Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2009-njy ýylyň habarlar arhiwi
2 noýabr 2009 ýyl

Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistanyň Bank işgärlerine we ähli halkyna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan gutlag

Sizi ykdysady ösüşimiziň daýanjy bolan milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 16 ýyllygy mynasybetli mähirli gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, işiňizde üstünlikler arzuw edýärin.


2 noýabr 2009 ýyl

Türkmen manadyna – 16 ýyl

Şanly sene mynasybetli ýurdumyzyň Merkezi bankynda bank ulgamynyň ýolbaşçylarynyň we esasy hünärmenleriniň gatnaşmaklarynda dabaraly ýygnak geçirildi, onuň çäklerinde denominirlenen nusgalykdaky milli walýutasynyň täze teňňeleriniň görkezilişi boldy.


3 noýabr 2009 ýyl

Milli manadymyz – ykdysady garaşsyzlygymyzyň kepili

Sözde kerem bar, keramat bar. Onda ylahy bir güýç bar. Biz munuň şeýledigine Türkmenistanyň Merkezi bankynyň mejlisler jaýynda geçirilen dabarada ýene bir gezek göz ýetirdik.


3 noýabr 2009 ýyl

Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärleriniň Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenmesi

Galkynyş eýýamynda Siziň başda durmagyňyzda ajaýyp sepgitlere ýeten Ata Watanymyz Türkmenistan döwletimiziň bank işgärleri Size janyňyzyň sag, başyňyzyň dik, il-ýurt bähbitli, tutumly işleriňizde täze üstünlikler hemraňyz bolmagyny arzuw edýär.


9 noýabr 2009 ýyl

«Altyn Asyr» bank kart töleg ulgamy

Nagt däl hasaplaşyklarynyň töleg ulgamynda bank kartlary ykjam hem-de amatly aýratyn töleg serişdesi bolup durýar. «Altyn Asyr» bank kart ulgamyna jemi bank ulgamyndan 9 bank gatnaşýar.


19 noýabr 2009 ýyl

Bellenilen maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýoly bilen

Türkmenistanyň täze taryhy beýik medeniýete we ruhubelentlige, sosial-ykdysady rowaçlyga, ylmy-tehniki progresse esaslanýan binýatda gurulýar.


27 noýabr 2009 ýyl

Bank ulgamyndaky hyzmatdaşlyk

Beýik Galkynyş we täze özgertmeler zamanasynda Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň we halkara maliýe guramalarynyň üns merkezine öwrüldi.


10 dekabr 2009 ýyl

Döwlet býujeti - ösüşlerimiziň aýnasy

Türkmenistan döwletiniň ähli raýatlary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan durmuşa geçirilýän durmuş-ykdysady özgertmeleriň saýasynda eşretli durmuşda ýaşaýar.


11 dekabr 2009 ýyl

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy

Türkmenistan döwletimiziň Hemişelik Bitaraplygynyň 14 ýyllygy mynasybetli geçirilýän baýramçylyk uly dabaralar bilen utgaşyp geldi.


22 dekabr 2009 ýyl

Uzakmöhletleýin we özara peýdaly hyzmatdaşlygy ugur edinip

Türkmenistanyň ministrlikleriniň we dolandyryş edaralarynyň hem-de Yslam Ösüş bankyny, Saud ösüş fonduny, arap ykdysady ösüşiň Kuweýt fonduny, OPEK halkara ösüş fonduny we Abu-Dabiniň ösüş fonduny birleşdirýän Utgaşdyryjy toparyň wekilleriniň gatnaşmagynda «tegelek stoluň başynda» geçirilen duşuşyk Teswirnama gol çekilmegi bilen tamamlandy.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10