Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2009-njy ýylyň habarlar arhiwi
16 iýul 2009 ýyl

Maliýe hasabatlarynyň halkara ülňülerine laýyklykda taýynlanan hasabatlaryň düzümi we mazmuny

Milli ykdysadyýetde geçirilýän düýpli özgertmeleri bilen dünýä ykdysadyýetine barha çuňňur ornaşýan Türkmenistan döwletimize maýa goýumlaryny goýmak isleýän taraplaryň sany günsaýyn diýen ýaly artýar.


20 iýul 2009 ýyl

Maliýe hasabatlarynyň halkara ülňülerine laýyklykda taýynlanan hasabatlaryň düzümi we mazmuny (dowamy)

Maliýe hasabatlarynyň halkara ülňülerine laýyklykda taýynlanýan hasabatlaryň ýene-de biri – Hasabat berýän tarapyň umumy girdejileri hakynda hasabatdyr.


29 iýul 2009 ýyl

Hümmetli manat - durnukly ykdysady ösüşiň girewi

Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary esasynda beýik Galkynyş eýýamynda ýurdumyzda ilatyň ýaşaýyş durmuş-derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak boýunça amala aşyrylýan özgertmeler özüniň oňyn netijelerini berýär.


4 awgust 2009 ýyl

ÝAÖB-niň delegasiýasynyň sapary

2009-njy ýylyň 3-nji awgustynda Ýewropanyň abatlaýyş we ösüş bankynyň delegasiýasynyň saparynyň çäklerinde bankara hyzmatdaşlygyň meseleleri boýunça Aşgabatda gepleşikler geçirildi.


18 awgust 2009 ýyl

Plastik kartlaryň girizilmeginiň we kämilleşmeginiň taryhy

XIX asyrda söwdanyň we turizmiň ösmegi bilen ýol çekleri, poçta geçirmeleri hem-de plastik kartlaryň düýbüni tutan – demir karz žetonlar peýda bolýar.


24 awgust 2009 ýyl

Halkara Pul Gaznasynyň Türkmenistanyň ykdysady ösüşi barada geçiren maslahatlarynyň netijeleriniň gysgaça beýany

Halkara maliýe bazaryna çäkli gatnaşygynyň bolmagy, daşary ýurt bergileriniň derejesiniň pesligi hem-de döwletiň maliýe we daşary hasaplarynyň ýagdaýlarynyň oňaýly bolmagy sebäpli Türkmenistan dünýä maliýe çökgünliginden goragly boldy.


25 awgust 2009 ýyl

Milli ykdysadyýetiň durnukly ösüşi we geçirilýän maliýe özgertmeler

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýeti durnukly we ýokary depginlerde ösýär. Hususanda, bu ykdysay ösüşiň dünýä maliýe-ykdysady çökgünliginiň dowam edýän döwründe bolup geçýänligini bellemek has-da ähmiýetlidir.


4 sentýabr 2009 ýyl

Ýewropanyň abatlaýyş we ösüş banklaryň delegasiýasynyň sapary

Türkmenistan bilen Ýewropanyň abatlaýyş we ösüş bankynyň arasyndaky däbe öwrülen hyzmatdaşlygyň çäklerinde Aşgabada ÝAÖB-niň Merkezi Aziýa boýunça direktory jenap Massaru Honmanyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa geldi.


10 sentýarb 2009 ýyl

Maliýe hasabatlarynyň halkara ülňilerine laýyklykda taýynlanan hasabatlaryň düzümi we mazmuny (soňy)

Hasabat berýän tarapyň özüne ynanylan serişdeleri nähili dolandyrýandygy barada görkezijileri özünde jemleýän maglumat umumy häsiýetdäki maliýe hasabatlaryň içinde özbaşyna bir hasabat görnüşinde berilýär hem-de maglumatlary daşarky ulanyjylaryň gyzyklanmalarynyň gönükdirilen esasy nyşanlaryň biri bolup durýar.


11 sentýabr 2009 ýyl

Türkmenistana Aziýa ösüş bankynyň wekilleriniň iş sapary

Aziýa ösüş bankynyň (AÖB) wekilleri Türkmenistana iş sapary bilen geldiler. Iş saparynyň maksady ulag infrastrukturasy boýunça Aziýa ösüş banky bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10