Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2020-nji ÝYlyŇ habarlar arhiwi
31 dekabr 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

2020-nji ýylyň 30-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Täze ýylyň öňüsyrasynda Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň şu ýyl üçin bilelikdäki soňky mejlisini geçirdi. Şeýle hem mejlise Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri çagyryldylar.

11 dekabr 2020 ýyl

Bitaraplyk – belent mertebe

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başda durmagy bilen durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeleriň we oýlanyşykly içeri we daşary syýasatynyň netijesinde ýurdumyzyň halkara abraýy barha artýar we halkara gatnaşyklary ýokary depginli ösdürilýär.

11 dekabr 2020 ýyl

Bitaraplyk - milli ýörelgelerimiziň beýany

Bitaraplyk – türkmen halkynyň asyrlarboýy dowam etdirip gelen ynsanperwer ýörelgeleriniň miwesidir. Garaşsyz Türkmenistan döwletimiziň bitarap daşary syýasy ýörelgäni saýlap almagy, onuň parahatçylyk söýüjilikli, oňyn bitaraplyk, “Açyk gapylar” syýasatyny ýöredip başlamagy ýurdumyzyň dünýä bileleşigine işjeň goşulyşmagyna ýardam etdi.

11 dekabr 2020 ýyl

Bitaraplyk - synmaz ýoly Türkmeniň

Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýäde abraýyny arşa göterýän, halkyny bagtyýar durmuşda ýaşadýan mähriban Arkadagymyzyň pähim-parasada ýugrulan içeri we daşary syýasatlary netijesinde, döwletimiz dünýä döwletleri bilen syýasy, ykdysady we medeni gatnaşyklary yzygiderli ösdürýär, dünýäde parahatçylygyň, asudalygyň, halklaryň arasynda dost-doganlygyň dabaralanmagyna uly goşant goşýar.

1 dekabr 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 26-njy noýabrynda hormatly Prezidentimiz wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

1 dekabr 2020 ýyl

Türkmenistanyň Merkezi bankynda we karz edaralarynda arhiw işi

Häzirki wagtda innowasion tehnologiýalara daýanyp ösýän dünýä ykdysady ulgamynda ähli pudaklarda sanly özgertmeler möhüm ähmiýete eýe bolýar. Sanly ykdysadyýetiň durmuşymyza barha giňden ornaşdyrylýan döwründe maliýe we bank ulgamlaryna aýratyn üns berilýär.

14 noýabr 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2020-nji ýylyň 12-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

7 noýabr 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2020-nji ýylyň 6-njy noýabrynda hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy.

2 noýabr 2020 ýyl

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärleriniň ÝÜZLENMESI

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti!
Sizi Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň milli manadynyň dolanyşyga girizilmeginiň 27 ýyllygy bilen tüýs ýürekden mähirli gutlaýarys!

2 noýabr 2020 ýyl

Türkmen manady-milli ykdysadyýetimizi berkitmegiň wajyp guraly

2020-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda milli manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 27 ýyllygyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa döwlet we paýdarlar-täjirçilik banklarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we talyplary, şeýle hem ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

2 noýabr 2020 ýyl

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärlerine we ähli halkyna

Eziz watandaşlar!
Hormatly bank ulgamynyň işgärleri!

Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ykdysady ösüşleriniň we üstünlikleriniň nyşany bolan Türkmenistanyň milli pul birliginiň — manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 27 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

2 noýabr 2020 ýyl

Milli manat: 27 ýyllyk taryhyň teswiri

Milli pullar her bir döwletiň ykdysadyýetiniň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Galyberse-de, pul adamyň gündelik ýaşaýşyny dolandyrmak üçin möhüm gural bolup hyzmat edýär. Her bir ýurduň ykdysady kuwwaty, halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesi şol ýurduň milli pulunyň durnuklylygy bilen berk baglanyşyklydyr.

17 oktýabr 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

3 oktýabr 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

26 sentýabr 2020 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşy

Hormatly Halk Maslahatynyň agzalary!
Hormatly ýaşulular!
Hormatly adamlar!

