Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2010-njy ýylyň habarlar arhiwi
15 sentýabr 2010 ýyl

Bazar ykdysady gatnaşyklarynda döwlet kadalaşdyrylyşynyň möhüm orny

Türkmenistan Watanymyzyň halkara abraýyny has belentliklere çykarmakda, onuň ykdysady kuwwatyny artdyrmakda, türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejelerini ýokarlandyrmakda Hormatly Prezidentimiz yzygiderli alada edýär.

5 oktýabr 2010 ýyl

Milli manadymyzyň hümmetini berkitmegiň ykdysady ähmiýeti

Häzirki wagtda, ýurdumyzda milli ykdysadyýeti mundan beýläk-de ösdürmek, onuň daşary ykdysady gatnaşyklarda işjeňligini ýokarlandyrmak maksady bilen wajyp özgertmeleriň birnäçesi amala aşyrylýar.

22 oktýabr 2010 ýyl

Garaşsyzlyk baýramçylygy mynasybetli geçirilen ylmy-önümçilik maslahaty

Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebinde «Täze Galkynyş eýýamynyň pul-karz özgertmeleri» atly ylmy-önümçilik maslahaty geçirildi.

22 sentýabr 2010 ýyl

Hümmetli türkmen manady – halkymyzyň daýanjydyr

Garaşsyzlygymyzyň 19 ýylynyň, türkmen manadynyň dolanyşyga girizilmeginiň 17 ýylynyň içinde milli pulumyz döwlet durmuşynyň ähli ugurlarynda mynasyp orunlary eýeläp, ykdysadyýetiň ösüşine önjeýli goşant goşup gelýär.

22 sentýabr 2010 ýyl

Milli pulumyz – ýurdumyzyň ykdysady garaşsyzlygynyň aýdyň kepilidir

Ýurduň pul-karz ulgamynda alnyp barylýan düýpli özgertmeleriň hem baş maksady milli ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösmegini üpjün etmekden, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmakdan ybaratdyr.

22 sentýabr 2010 ýyl

Milli ykdysadyýet ösüş ýolunda

Döwlet Garaşsyzlygymyzyň 19 ýyllyk şanly toý dabaralarynyň geçirilýän günlerinde ýurdumyzda her bir pudagy mynasyp zähmet üstünliklerini gazanmagy belent borç hasaplaýar

1 noýabr 2010 ýyl

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň bank işgärlerine we ähli halkyna gutlag

Sizi milli pulumyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 17 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn!

2 noýabr 2011 ýyl

Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärleriniň Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenmesi

Sizi Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň mukaddes Garaşsyzlygynyň 19 ýyllyk şanly toýy we türkmen manadynyň dolanyşyga girizilmeginiň 17 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys.

2 noýabr 2010 ýyl

Türkmen manadyna – 17 ýyl

2010-njy ýylyň 1-nji noýabrynda milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 17 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Merkezi bankynda baýramçylyk mejlisi geçirildi.

2 noýabr 2010 ýyl

Türkmen manady – ýurdumyzyň ykdysady rowaçlygynyň nyşany

Türkmenistanyň Merkezi bankynda bank ulgamynyň ýolbaşçylarynyň we esasy hünarmenleriniň gatnaşmagynda şanly senä – milli walýutanyň – manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 17 ýylygyna bagyşlanyp dabaraly ýygnak geçirildi.

1 2 3 4 5 6