Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2012-nji ýylyň habarlar arhiwi
31 mart 2012 ýyl

Audit düşünjesi we onuň taryhy

Auditor  «audio» diýen latyn sözünden gelip çykyp, diňleýän, öwrenýän, şägirt manysyny aňladýar. Auditor kärhananyň belli bir döwürdäki maliýe-hojalyk işiniň ýagdaýyny barlaýan hünärmendir.

31 mart 2012 ýyl

Milli manat – milli buýsanç

Türkmenistan öz Garaşsyzlygyny alandan soňra uzak wagt geçmänkä, manadyň dolanyşyga girizilmegi pul dolanyşygynyň taryhynda möhüm ähmiýetli waka boldy, çünki bu çäre bank ulgamynyň işiniň ýokarlanmagyna we tutuş ykdysadyýetiň üstünlikli ösümegine netijeli ýardam berdi.

12 aprel 2012 ýyl

Beýik özgertmeler zamanasynda bank karzynyň ornunyň ýokarlanmagy

Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň ýolbaşçylygynda ýurtda köp ugurly ykdysady reformany geçirmekligiň maksatnamasy işlenip taýýarlanyldy we ol ýokary netijeli durmuşa geçirilýär.

18 aprel 2012 ýyl

Milli  maksatnama: maksatlar we öňde durýan wezipeler

«Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasy» döwlet gurluşynyň nobatdaky tapgyrynda Türkmen halkynyň durmuşynyň ähli ugurlarynda geljekde göz öňünde tutulýan özgertmeleriň ugurlaryny anyk kesgitleýän resminama hökmünde taryha girdi.


27 aprel 2012 ýyll

Dünýä tejribesinde lizingiň ösüşini seljermek

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetiň ýagdaýy innowasiýa-maýa goýum syýasatyna we ony durmuşa geçirmegiň mehanizmlerine, şeýle hem bu çygyrda bolup geçýän proseslere döwletiň täsiriniň görnüşlerine täze çemeleşmeleriň agtarmagynyň zerurlygyny salgy berýär.

27 aprel 2012 ýyl

Bilim ulgamyndaky düýpli özgertmeler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda tejribeli hünärmenleri taýýarlamak, ýaşlaryň döredijilik ukybyny ýüze çykarmak, hemmetaraplaýyn ösen, öňdebaryjy nesli terbiýeläp ýetişdirmek babatda uly işler amala aşyrylýar. Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe bilim ulgamy düýpli özgerdi we uly ösüşlere eýe boldy.

1 maý 2012 ýyl

Ýaş maşgalalaryň hukuk tarapdan goldawy

Horamtly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatlylyk bilen alyp barýan döwlet syýasatynyň netijesinde ýurdumyzda durmuş-ykdysady özgertmeler amala aşyrylýar.

2 maý 2012 ýyl

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 21 ýyllygy we milli manadynyň dolanyşyga girizilmeginiň 19 ýyllygy mynasybetli bank ulgamynyň işgärleriniň arasynda ylmy işleriň bäsleşigi

Türkmenistanyň Merkezi banky «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 21 ýyllygy we milli manadynyň dolanyşyga girizilmeginiň 19 ýyllygy mynasybetli bank ulgamynyň işgärleriniň arasynda ylmy işleriň bäsleşigini» yglan etdi.

17 maý 2012 ýyl

Şanly senäniň hormatyna numizmatiki täzelikler

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň şu günler giňden bellenip geçilýän 20 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň Merkezi banky tarapyndan gymmat bahaly metallar bolan altyndan we kümüşden ýasalan 50 we 20 manatlyk ýadygärlik şaýylyklar çykaryldy.

22 maý 2012 ýyl

Önümçilik bilen hyzmatdaşlygyň möhüm ugry

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe türkmen döwletinde ýetişip gelýän nesliň bilimi Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň elmydama üns merkezinde durýar.

1 2 3 4 5 6 7 8