Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2010-njy ýylyň habarlar arhiwi
12 maý 2010 ýyl

Aziýa Ösüş Bankynyň Dolandyryjylar Geňeşiniň nobatdaky 43-nji ýyllyk duşuşygy

Aziýa Ösüş Bankynyň Dolandyryjylar Geňeşiniň 43-nji ýyllyk duşuşygynyň 2010-njy ýylyň 3-nji maýynda «Özbegistan» Halkara forumlar köşgünde açylyş dabarasy boldy.

20 maý 2010 ýyl

Ýurt garşy alsyn!

Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň işgärleriniň durmuşynda hem toý-baýram şatlygyny goşalandyrýan ajaýyp wakalaryň biri bolup geçdi. 15-nji maýda bu bankyň buýurmasy bilen Aşgabadyň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrunda bina edilen häzirki zaman ýaşaýyş jaýy ulanylmaga berildi.

20 maý 2010 ýyl

«Kärizli» dükanynyň açylyş dabarasy

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky tarapyndan ulanylmaga berlen «Kärizli» dükanynyň şowhunly açylyş dabarasy boldy.

24 maý 2010 ýyl

Ylma esaslanýan ykdysady galkynyş

Täze Galkynyş we beýik özgertmeler eýýamynda Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary netijesinde Watanymyzyň halkara abraýyny has artdyrmakda, türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokary derejelere çykarmakda il-ýurt bähbitli taryhy özgertmeler durmuşa geçirilýär.

2 iýun 2010 ýyl

Ykdysadyýetde matematikanyň usullary we ekonometrikanyň esaslary

Häzirki zaman ykdysady ylmynyň gazananlary ykdysadyýetçileriň ýokary kärli bilime täze talap bildirilýär. Eger, ykdysadyýetiň merkezleşdirilen planly döwründe aýratyn üns deňleşdirilen hem-de iň amatlylyk usully barlaglara berlen bolsa, onda bazar ykdysadyýetine geçiş döwründe ekonometrika usullarynyň orny artýar.

8 iýun 2010 ýyl

Bank kartlar bilen geçirilýän hasaplaşyklar

Beýik Galkynyş we täze özgertmeler zamanasynda Türkmenistanda amala aşyrylýan ykdysady reformalar bank hyzmatlar bazarynyň ýokary depginde ösmegini talap edýär

18 iýun 2010 ýyl

Halkara Pul Gaznasynyň wekilleriniň Türkmenistandaky iş sapary

2010-njy ýylyň 15-30-njy iýun aralygynda Halkara Pul Gaznasynyň Türkmenistan boýunça topar ýolbaşçysy hanym Weronika Bakaluny ň ýolbaşçylygynda HPG-nyň wekilleri Türkmenistana iş sapary bilen geldiler.

28 iýun 2011 ýyl

«Bitarap Türkmenistan» şaýolunyň ugrundaky täze desgalar

Şäheriň sosial-durmuş infrastrukturasynyň häzirki zaman desgalarynyň dördüsi – belent jaýlaryň ikisi we üç gatly söwda merkezleriniň ikisi şu gün türkmen paýtagtynda ulanmaga berildi.

29 iýun 2010 ýyl

FATF Türkmenistanyň ösüşini ykrar etdi

Bikanun pul gazanylmagyna garşy göreş boýunça maliýe çärelerini işläp taýýarlamak baradaky Halkara toparyň (FATF) plenar mejlisinde Türkmenistanyň jenaýatçylykly ýol bilen hem-de terrorçylygy ...

30 iúun 2010 ýyl

Halkara Pul Gaznasynyň Ylalaşygynyň Türkmenistanda geçirilen maslahatyň netijesi boýunça beýannamasy

HPG-nyň wekiliýeti iş sapary döwründe Türkmenistanyň resmi guramalary bilen ykdysadyýetde soňky bolup geçýän özgerişlikleri ara alyp maslahatlaşdylar, ykdysadyýetiň gysga we orta möhletli ösüş perspektiwalary barada pikir alyşyldy, şeýle-de ýurtda alnyp barylýan reformalaryň gidişi bilen tanyşdylar.

1 2 3 4 5 6