahalteke bedewiniň kiçijik heýkelleri taýýarlanyldy.

3 maý 2013 ýyl

Audit düşünjesi we onuň taryhy

Türkmenistanda auditorçylyk işi auditorlar (auditor şereketler) tarapyndan ykdysady şahsyýetleriň maliýe hasabatyny we buhgalter hasaba alnyşynyň resminamalaryny, salgyt jarnamasyny we beýleki borçlaryny we talaplaryny garaşsyz barlamak, şeýle hem gaýry auditor hyzmatlaryny amala aşyrmak bilen meşgullanylýan telekeçilik işi bolup durýar.


3 maý 2013 ýyl

Hökmany gorlar

Şu günki günde, maliýe-karz ulgamynyň ykdysadyýetdäki tutýan orny artýar. Şeýle hem, pul dolanyşygyny, milli pul toplumyny kadalaşdyrýan Merkezi bankyň ähmiýeti gyşarnyksyz ösýär.


21 maý 2013 ýyl

«Hususy telekeçiligi we maliýe ulgamlaryny ösdürmek» atly okuw maslahaty

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hususy telekeçiligi ösdürmäge uly üns berýär we ýerli önüm öndürijilere ähli mümkinçilikleri döredýär.

23 maý 2013 ýyl

BMG Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyçlaryny tapgyrma-tapgyr durmuşa geçirýär

«Energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmegi hem-de durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde onuň hyzmaty» atly BMG-niň Rezolýusiýasy dünýäniň syýasy, işewür we jemgyýetçilik toparlarynda uly seslenme döreden halkara durmuşynyň örän ähmiýetli wakalarynyň biri boldy.

23 maý 2013 ýyl

BMG-niň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjy bilen energiýa serişdelerini durnukly üstaşyr geçirmek hakynda Rezolýusiýa kabul etdi

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň gününiň hem-de Galkynyş, Agzybirlik we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň baýram edilmeginiň öň ýanynda Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hoş habar gelip gowuşdy.

24 maý 2013 ýyl

«Çeper elli zenanlar» atly bäsleşik

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe türkmen zenanlary ýurduň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda zähmet çekmek bilen birlikde olar asyrlardan asyrlara öz gözbaşyny alyp gaýdýan, ata-babalarmyzdan biziň günlermize gelip ýeten milli gymmatlyklarymyzy dünýä ýaýmakda we ony baýlaşdyrmakda hem goşandy uludyr.

31 maý 2013 ýyl

Gadymy senediň galkynmagy

Gözelligi hem nepisligi bilen haýran galdyrýan şaý-sepler dury gözbaşlary müňýyllyklaryň jümmüşine siňip gidýän, adamlaryň kalbyna gözellik ylhamyny bagyşlaýan türkmen milli medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolup, biziň günlerimize çenli özüniň asyl görnüşinde gelip ýetipdir.

31 maý 2013 ýyl

Täze döwrebap bank tehnologiýalarynyň ýerlerde ornaşdyrylyşy

Türkmenistanyň bank ulgamyny uzak möhletleýin esasda ösdürmegiň esasy strategiki wezipeleriniň biri häzirki zaman täze tehnologiýalary ornaşdyrmak we bank kartalary peýdalanmak arkaly hasaplaşyklaryň nagt däl görnüşlerini giňeltmek bolup durýar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9