Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2012-nji ýylyň habarlar arhiwi
24 dekabr 2012 ýyl

Täze ýyl baýramçylygyna bagyşlanyp geçirilen dabara

Aşgabat şäheriniň «Alp Arslan» adyndaky Milli ýaşlar teatrynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň gurnamagynda Täze 2013-nji ýyl mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.

28 dekabr 2012 ýyl

«Mawy yşyk» baýramçylyk  dabarasy

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrünuň şu günki günlerinde Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli ýurdumyzyň ähli edara-kärhanalarynda we welaýat, şäherlerinde uly şatlyk-şowhun bilen baýramçylyk çäreleri geçirilýär

1 2 3 4 5 6 7 8