Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2013-nji ýylyň habarlar arhiwi
22 oktýabr 2013 ýyl

Maliýe hasabaty – halkara standartlaryna laýyk getirilýär

«Türkmenistanda buhgalteriýa hasabatyny we auditi özgertmeler maksatnamasynyň» çäklerinde 2014-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, bu ulgamda hereket edýän halkara standartlaryna laýyk gelýän maliýe hasabatynyň milli ulgamyna doly geçmäge taýýarlyk görülýär.

23 oktýabr 2013 ýyl

Dünýä medeniýetiniň iri ojagy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda türkmen halkynyň gahrymançylykly taryhyny we baý medeni-ruhy gymmatlyklaryny dikeltmek we dünýä ýaýmak ugrunda ýurdumyzda örän uly işler durmuşa geçirilýär.

23 oktýabr 2013 ýyl

Garaşsyz galkynýan diýar

ХХ asyryň ahyrynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň ykrar edilmegi biziň merdana halkymyzyň köp asyrlaryň dowamynda köňlünde besläp gelen erkin, garaşsyz, bagtly durmuşda ýaşamak, berkarar döwlet gurmak baradaky umyt-arzuwlarynyň hasyl bolmagydyr.


24 oktýabr 2013 ýyl

Mähir derýasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli we tutumly işler amala aşyrylýar. Gazanylýan bu ajaýyp üstünliklere öý-ojaklarymyzyň bezegi bolan mähriban zenanlarymyz hem mynasyp goşant goşýarlar.


24 oktýabr 2013 ýyl

Garaşsyzlyk – şanly baýram

Diýarymyza Baş baýramymyz – Garaşsyzlygyň 22 ýyllyk baýramy ýetip geldi. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly toýuny bellejek ýylymyzyň her bir güni toýdur baýrama, şatlyk-şowhuna beslenýär. 2013-nji ýyla gadam goýanymyz bäri yurdumyzda bellenilen şanly seneleriň, tutulýan toý baýramlaryň sanasaň sogaby bar.


25 oktýabr 2013 ýyl

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda bilim ulgamynda ýeten sepgitleri

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe türkmen halky erkana ýurtda ýaşap, Watanymyzyň Mukaddes Garaşsyzlygynyň 22 ýyllyk baýramyny dabara bilen belleýär.


25 oktýabr 2013 ýyl

Milli ykdysadyýetimiz ösüşlerden ösüşlere beslenýär

1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Garaşsyz Türkmenistan döwletimiziň özbaşdak ykdysady-maliýe syýasatynyň esasy alamaty bolup dolanyşyga giren milli manadymyz halkymyzyň rysgal-berekediniň, abadan ýaşaýşynyň gözbaşyna öwrilip, biziň gündelik durmuşymyzda pugta orun eýeledi.


26 oktýabr 2013 ýyl

Döwrebap bilim almagyň ýolunda

Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 22 ýyllygy we milli manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 20 ýyllygy mynasybetli Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mekdebimizde milli we baý durmuşymyzyň köp dürli öwüşginleri bilen bagly ugurlara degişli işlere talyp ýaşlarymyz işjeň gatnaşýarlar.


26 oktýabr 2013 ýyl

Ýeňişli sepgitleriň belentliklerine ýetmäge

Çuňňur hormatlanylýan Prezidentimiziň döwlet baştutanlygyna geçen ilkinji günlerinden başlap milli pulumyzyň hümmetini durnukly saklamak, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş taýdan goraglylygyny hemme taraplaýyn üpjün etmek we bagtyýarlykda ýaşamak ilkinji wezipeleriniň biri boldy.


30 oktýabr 2013 ýyl

Berkararlyk döwriniň pul-karz syýasaty

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe geçirilýän pul-karz syýasatynyň netijesinde ýurtda ösen we giň ýaýbaňlanýan bank ulgamy döredildi. Ol ulgam bazar ykdysadyýeti şertlerinde netijeli hereket etmäge uýgunlaşýar. Bank ulgamynyň esasy wezipeleriniň biri ýurduň maliýe durnuklygyny üpjin etmekdir.


1 2 3 4 5 6 7 8 9