Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2012-nji ýylyň habarlar arhiwi
22 maý 2012 ýyl

Bank ulgamynda geçirilýän özgertmeler

Hormatly Prezidentimiziň ykdysady syýasaty we onuň durmuşa geçirýän özgertmeleri ykdysady ösüşi çaltlandyrmaga we onuň ýokary hilini üpjün etmäge, ýurdumyzyň dünýäniň ykdysady ulgamyna goşulyşmagyna gönükdirilendir.

22 maý 2012 ýyl

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Lebap welaýatynyň bank ulgamynyň osüşi

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzy dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine ýetirmek, ykdysady ösüşiň ýokary depginlerini gazanmak, maliýe serişdelerini netijeli peýdalanmak, amatly maýa goýum ýagdaýyny döretmek...

29 maý 2012 ýyl

«Maliýe ulgamynyň globallaşmagy we durnukly ösüşiň sebitara ölçegleri» atly halkara maslahatyna gatnaşyjylara gutlag

Sizi «Maliýe ulgamynyň globallaşmagy we durnukly ösüşiň  sebitara ölçegleri» atly halkara maslahatynyň açylmagy we öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!


30 maý 2012 ýyl

«Maliýe ulgamynyň globallaşmagy we durnukly ösüşiň sebitara ölçegleri» atly halkara maslahatyna gatnaşyjylaryň Ýüzlenmesi

Size «Maliýe ulgamynyň globallaşmagy we durnukly ösüşiň sebitara ölçegleri» atly halkara maslahatyny ýokary derejede we guramaçylykly geçirmäge döreden mümkinçilikleriňiz we beren goldawyňyz hem-de maslahata gatnasyjylara iberen mähirli Gutlagyňyz üçin tüýs ýürekden hoşallygymyzy bildirýäris.


31 maý 2012 ýyl

«Maliýe ulgamynyň globallaşmagy we durnukly ösüşiň sebitara ölçegleri» atly halkara maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Merkezi banky we Türkmenistanyň Maliýe ministrligi tarapyndan Aşgabat şäherinde Halkara pul gaznasy we Bütindünýä bankynyň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň işjeň gatnaşmagynda «Maliýe ulgamynyň globallaşmagy we durnukly ösüşiň sebitara ölçegleri» atly halkara maslahaty geçirildi.

19 iýun 2012 ýyl

Türkmenistan – ylmyň gadymy ojagy

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen gadymyýetden biziň günlerimize çenli gelip ýeten medeni mirasymyzy, Orta asyrlarda dünýä ylmynyň ösmegine saldamly goşant goşan alymlarymyzyň, görnükli akyldarlarymyzyň ömrüni we döredijiligini has-da içgin öwrenmegimize giň mümkinçilikler döredilýär.

19 iýun 2012 ýyl

Uly islege eýe bolan karz

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkyny röwşen gelejege alyp barýan hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda günsaýyn kuwwatlanýan ýurdumyzda amala aşyrylýan il-ýurt bähbitli tutumly işler giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.

19 iýun 2012 ýyl

Bagtyýarlyk döwrüniň medeniýeti we sungaty

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň jahany bezeýji pähim-parasada ýugrulan durmuş-ykdysady syýasatynyň saýasynda milli medeniýet ulgamy ösüşlere eýe bolýar.

25 iýun 2012 ýyl

Banklary gaýtadan maliýeleşdirmek – karzlaşdyrmak usullaryň biri

Ykdysadyýetiň özgerdilýän döwründe ýeketäk düzgünler ýa-da wagtlaýyn çäklendirmeler ýokdyr, eýsem her bir döwlet öz ösüş aýratynlygyna, durmuş şertlerine laýyklykda, ugur alynýan nokada, durmuş-ykdysady aýratynlyklara we syýasy tapawutlylyga görä geçiş döwrüniň birnäçe ussullaryny saýlamaga hukuklydyr.

25 iýun 2012 ýyl

Daşoguz welaýatynyň bank ulgamynyň ösüşiniň esasy ugurlary

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň bank ulgamyny has-da ösdürmek we kämilleşdirmek ugrunda banklaryň öňünde goýan wezipelerinden ugur alyp, Daşoguz welaýatynyň banklary hem bu ugurda birnaçe çäreleri durmuşa geçirýär.

1 2 3 4 5 6 7 8