Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2009-njy ýylyň habarlar arhiwi
5 fewral 2009 ýyl

Buýsanjymyz - milli manadymyz

Geçen ýyl ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşy ykbal çözüji wakalara baý boldy. Eýýäm taryhyň gatlaryna siňen 2008-nji ýylda düýpli özgertmeler ýolunda milli ykdysadyýetimiziň ösdürilmegine hem hil taýdan täze tapgyra badalga berildi.


5 fewral 2009 ýyl

Ykdysady ösüşlerimiziň kepili

Watanymyzda milli pul birliginiň denominasiýasy geçirilip başlandy. Munuň özi ykdysadyýetimiziň mundan beýläk-de ösmegine, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da gowulanmagyna gönüden-göni öz täsirini ýetirer.


6 fewral 2009 ýyl

Hümmetsizlenmäniň targetirlenmegi

Hümmetsizlenmäniň targetirlenmegi diýip, hümmetsizlenmäniň san taýdan bellenen möçberine ýetmek üçin merkezi bankyň amal gurallaryny ulanmagy hem-de olar boýunça pul-karz kadaşalaşdyryjy guramalarynyň jogapkärçilik çekmegi bolup durýar.


11 fewral 2009 ýyl

Daşary ýurt maliýe bazarlaryndaky kynçylyklar we onuň global häsiýete eýe bolmagy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýüze çykan ipoteka çökgünligi bütindünýä maliýe çökgünliginiň döremegine we ykdysady çökgünligiň çuňlaşmagyna täsir etdi.


12 fewral 2009 ýyl

Geljekde nagt däl hasaplaşyklara uly orun degişlidir

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Prossesing merkeziniň binýadynda hereket edýän «Altyn asyr» ýeke-täk töleg ulgamynyň plastik kartlarynyň eýeleri üçin döwrebap hyzmatlaryň giň toplumyna ýol açylýar.


13 fewral 2009 ýyl

Niderlandyň Milli ösüş bankynyň wekilleriniň iş sapary

Türkmenistanyň paýtagtyna j-p Ýurgen Rugeteringiň ýolbaşçylygynda Niderlandyň Milli ösüş bankynyň wekilleri geldi.


16 fewral 2009 ýyl

Jaý toýlaryňyz gutly bolsun!

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet Baştutanynyň wezipesine resmi taýdan girişmeginiň iki ýyllygynyň we Döwlet baýdagynyň gününiň öňüsyrasynda paýtagtymyzda ençeme kaşaň ýaşaýyş jaýlary hem-de beýleki dürli ähmiýetli binalary ulanylmaga berilýär.


20 fewral 2009 ýyl

Paýtagtymyzda ýene-de jaý toýlary tutulýar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet Baştutanynyň wezipesine resmi taýdan girişmeginiň iki ýyllygynyň we Döwlet baýdagynyň gününiň öňüsyrasynda paýtagtymyzda gurlan jaýlary ulanmaga bermek dabaralary dowam edýär


24 fewral 2009 ýyl

2008-nji ýyl üçin Ýewropanyň ösüş we özgerdiş bankynyň «Geçiş prosessi barada» doklad

Paýtagtymyzyň «Prezident» myhmanhanasynda Ýewropanyň ösüş we özgerdiş bankynyň «Geçiş prosessi barada» ýyllyk doklady diňlendi


4 mart 2009 ýyl

Türkmenistana Yslam Ösüş bankynyň wekilleri geldi

Yslam Ösüş bankynyň Toparynyň Söwda amallaryny Maliýeleşdirmek boýunça Halkara Yslam Korporasiýasynyň marketing boýunça Baş dolandyryjysy j-p Nazim Nurdaliniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10