Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2013-nji ýylyň habarlar arhiwi
30 dekabr 2013 ýyl

Täze ýyl baýramçylygyna bagyşlanyp geçirilen dabara

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrünuň şu günki günlerinde Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli ýurdumyzyň ähli edara-kärhanalarynda we welaýat, şäherlerinde, mekdeplerde, çagalar baglarynda uly şatlyk-şowhun bilen baýramçylyk çäreleri geçirilýär.

1 2 3 4 5 6 7 8 9