Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2013-nji ýylyň habarlar arhiwi
19 noýabr 2013 ýyl

Oba hojalykçylara maliýe goldawy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysady durmuşynda düýpli özgerişlikler we öňegidişlikler bolup geçýär.

20 noýabr 2013 ýyl

«Maşgala agzybirligi we mukaddesligi – edep-terbiýäniň esasydyr» atly maslahat

Ýurdumyzda alnyp barylýan beýik maksatly işlere öz saldamly goşantlaryny goşýan, maşgalasynyň abraýyny gorap, zamanamyza sagdyn ruhly, sagdyn bedenli perzentleri berýän, öýe ojaklaryna nur ýagdyryp oturan eneler biziň buýsanjymyzdyr, guwanjymyzdyr.

21 noýabr 2013 ýyl

Sebit howpsuzlykdan global howpsuzlyga

Paýtagtymyzyň «Prezident» myhmanhanasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmaga we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy hereket etmek boýunça Ýewraziýa toparynyň 19-njy Umumy mejlisi geçirildi. Türkmenistan hem bu guramanyň agzasy bolup durýar.


27 noýabr 2013 ýyl

Döwrebap bank ulgamy

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen Ata Watanymyz bolan Türkmenistan öz ykdysadyýetini ösdürmekde, halkara abraýynyň bütin dünýäde ykrar edilmeginden ägirt uly üstünlikleri gazanmagyny dowam edýär, Türkmenistany ähli ugurlar boýunça sazlaşykly ösýän kuwwatly döwletleriň biri hökmünde dünýä tanaýar.


2 dekabr 2013 ýyl

Döwlet býujeti – maliýe meýilnamasy

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň milli ykdysadyýetinde düýpli özgertmeler amala aşyrylýar we yzygiderli ösüşler gazanylýar.


3 dekabr 2013 ýyl

Hasyl toýy toýlanýar

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda asylly işler durmuşa geçirilýär we gözel diýarymyzyň her bir güni toý dabaralara beslenýär.


4 dekabr 2013 ýyl

Bagtyýarlygyň baky binýady

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni yglan eden Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasatynyň, durmuşa geçirýän bimöçber işleriniň netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň her bir güni uly ösüşlere, özgerişlere beslenýär.


5 dekabr 2013 ýyl

Bitaraplyk taglymaty

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan diýarymyzyň her bir güni parahatçylyga, asudalyga beslenýär.


9 dekabr 2013 ýyl

Bitaraplyk syýasaty dabaralanýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzda we dünýäde ählumumy parahatçylygyň we howpsuzlygyň hatyrasyna amala aşyrýan tutumly tagallalary giň gerim alýar.


19 dekabr 2013 ýyl

Bank ulgamynyň işgärleriniň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça geçirilen ýaryşlar

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda sporty ösdürmäge uly üns berýär. Aşgabat şäherinde we welaýatlarda döwrebap sport mekdepleri, stadionlar we beýleki sport desgalary gurlup ulanmaga berilýär.


1 2 3 4 5 6 7 8 9