Nesip bolsa, biz ýene-de sanlyja günden milli senenamamyzda aýratyn möhüm orny eýeleýän baş baýramymyzy – Garaşsyzlyk gününi giňden we dabaraly belläp geçeris. Biz Garaşsyzlyk gününe toý-baýramlarymyzyň seresi hökmünde aýratyn sarpa goýýarys. «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan ýylda hem bu taryhy senäni şanly wakalar, ajaýyp üstünlikler bilen dabaraly garşy alýarys.

26 sentýabr 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

2020-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy.

12 sentýabr 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

12 sentýabr 2020 ýyl

Sanly bank hyzmatlary: döwrebap mümkinçilikler

Milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan bank ulgamy yzygiderli kämilleşýär. Ulgama sanly bank tehnologiýalaryny ornaşdyrmak işleri netijeli durmuşa geçirilýär. Dünýä tejribesiniň gazananlaryny nazara almak bilen ýurdumyzda bank kartlary arkaly hödürlenilýän bank amallarynyň sany yzygiderli artdyrylýar, geçirilýän tölegleriň goraglylygy we howpsuzlygy üpjün edilýär.

12 sentýabr 2020 ýyl

Elektron resminama dolanyşygy: sanly bank hyzmatlarynyň kanunçylyk esaslary

Bank ulgamynda müşderileriň gymmatly wagtyny we serişdelerini tygşytlaýjy ykjam bank tehnologiýalarynyň ägirt uly mümkinçilikleri bar. Türkmenistanyň bank ulgamynda ornaşdyrylýan döwrebap tehnologiýalar, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmaga we bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmaga gönükdirilýär.

5 sentýabr 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy. Mejlisiň barşynda şu ýylyň sekiz aýynda Hökümetiň alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

29 awgust 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 27-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny okgunly ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

22 awgust 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 21-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.

8 awgust 2020 ýyl

Türkmenistan ýokanç keselleriň öňüni almakda täze başlangyçlary öňe sürdi

2020-nji ýylyň 7-nji awgustynda zähmet rugsady tamamlanandan soň, ilkinji iş güni hormatly Prezidentimiz Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş direktory Tedros Gebreisus bilen wideoaragatnaşyk boýunça duşuşyk geçirdi.

4 iýul 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

2020-nji ýylyň 3-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Mejlisiň wekilleri, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri hem-de olaryň orunbasarlary çagyryldy.

27 iýun 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 26-njy iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

20 iýun 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 19-njy iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda döwletimiziň durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

13 iýun 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 12-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny depginli ösdürmäge gönükdirilen birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

6 iýun 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 5-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine, şeýle hem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna we döwlet durmuşynyň käbir beýleki meselelerine garaldy.

30 maý 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 29-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

30 maý 2020 ýyl

Türkmenistanyň wekiliýeti wideoaragatnaşyk arkaly GDA ýurtlarynyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

2020-nji ýylyň 29-njy maýynda hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýeti Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy.

30 maý 2020 ýyl

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň etegindäki kölüň kenarynda dynç alyş zolagyny döretmek başlangyjyny öňe sürdi

2020-nji ýylyň 28-nji maýynda hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Onuň çäklerinde ýurdumyzyň baş şäheriniň demirgazygynda ýerleşýän Gurtly kölüniň çäginde döredilýän dynç alyş maksatly binalaryň gurluşyk taslamalary bilen tanyşdy.

30 maý 2020 ýyl

Elektron tölegleriň ähmiýeti

Mähribän Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlary bilen bir hatarda bank ulgamynyň işi hem yzygiderli kämilleşýär. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçmegi netijesinde bank ulgamynda hem täze talaplar ýüze çykýar.

23 maý 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 22-nji maýynda hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

23 maý 2020 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti durnukly ykdysady ösüş boýunça iş maslahatyny geçirdi

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag-kommunikasiýa we maliýe-ykdysadyýet toplumlaryna gözegçilik edýän orunbasarlary B.Öwezowyň we G.Müşşikowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

16 maý 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 15-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

9 maý 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 8-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine seredildi.

