Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2012-nji ýylyň habarlar arhiwi
15 oktýabr 2012 ýyl

Bütindünýä banky Türkmenistan döwletine «ýokary orta derejedäki girdejä eýe döwlet» statusyny belledi

Bütindünýä bankynyň klassifikasiýasyna laýyklykda Türkmenistan döwletine «ýokary orta derejedäki girdejili döwlet» (Upper Middle Income Country) statusy bellenildi.

25 oktýabr 2012 ýyl

Banklaryň arasynda geçirilen «Türkmen milli tagamlary» atly bäsleşik

Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Toý mekany» toý zalynda Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň, Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň we «Garagum» halkara paýdarlar bankynyň bilelikde gurnamagynda, Türkmenistanyň karz edaralarynyň arasynda «Türkmen milli tagamlary» atly bäsleşigi geçirildi.

25 oktýabr 2012 ýyl

Bank ulgamynyň işgärleriniň ylham joşguny

Mähriban Watanymyz häzirki Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän beýik özgertmeleriň, belent ösüşleriň netijesinde uly üstünliklere beslenýär.

1 noýabr 2012 ýyl

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärlerine we ähli halkyna Türkmenistanyň Prezidentiniň gutlagy

Sizi berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ykdysady üstünlikleriniň nyşany bolan milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 19 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

2 noýabr 2012 ýyl

«Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň pul-karz özgertmeleri we bank ulgamynyň ösüşi» atly ylmy maslahat

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň mejlisler otagynda Türkmenistanyň ykdysady ulgamynyň hünärmenleriniň we ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň gatnaşmagynda «Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň pul-karz özgertmeleri we bank ulgamynyň ösüşi» atly ylmy maslahaty geçirildi.

8 noýabr 2012 ýyl

Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmak ulgamynyň kämilleşdirilişi

Türkmenistanyň ykdysadyýetinde daşary ykdysady gatnaşyklaryň orny uludyr. Daşary ykdysady gatnaşyklaryny bolsa pul gatnaşyklary bolmazdan göz öňüne getirmek mümkin däl.

8 noýabr 2012 ýyl

Türkmenistanda bank ulgamyny ösdürmegiň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün Türkmenistanyň Merkezi bankynda milli pulumyzyň – manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 19 ýyllygy mynasybetli «Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe pul-karz özgertmeleri we bank ulgamynyň ösüşi» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

9 noýabr 2012 ýyl

«Söwdany maliýeleşdirmegiň halkara adalgalary» atly okuw maslahaty

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň bank ulgamynda zähmet çekýän işgärleriň hünär derejesiniň ýokary bolmagy we dünýä ülňülerine gabat gelmagi ugrunda ähli tagallalary edýär.

12 noýabr 2012 ýyl

Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşine (EKOSOS) saýlandy

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşine (EKOSOS) 2013-2015-nji ýyllar üçin agza boljak 18 döwleti saýlady. Şolaryň hatarynda Aziýa döwletlerinden Türkmenistan döwletiniň saýlanandygy barada BMG-niň Maglumat merkezi habar berýär.

13 noýabr 2012 ýyl

«Aktiwleri, rezerwleri dolandyrmak we bukjalaýyn dolandyryş» atly okuw maslahaty

Germaniýanyň «Dekabank» bankynyň wekiliýetiniň Aşgabada iş saparynyň çäklerinde 2012-nji ýylyň 6-7-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň edara binasynda okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahatyna degişli müdirlikleriň işgärleri gatnaşdylar.

1 2 3 4 5 6 7 8