Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2009-njy ýylyň habarlar arhiwi
9 aprel 2009 ýyl

Maýa goýumlary - ösüşlerimiziň ygtybarly kepili

Milli ykdysadyýetimizi ösdürmekde ýurdumyzyň içinde we daşary ýurtlardan çekilýän maýa goýumlaryň ähmiýeti örän ýokary bolup, ol birnäçe wezipeleri üstünlikli çözmäge mümkinçilik berýär.


10 aprel 2009 ýyl

Maliye jenaýatçylyklaryna garşy göreşmekde tagallalary birleşdirip

Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýardam etmeginde Halkara walýuta gaznasy tarapyndan guralan «Maýalaryň bikanun alnyp gidilmegine we terrorizmiň maliýeleşdirilmegine garşy göreşmekde halkara iş tejribesi» alty iki günlük seminar geçirilidi.


13 aprel 2009 ýyl

Türkmen manadynyň ygtybarly hümmeti

Türkmenistanda milli walýutanyň – manadyň denominasiýasy başlandy, munuň özi bazar gatnaşyklaryna geçmegiň we dünýä gatnaşyklarynyň ulgamyna işjeň goşuluşmagyň şertlerinde ýurdumyzyň maliýe-ykdysady ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň ýolunda möhüm ähmiýetli ädime öwrüldi.


14 aprel 2009 ýyl

Durnukly manat - ykdysady ösüşiň möhüm guraly

Häzirki wagtda ýurdumyz öz döwlet gurluşynyň ähli ugurlarynda düýpli özgertmeleri başdan geçirýär we dünýä-maliýe ykdysady ulgamyna sazlaşykly goşulyşmagyny dowam etdirýär.


15 aprel 2009 ýyl

Önüm öndürijilere maliýe goldawy

Häzirki döwürde önümleriň hil taýdan ýokary derejelere gabat gelmegine uly üns berilýär. Çünki bazar ykdysady gatnaşyklarynda harytlaryň bahalary hödür we islegiň esasynda emele gelýär, ýagny harytlaryň ýörgünliligini bazaryň özi kesgitleýär


21 aprel 2009 ýyl

Töleg ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagy

«Döwlet adam üçindir» diýen ýörelgäni esas edinýän Hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzda alnyp barylýan ykdysady özgertmeleriň çäginde milli manadymyzyň hümmetini berkitmek babatda hem birnäçe çäreler durmuşa geçirilýär.


24 aprel 2009 ýyl

Kommersbank: hyzmatdaşlygyň täze mümkinçilikleri

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýardam etmeginde Commerzbank AG-niň Aşgabatdaky wekilhanasy tarapyndan guralan forumyň işine ýurdumyzyň döwlet we paýdarlar-täjirçilik banklarynyň jogapkär işgärleri gatnaşdylar.


27 aprel 2009 ýyl

Beýik Galkynyş eýýamynyň döwrebap maliýe syýasaty

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşiniň mundan beýläk-de ýokary depginde saklanjakdygy «2009-njy ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujeti hakynda» kanunçylyk namasynda kabul edilen maddalardan hem aýdyň görünýär.


29 aprel 2009 ýyl

Bazar gatnaşyklarynda nagt däl hasaplaşyklaryň ähmiýetir

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ugurlarynda, şol sanda pul-karz syýasatynda hem düýpli özgerişlikler we ösüşler amala aşyrylýar, oňyn netijeler gazanylýar.


4 maý 2009 ýyl

Türkmen manady milli ykdysadyýetiň durnuklylygynyň kepilidir

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Karary ýurdumyzyň maliýe-ykdysady ulgamyny kämilleşdirmegiň, milli puluň durnuklylygyny üpjün etmegiň ýolunda möhüm ädim boldy.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10