Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2010-njy ýylyň habarlar arhiwi
8 noýabr 2010 ýyl

Türkmenistan – Halkara Pul Gaznasy: bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlyk

Soňky ýyllarda ýokary makroykdysady görkezijilere eýe bolunmagy we bu ýagdaýyň dünýäniň esasy maliýe düzümleriniň we hususan-da, Halkara Pul Gaznasynyň bilermenleri tarapyndan görkezilmegi täze Galkynyş eýýamynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň sazlaşykly ösýändigini beýan edýän subutnama öwrüldi.

8 noýabr 2010 ýyl

Ata Watanymyzdaky beýik özgertmeler dünýä derejesinde ykrar edilýär

Saparyň jemleri boýunça ýurdumyzyň ykdysady we maliýe ýagdaýy barada düzülen hasabata HPG-nyň Ýerine ýetiriji direktorlarynyň geňeşinde garaldy

2 dekabr 2010 ýyl

Halkara Pul Gaznasynyň wekilleriniň Türkmenistandaky iş sapary

2010-njy ýylyň 1-nji dekabrynda Halkara Pul Gaznasynyň Türkmenistan boýunça topar ýolbaşçysy hanym Weronika Bakalunyň ýolbaşçylygynda HPG-nyň wekilleriniň Türkmenistana iş sapary başlanýar.

3 dekabr 2010 ýyl

Watanymyzyň Bitaraplyk baýramçylygy mynasybetli geçirilýän çäreler

Şu günler Türkmenistan döwletimiziň Bitaraplygynyň 15 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde baýramçylyk çäreleri giňden geçirilýär.

8 dekabr 2010 ýyl

Halkara Pul Gaznasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana iş saparynyň netijeleri boýunça beýannamasy

2010-njy ýylyň dekabr aýynyň 1-den 7-si aralygynda Halkara Pul Gaznasynyň (HPG) wekiliýeti hanym Weronika Bakalunyň ýolbaşçylygynda Aşgabada geldiler.

9 dekabr 2010 ýyl

Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň ösüşiniň geljegine oňyn baha berdi

Halkara pul gaznasynyň hanym Weronika Bakalu tarapyndan baştutanlyk edýän wekilýetiniň türkmen paýtagtyna iş sapary tamamlandy.

10 dekabr 2010 ýyl

Baky Bitaraplyga 15 ýyl

Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebinde Türkmenistanyň Milli baýramy – Bitaraplyk güni mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi.

16 dekabr 2011 ýyl

Liwanyň ilçisiniň sapary

Dostlukly ýurtdan gelen myhmanlar saparyň barşynda ýurdumyzyň birnäçe ministrliklerinde we pudak edaralarynda, şol sanda Daşary Işler ministrliginde, Ykdysadyýet we ösüş ministrliginde, Gurluşyk ministrliginde, şeýle hem Türkmenistanyň Merkezi bankynda duşuşyklary geçirdiler.

17 dekabr 2010 ýyl

Șanly senäniň hormatyna çykarylan ýadygärlik teňňeleri

Şanly senäniň – ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 15 ýyllygynyň hormatyna Türkmenistanyň Merkezi banky numizmatika täzelikleriniň «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna» atly toplumyny çykardy.

1 2 3 4 5 6