Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2012-nji ýylyň habarlar arhiwi
9 ýanwar 2012 ýyl

Kiçi we orta telekeçilige döwlet goldawyny bermek

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowýň tagallasy bilen ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşini çaltlandyrmaga we ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga gönükdirilen uly möçberli, giň göwrümli ykdysady özgertmeler amala aşyrylýar.

9 ýanwar 2012 ýyl

Ykdysadyýetimizde bank kartynyň ornaşdyrylyşy

Täze Galkynyş we Beýik özgertmeler eýýamynda türkmen halkymyz eşretli durmuşda bagtyýar ýaşaýar. Bu eşretli durmuşy türkmen halkymyza peşgeş beren Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan bu oňyn syýasaty halkymyzyň bagtly geljege bolan ynamyny artdyrýar.

13 ýanwar 2012 ýyl

Nagt däl hasaplaşyklar

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri syýasatynyň baş maksady milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlylygyny artdyrmakdan we halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmakdan ybaratdyr.


13 ýanwar 2012 ýyl

Ykdysadyýetiň yzygiderli ösüşiniň binýady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yglan eden täze Galkynyş eýýamynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmegiň ähli ugurlary boýunça alnyp barylýan döwrebap özgertmeler özüniň oňyn netijesini berýär.


31 ýanwar 2012 ýyl

Täze Galkynyş eýýamynda Türkmenistanyň bank ulgamynyň ösüşi

Beýik Galkynyşlar zamanasynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini düýpli özgertmäge, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, Türkmenistany dünýäniň iň ösen döwletleriniň hataryna goşmaga gönükdirilen möhüm özgertmeler durmuşa geçirilýär.

31 ýanwar 2012 ýyl

Türkmenistanda ilatyň maddy hal ýagdaýy ýokarlanýar

Täze Galkynyş we Beýik özgertmeler zamanasynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oýlanyşykly alyp barýan ykdysady syýasaty netijesinde ýokary ykdysady ösüş üpjün edilýär we halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýar.

8 fewral 2012 ýyl

«Söwdany maliýelesdirmegin meýilnamasy» atly okuw maslahaty

Aziýanyň ösüş bankynyň wekiliýetiniň Aşgabada iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynda «Söwdany maliýeleşdirmegiň meýilnamasy» atly okuw maslahaty geçirildi. Geçirilen okuw maslahatyna Türkmenistanyň bank ulgamynyň hünärmenleri gatnaşdylar.

13 fewral 2012 ýyl

Ykdysadyýetimizin has-da gülläp ösmegi üçin

Täze Galkynyş eýýamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary bilen ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmegiň ähli ugurlary boýunça alnyp barylýan döwrebap özgertmeler özüniň oňyn netijelerini berýär.

16 fewral 2012 ýyl

Bank ulgamynda innowasiýalaryň ähmiýeti

Täze Gallkynyş we beýik özgertmeler zamanasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan amala aşyrylýan il-ýurt bähbitli özgertmeler döwletimiziň ykdysady ösüşini yzygiderli üpjün etmäge we halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga gönükdirilendir.

1 mart 2012 ýyl

Türkmenistanyň bank edaralarynyň işgärleriniň hünärlerini kämilleşdirmek – öňümizde duran wajyp meseleleriň biridir

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň maliýe we bank edaralarynyň işgärleriniň hünär ussatlygyny kämilleşdirmek boýunça yzygiderli işleri alyp barmak baradaky tabşyryklaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň bank ulgamynyň hünärmenleri üçin dürli ugurly ykdysady okuwlar yzygiderli geçirilýär.

1 2 3 4 5 6 7 8