Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2009-njy ýylyň habarlar arhiwi
13 maý 2009 ýyl

Telekeçilik - milli ykdysadyýetiň ösýän ugry

Ýurdumyzda hususy sektory ösdürmeklige döwlet syýasaty derejesinde toplumlaýyn çemeleşmeklige beýik Galkynyş eýýamynda has-da içgin üns berlip başlandy.


14 maý 2009 ýyl

Dünýä koordinatalaryň ulgamynda

Jenaýatçylykly ýol bilen gazanylan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça Ýewraziýa toparynyň wekilleri Türkmenistanda iş sapary bilen boldular.


15 maý 2009 ýyl

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk esasynda

Türkmenistanyň hökümeti bilen ýurdumyzyň ykdysady we maliýe syýasatynyň meseleleri boýunça yzygiderli geçirýän maslahatlarynyň çäklerinde Halkara Pul gaznasynyň wekilleri Türkmenistanda iş sapary bilen boldular.


20 maý 2009 ýyl

Gökdepede milli muzeý açyldy

Konstitusiýa, Galkynyş, Agzybirlik we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň öňüsyrasynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda «Gökdepe» Milli muzeýiniň täze binasynyň açylyş dabarasy boldy.


29 maý 2009 ýyl

Șweýsariýanyň milli bankynyň wekilleriniň iş sapary

2009-njy ýylyň 22-nji maýynda Șweýsariýanyň Milli bankynyň başlygy j-p Žan Pýer Rotyň ýolbaşçylygynda bankyň wekilleri Türkmenistanyň paýtagtyna iş sapary bilen geldiler.


2 iýun 2009 ýyl

Milli ykdysadyýetiň ygtybarlygynyň esaslary

Dünýädäki ykdysady çökgünlik näme sebäpden biziň ykdysadyýetimize öz ýaramaz täsirini ýetirmedi. Onuň sebäbi ykdysadyýetiň milli modeliniň aýratynlygyndadyr, hem-de potensial howpuň öňüni almak üçin oýlanşykly we wagtynda amala aşyrylan toplumlaýyn çärelerden ybaratdyr


2 iýun 2009 ýyl

Kanun jemgiýetiň we döwlet bähbitleriniň goragynda

Ýurdumyzyň Merkezi bankynda we Maliýe ministrliginde döwlet Baştutanynyň ýakynda gol çeken «Jenaýatçylyk ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň düzgünlerini düşündirmek bilen baglanyşykly giň möçberli iş başlandy.


4 iýun 2009 ýyl

Aşgabat yslam ösüş bankynyň Her ýyllyk forumy

Aşgabatda iri halkara forumy – Yslam ösüş bankynyň dolandyryjylar geňeşiniň 34-nji her ýyllyk duşuşygy geçirildi. Oňa bu abraýly maliýe guramasynyň agzalary bolan 56 ýurduň wekilçilikli delegasiýalary gatnaşdylar.


9 iýun 2009 ýyl

Yslam maliýeleşdirmesi we Ähliumumy maliýe durnuklylygy

Türkmen paýtagtynda Yslam Ösüş bankynyň sammitiniň çäklerinde, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gatnaşmagynda guralan «Yslam maliýeleşdirmesi we Ähliumumy maliýe durnuklylygy» ady bilen seminar geçirildi.


10 iýun 2009 ýyl

Yslam ösüş banky bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga badalga berildi

Iri we abraýly halkara maliýe guramasy bolan Yslam ösüş bankynyň dolandyryjylar geňeşiniň 34-nji mejlisiniň türkmen paýtagtynda üstünlikli geçirilmegi Türkmenistan döwletimiziň we bu abraýly halkara maliýe guramasynyň taryhynda möhüm waka boldy.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10