Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2009-njy ýylyň habarlar arhiwi
18 sentýabr 2009 ýyl

«Altyn asyr» bank karty

Türkmenistanyň Merkezi banky «Altyn Asyr» bank kartyny dolanyşyga girizdi. Bu bank kartynyň üsti bilen zähmet haklarynyň berilmegi töleg kartlarynyň giňden peýdalanylmagyna amatly şertler döredýär.


18 sentýabr 2009 ýyl

Türkmenistana Ýaponiýanyň Halkara Hyzmatdaşlyk Bankynyň wekilleriniň iş sapary

Ýaponiýanyň halkara hyzmatdaşlyk bankynyň (ÝHHB) wekilleri Baş maslahatçysy jenap Frank Ýurgen Konrad we ykdysatçy jenap Ýunesko Saito Türkmenistana iş sapary bilen geldiler.


25 sentýabr 2009 ýyl

Dünýä ýaň salýan ykdysady syýasat

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan daşary we içeri syýasaty by günki gün halkara derejesinde dabaralanýar, dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ykrar edilýär.


8 oktýabr 2009 ýyl

Gurmak ömürden

Ýurdumyzyň ilatynyň durmuş, hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmak, olara ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryndan öýleri satyn almaga amatly şertleri we mümkinçilikleri döretmek maksady bilen, öýleri satyn almaga gozgalmaýan emläk üçin karzlary bermegiň möhleti 15 ýyldan 30 ýyla çenli uzaldyldy.


16 oktýabr 2009 ýyl

Ipoteka karzy durmuş syýasatynyň möhüm ugrudyr

Ajaýyp däbe görä, ýurdumyzyň baş baýramy mynasybetli täze ýaşaýyş jaýlarynyň, şol sanda dürli ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň buýurmasy boýunça gurlan binalaryň birnäçesi açylar.


20 oktýabr 2009 ýyl

Türkmenistana Aziýa ösüş bankynyň wekili geldi

2009-njy ýylyň 15-17-nji oktýabr aralygynda Aziýa ösüş bankynyň (AÖB) wekili j-p N.Mannapbekow Türkmenistana iş sapary bilen geldi.


20 oktýabr 2009 ýyl

Türkmenistana Halkara Pul Gaznasynyň wekilleri geldiler

2009-njy ýylyň 14-16-njy oktýabrynda Halkara Pul Gaznasynyň(HPG) Ýerine Ýetiriji Direktorlary Türkmenistana iş sapary bilen geldiler.


30 oktýabr 2009 ýyl

Döwrebap ykdysady ýörelge (başy)

Çuňňur hormatlanylýan Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuş-ykdysady syýasaty gün geldigiçe dünýä ýaň salýar, özüniň many-mazmuny taýdan adam ösüşine gönükdirilendigi, ylmy taýdan esaslandyrylandygy babatynda ähli halkara we ykdysady guramalary tarapyndan ykrar edilýär.


30 oktýabr 2009 ýyl

Döwrebap ykdysady ýörelge (dowamy)

Birinjiden, ýurduň ykdysadyýetine uly möçberli maýa goýumlary gönükdirilýär. 2008-nji ýylda ýurdumyzyň ykdysady ösüşine 14,1 milliard manatlyk maýa goýumlary gönükdirildi we 2007-nji ýyla garanyňda 3,1 esse ösüş depgini gazanyldy.


30 oktýabr 2009 ýyl

Döwrebap ykdysady ýörelge (soňy)

2009-njy ýylyň 23-nji sentýabry türkmen halkynyň senenamasyna altyn harplar bilen ýazyljak taryhy güne öwrüldi.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10