5 maý 2020 ýyl

Galtaşyksyz töleg tehnologiýasy

Galtaşyksyz töleg ulgamy – degişli bank kartlarynyň ýa-da ykjam telefonlaryň tölegi kabul ediji enjamyň (töleg terminalynyň, “QR kod” okaýjynyň) golaýyna tutulyp galtaşdyrylmazdan, bir basyş arkaly PIN-kody girizmezden haryt we hyzmatlar üçin ýerine ýetirilýän tölegiň görnüşi hasaplanylýar.

2 maý 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 1-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de ýurdumyzy mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna seredildi.

2 maý 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 1-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de ýurdumyzy mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna seredildi.

2 maý 2020 ýyl

Nagt däl hasaplaşyklar ulgamy - döwrüň möhüm talaby

Häzirki wagtda bütin dünýäde bolşy ýaly, Türkmenistan döwletimizde hem milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny sanlylaşdyrmak, hyzmatlary döwrebap talaplara laýyklykda ýola goýmak boýunça ägirt uly işler alnyp barylýar. ...

25 aprel 2020 ýyl

Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň giňişleýin mejlisinde eden çykyşy

Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary!
Hormatly Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalary!

Biz şu gün Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini hem-de Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň ýubileý mejlisini geçirýäris.

25 aprel 2020 ýyl

Döwrebap hyzmatlar - täze mümkinçilikler

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011-2030-njy ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyna», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» hem-de «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» ...

18 aprel 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 17-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.

11 aprel 2020 ýyl

Sebitde suwdan netijeli peýdalanmagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 10-njy aprelinde wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň (AHHG) Döwletara utgaşdyryjy suw hojalyk toparynyň 78-nji mejlisi geçirildi. Oňa Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şol sanda Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylary hem-de hünärmenleri gatnaşdylar.

11 aprel 2020 ýyl

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türki dilli döwletleriň Geňeşiniň wideoaragatnaşyk arkaly sammitine gatnaşdy

2020-nji ýylyň 10-njy aprelinde hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň mejlisinden soňra, häzirki döwürde Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşine başlyklyk edýän Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň haýyşy boýunça bu Geňeşiň wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahatyna gatnaşdy.

11 aprel 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 10-njy aprelinde hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.

14 mart 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 13-nji martynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimizi mundan beýläk-de ösdürmegiň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

14 mart 2020 ýyl

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş sapary

2020-nji ýylyň 12-nji martynda hormatly Prezidentimiz Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Amyderýa jülgesiniň senagat düzüminiň täze iri gurluşyklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şu sebitde durmuş-ykdysady taslamalaryň ilerledilişi bilen tanyşdy.

7 mart 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 6-njy martynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

7 mart 2020 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

2020-nji ýylyň 5-nji martynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän orunbasary G.Müşşikowyň we Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygy M.Annadurdyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

29 fewral 2020 ýyl

Hormatly Prezidentimiz Maryda sadaka berdi we Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi

2020-nji ýylyň 28-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, sebitiň baş metjidinde — Gurbanguly hajy metjidinde berlen sadaka gatnaşdy.

29 fewral 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 27-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

22 fewral 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 20-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

22 fewral 2020 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

2020-nji ýylyň 18-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň birnäçe orunbasarlarynyň we käbir pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

19 fewral 2020 ýyl

Bank hyzmatlaryny döwrebaplaşdyrmakda alyş-çalyş amallarynyň orny

Bazar ykdysadyýetiniň häzirki şertlerinde bank ulgamynyň netijeli işlemegine aýratyn orun degişlidir. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, bank ulgamy okgunly ösýän ugurlaryň birine öwrüldi. Bu ulgamyň edaralarynyň üstüne pul dolanyşygyny kadalaşdyrmak, maliýe akymlaryna gözegçilik etmek, olary paýlamak, hojalyk subýektleriniň arasynda özara hasaplaşyklary geçirmek, aýry-aýry pudaklara, işewür düzümlere hem-de ilata karz bermek wezipeleri ýüklenildi.

15 fewral 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 14-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň geçen aýda ýerine ýetirilen işleriniň jemi jemlenildi hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.

