Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2012-nji ýylyň habarlar arhiwi
31 awgust 2012 ýyl

Press reliz

«Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Merkezi banky şu ýylyň awgust-sentýabr aýlarynda nominallary 1, 5, 10 we 20 manat bolan 2012-nji ýylyň modifisirlenen banknotlaryny tapgyrlaýyn dolanyşyga girizýändigini habar berýär.

7 sentýabr 2012 ýyl

Eziz watanymyzyň häzirki zaman döwrüniň täze ýadygärlik şaýy pullary

Türkmenistanyň Merkezi banky nominaly 20 we 50 manada deň bolan «Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk etmegi» atly ýubileý altyn we kümüş şaýy pullaryny çykardy.

17 sentýabr 2012 ýyl

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi

2012-nji ýylyň 14-nji sentýabrynda türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň 55-nji mejlisi boldy.

18 sentýabr 2012 ýyl

Ýaş hünärmenleri taýýarlamak – mekdebiň baş wezipesi

XXI asyr – ählumumy habar beriş serişdeleriniň asyry, okatmagyň täze görnüşlerini we usullaryny gözlemegi talap edýär, bilim tehnologiýalaryny ösdürmäge esasy talaplary bildirýär.


19 sentýabr 2012 ýyl

Türkmenistanyň bank ulgamynda maýa goýum işjeňligi

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda alyp barýan maýa goýum syýasaty Türkmenistan döwletimiziň mundan beýläk hem ýokary depginli ösüşini üpjün etmäge, maýa goýum işjeňligini artdyrmaga, täze iş ýerlerini döretmäge we ilatyň durmuş şertlerini gowulandyrmaga mümkinçilik berer.

20 sentýabr 2012 ýyl

Deňiz kenarynyň baýlygy

«Awaza» Milli syýahatçylyk zolagyndaky 5 ýyldyzly «Hazyna» myhmanhanasy tomus paslynyň üç aýynyň dowamynda ýurduň dürli künjeginden dynç almaga gelen gelen biziň ildeşlerimiziň we daşary ýurtly myhmanlaryň üç müňüsini kabul etdi.

25 sentýabr 2012 ýyl

Maglumat tehnologiýalarynyň howpsuzlygy

2012-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Bank işlerini awtomatizasiýalaşdyryş müdirliginiň gurnamagynda goragly maglumatlaryň hopwsuzlygyny üpjün etmek boýunça webinar geçirildi.

2 oktýabr 2012 ýyl

Maglumatlaryň gorag hopwsuzlygyny üpjün etmek

Türkmenistanyň Merkezi bankynda 2012-nji ýylyň 25-27-nji sentýabry aralygynda «Maglumatlaryň gorag hopwsuzlygyny üpjün etmek» ugry boýunça okuw maslahaty geçirildi.

5 oktýabr 2012 ýyl

Täze şaýy pullary

Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan gymmaty 50 we 20 manada deň bolan «Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy» atly ýubileý altyn we kümüş şaýy pullary çykaryldy.

15 oktýabr 2012 ýyl

Maglumatlar binýadyny dolandyrmak we programmirlemek

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gurnamagynda 2012-nji ýylyň oktýabr aýynyň 9-11-i aralygynda Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky ýöretileşdirilen bank mekdebinde «Oracle» maglumatlar binýady boýunça okuw maslahaty geçirilidi.

1 2 3 4 5 6 7 8