Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2010-njy ýylyň habarlar arhiwi
5 iýul 2010 ýyl

Muzeýlerde Galkynyş zamanynyň waspy

Beýik Galkynyş we täze özgertmeler zamanamyzda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ähli ugurlaryň içinde medeniýeti we sungaty ösdürmek ugrunda edilýän işler öwgä mynasypdyr.

14 iýul 2010 ýyl

Türkmenistanda pul-karz syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary

Türkmenistanyň bank ulgamynyň işini hem täze halkara ülňülerine laýyk gelýän derejelere çykarmak boýunça durmuşa geçirilýän işlerde pul-karz syýasaty ileri tutulýan ugurlaryň biridir.

15 iýul 2010 ýyl

«Doýçe Bank AG-niň» wekilleriniň Türkmenistana iş sapary

«Doýçe Bank AG-niň» ýokary wezipeli wekilleri, müdiriniň baştutanynyň orunbasary, toparyň ýerine ýetiriji komitetiniň agzasy jenap Ýurgen Fitçen we «Doýçe Bank AG-niň» Merkezi hem-de Gündogar Ýewropa ýurtlary boýunça ýerine ýetiriji direktory jenap Piter Tils Türkmenistana iş sapary bilen geldiler.

20 iýul 2010 ýyl

Türkmenistanda buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit özgerdilýär

Döwrüň talabyna laýyk gelýän milli ykdysadyýetiň täze oňyn modelini kemala getirmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan reformalaryň strategiýasynyň esasy meseleleriniň biridir.

23 iýul 2010 ýyl

ÝAÖB-niň ekspertleriniň Türkmenistanda bolmagy

2010-njy ýylyň 22-nji iýulynda Ýewropanyň abatlaýyş we ösüş bankynyň ekspertleri Riçard Hollanddan we Şilli Farellden ybarat wekiliýeti Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portunda boldy.

28 iýul 2010 ýyl

Geljekki oňyn ösüşiň maksady bilen konstruktiw hyzmatdaşlyk

Ýewropanyň abatlaýyş we ösüş bankynyň Türkiýe, Gündogar Ýewropa, Merkezi Aziýa we Kawkaz boýunça Dolandyryjy direktory j-p Oliwýe Dekama paýtagtymyzda iş sapary bilen boldy.

9 awgust 2010 ýyl

Halkara Pul Gaznasynyň wekilleriniň Türkmenistandaky iş sapary

Halkara Pul Gaznasynyň wekilleri HPG-nyň Hukuk müdirliginiň esasy hukukçysy jenap Juzeppe Lombardonyň ýolbaşçylygynda Türkmenistana iş sapary bilen geldiler.

17 awgust 2011 ýyl

Ýeňillikli karz serişdeleri

«Senagat» PTB-nyň döwlet eýeçiligine degişli bolmadyk hususy kärhanalaryň, telekeçiliriň we raýatlaryň kiçi we orta telekeçilik taslamalaryny maliýe taýdan goldamak we geljekde karz bermegi kämilleşdirmek syýasaty esasy wezipeleriniň biridir.

27 awgust 2010 ýyl

Türkmenistana Aziýa Ösüş bankynyň wekilleriniň iş sapary

Aziýa Ösüş bankynyň taslamalary dolandyrmak bölümçesiniň başlygy j-p Şakil Hanyň ýolbaşçylygyndaky AÖB-nyň wekiliýeti Türkmenistanda iş sapary bilen bolmaklygy maksat edinýärler.

30 awgust 2010 ýyl

Ykdysady ösüşiň binýady

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde bazar gatnaşyklarynyň talaplaryna laýyklykda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar.

1 2 3 4 5 6