 

10 fewral 2020 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde eden çykyşy

Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary!
Hormatly adamlar!

Men häzir geçen ýylda edilen işleriň gysgaça jemlerini jemlemek, şeýle hem şu ýyl çözmeli ileri tutulýan wezipelerimizi kesgitlemek isleýärin.

1 fewral 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler we birnäçe resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy.

1 fewral 2020 ýyl

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy

2020-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda paýtagtymyzda Hazar deňzinde gözleg we halas ediş işlerini geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda hökümetara Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň ikinji duşuşygy tamamlandy.

30 ýanwar 2020 ýyl

«Talyp tölegi» ― Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň täze onlaýn hyzmaty

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy sanly ykdysadyýete geçirmek bilen bagly tabşyryklaryndan ugur alyp, Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik banky özüniň onlaýn hyzmatlarynyň sanyny barha artdyrýar. Bu hyzmatlaryň her biriniň ilata dürli amatlyklary döredýändigini biz öz tejribämizde görüp gelýäris.

30 ýanwar 2020 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisini geçirdi

2020-nji ýylyň 29-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen baglanyşykly teklipleri işläp taýýarlamak we umumylaşdyrmak boýunça geçen ýylyň güýzünde Halk Maslahatynda kabul edilen çözgüt esasynda döredilen Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisini geçirdi.

25 ýanwar 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

25 ýanwar 2020 ýyl

TNGIZT-de haýal kokslama enjamy oturdylýar

Türkmenbaşynyň nebti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda (TNGIZT) BAE-den WTL (FZE) we ABŞ-dan Westport Trading Europe Limited kompaniýalar konsorsiumy haýal kokslama enjamyny (HKE) oturtmaga girişdi.

25 ýanwar 2020 ýyl

Türkmenistanda reňkli aýna öndürmegiň innowasion tehnologiýasy özleşdirildi

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň ýurdumyzyň aýna senagatynyň iri kärhanasy bolan «Turkmen aýna önümleri» kombinatynyň hünärmenleri önümiň täze görnüşini özleşdirdiler.

18 ýanwar 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine, döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere, şeýle-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

15 ýanwar 2020 ýyl

«Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahata gatnaşyjylaryň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna ýüzlenmesi

Biz, 2020-nji ýylda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary astynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny baýram etmäge bagyşlanan, 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatyna gatnaşyjylar.

15 ýanwar 2020 ýyl

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatynda eden çykyşy

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!
Gadyrly myhmanlar!
Hanymlar we jenaplar!

Ilki bilen, sizi Täze ýyl bilen mähirli hem-de tüýs ýürekden gutlamaga, size berk jan saglyk, abadançylyk, alyp barýan jogapkärli işiňizde uly üstünlikler gazanmagyňyzy arzuw etmäge rugsat ediň!
Şu ýyl ýurdumyz dünýä bileleşigi bilen bilelikde, Türkmenistanyň Bitaraplygynyň halkara derejesinde ykrar edilmeginiň 25 ýyllygyny giňden bellär. Bu, hakykatdan-da, wajyp senedir, türkmen döwletiniň Garaşsyzlygynyň taryhynda ähmiýetli wakadyr, onuň daşary syýasatyndaky tapgyrlaýyn sepgitdir.

13 ýanwar 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly täze ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

13 ýanwar 2020 ýyl

«Cash back» bank hyzmaty – täzeçilligiň döwrebap nusgasy

«Cash back» (iňlisçe «cash» – nagt, «back» – yzyna, ýagny «yzyna nagt gaýtarmak») bank hyzmaty, bu bank kartlary arkaly nagt däl hasaplaşyklar geçirilende müşderiniň bank kartynyň hasabyna tölenilýän pul sylagy bolup durýar.

2 ýanwar 2020 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl Gutlagy

Eziz watandaşlar!
Mähriban halkym!

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýyl tamamlanyp barýar. Ýene az wagtdan biz 2019-njy ýyl bilen hoşlaşyp, Täze — 2020-nji ýyly garşylarys. Geçip barýan ýyl mähriban halkymyzyň durmuşynda düşümli ýyllaryň biri boldy.