Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2009-njy ýylyň habarlar arhiwi
4 mart 2009 ýyl

Kämillik ýolunda

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň maliýe-ykdysady ulgamynyň işini has-da kämilleşdirmek ugrundaky tagallalary döwletimiziň ykdysadyýetiniň ýokary depginler bilen ösmegine gönükdirilendir.


5 mart 2009 ýyl

Turkmenistanyň merkezi bankynda içki auditiň geçirilişiniň kadalary

Auditor gullugy müdirliginiň oňünde goýulýan esasy wezipe – bu TMB-nin ýolbaşçylarynyň öz wezipelerini ýerine ýetirmekligine hemmetaraplaýyn ýardam etmekdir.


12 mart 2009 ýyl

Yslam Ösüş bankynyň wekilleriniň iş sapary

Yslam Ösüş bankynyň Sekretarynyň w.ýe.ýe. j-p Gassan Al-Babanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti Türkmenistana iş sapary bilen geldi.


19 mart 2009 ýyl

Maliýe hasabatlarynyň halkara ülňileri hakynda birinji ülňi täze mazmunda kabul edildi

Täze Galkynyşlar we beýik Özgertmeler zamanasynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda milli ykdysadyýetimiz dünýä ykdysadyýetine barha çuňňur utgaşýar.


20 mart 2009 ýyl

Türkmenistanda nagt däl hasaplaşyklar hakynda düzgünnamanyň täze mazmuny tassyklanyldy

Türkmenistanyň ykdysadyýetinde durmuşa geçirilýän özgertmeler bank ulgamy tarapyndan ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň, aýratyn hem bank edaralarynyň üsti bilen hasaplaşyklaryň geçirilmeginiň hemmetaraplaýyn kämilleşdirilmegini talap edýär.


20 mart 2009 ýyl

Maliýe hasabatlaryny taýynlamagyň esaslary: kadalaýyn düzgünleşdirmemi ýa-da ýörelgeleýin düzgünleşdirme

Häzirki wagtda ýurtlaryň birnäçesinde maliýe hasabatlaryň taýynlanylmagynda «kadalaýyn düzgünleşdirmeklik» esas edilip alynýar.


30 mart 2009 ýyl

Bereket çeşmesi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda geçirilen Ýaşulular maslahatynda milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan oba hojalygyny mundan beýläk ösdürmegiň, obany galkyndyrmagyň strategiýasy kesgitlenildi.


31 mart 2009 ýyl

Obany galkyndyrmakda bank karzlarynyň orny

Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahaty ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny mundan beýläkde ösdürmek, türkmen obasynyň keşbini düýpgöter özgertmek we oba ilatynyň durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça döwlet strategiýasynyň kesgitlenen maslahaty bolup taryha girdi.


1 aprel 2009 ýyl

Bank hyzmatlarynyň gerimi giňelýär

ýurduň ykdysady ýagdaýyny berkitmek, pul aýlanşygyny ýokarlandyrmak, şeýle hem ilatyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak baradaky maksatnamasyndan ugur alyp, bazar gatnaşyklaryna geçilmegi bilen, beýleki ulgamlarda-da bolşy ýaly, Watanymyzyn özüne mahsus bolan maliýe-ykdysady gatnaşyklary gurnaldy.


2 aprel 2009 ýyl

Türkmenistana Şweýsariýanyň Federal maliýe dolandyrmasynyň wekilýeti geldi

Şweýsariýanyň Federal maliýe dolandyrmasynyň (FFU) direktory j-p Piter Sigentaler ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana iş sapary bilen geldiler.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10