Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2013-nji ýylyň habarlar arhiwi
30 oktýabr 2013 ýyl

Ýurdumyzda ileri tutulýan maliýe syýasaty

Hormatly Prezidentimiziň yglan eden «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri» eýýamy halkymyzyň durmuşynda uly özgertmeleriň döwri boldy. Onuň öňe süren «Döwlet adam üçindir» diýen şygary döwlet syýasatynyň esasy sütüni bolup, ýurdumyzyň ykdysadyýetini we halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşyny ýokarlandyrmaklyga gönükdirilen milli maksatnamalar bilen berkidilendir.

31 oktýabr 2013 ýyl

Türkmenistanyň bank ulgamynyň häzirki zaman ösüşi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini düýpli özgertmäge, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, Türkmenistany dünýäniň iň ösen döwletleriniň hataryna goşmaga gönükdirilen möhüm özgertmeler durmuşa geçirilýär.

31 oktýabr 2013 ýyl

Ygtybarly maliye guraly

Garaşsyz, hem baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ynamly öňe barýar we ykdysady ösüşlere eýe bolýar. Ýurdumyzda netijeli ykdysady syýasaty amala aşyrmakda we bazar gatnaşyklaryny ösdürmekde puluň tutýan orny uludyr.


1 noýabr 2013 ýyl

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 22 ýyllygy we milli manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 20 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaraly ýygnak

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dabarasy uludan tutulan baş baýramymyzyň – Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 22 ýyllyk toýy mynasybetli ýurdumyzyň çar künjeginde dürli çäreler geçirildi.


1 noýabr 2013 ýyl

Milli manadymyzyň şanly senesine bagyşlanan täze şaýy pullary

Umumymilli şöhratly baýramçylyk – Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 22 ýyllygyna, şeýle hem manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 20 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzyň Merkezi banky tarapyndan çykarylan gymmaty 50 manat bolan ýadygärlik altyn we kümüş şaýy pullary, şonuň ýaly-da, täze şaýy pullaryň toplumy ýurdumyzyň we daşary ýurtly şaýy pullaryny toplaýjylar üçin ajaýyp sowgat boldy.


4 noýabr 2013 ýyl

Türkmenistanyň maliýe-karz syýasatynyň oňyn tejribeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň pul-karz özgertmeleri» ady bilen milli manadymyzyň dolanyşygyna girizilmeginiň 20 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi.


11 noýabr 2013 ýyl

Kämil bilim – ösüşe badalga

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň bilim ulgamyny kämilleşdirmek hakynda» Permany, «Bilim hakyndaky» Türkmenistanyň kanunyna döwrebap üýtgetmeleriň girizilmegi hünärine ökde, başarjaň, Watanymyza, halkymyza we hormatly Prezidentimize kalby söýgüden doly hünärmenleri taýýarlamaga gönükdirilendir.


11 noýabr 2013 ýyl

Telekeçilige giň ýol

Hormatly Prezidentimiziň «Häzirki döwürde türkmen telekeçileriniň amala aşyrýan işleri söwda we jemgyýetçilik iýmiti ulgamlaryny, gurluşyk, oba hojalygy, azyk senagaty pudaklaryny, dokma, tikinçilik, mebel önümçiligini we beýleki köp ugurlary öz içine alýar.


12 noýabr 2013 ýyl

Terrorçylyk serişdelerini hereketsiz goýmak boýunça halkara maslahaty

Paýtagtymyzdaky «Prezident» myhmanhanasynda BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň 1373 belgili (2001ý.) rezolýusiýasynyň talaplaryna laýyklykda terrorçylyga niýetlenilen maliýe serişdelerini hereketsiz goýmak boýunça iki günlük halkara maslahat açyldy.


13 noýabr 2013 ýyl

Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň durnukly ösüşi baradaky çaklamany tassyk etdi

Aşgabatda Halkara pul gaznasynyň wekiliýeti sapar bilen boldy. Bu iri maliýe düzüminiň wekilleri Türkmenistana bolan nobatdaky saparynyň çäklerinde ýurdumyzyň hökümetinde, ministrliklerinde, pudak edaralarynda, bank düzümlerinde birnäçe duşuşyklary geçirdiler.


1 2 3 4 5 6 7 8 9