Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2008-nji ýylyň habarlar arhiwi
12 sentýabr 2008 ýyl

Telekeçiligi ösdürmekde bank ulgamynyň orny

Täze Galkynyş zamanasynda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady syýasatynda raýatlaryň girdeji almaklary üçin amatly şertleri we deň mümkinçilikleri döretmegi, girdejileriň esasy çeşmeleriniň ýokarlanmagyny we ilatyň ýaşaýyş derejesini dünýä derejesine ýetirmegi göz öňünde tutýan ugur saýlandy.

13 sentýabr 2008 ýyl

Talyplar we bank karzlary

Tölegli esasda okaýan talyplara ýeňillikli bank karzlarynyň berilmegi ýurdumyzda ýaşlar barada edilýän aladanyň aýdyň ňyşanydyr.

15 sentýabr 2008 ýyl

Türkmen obasy galkynýar

Bilim, ylym, saglygy goraýyş ulgamlarynda, nebit-gaz we oba hojalyk pudaklarynda, gurluşykda, ulag we aragatnaşykda, şeýle de, halkymyzyň durmuşyna dahylly birnäçe ugurlarda köptaraplaýyn özgertmeleriň geçirilmegi milli ykdysadyýetimiziň gysga döwürde ýokary netijeleri gazanjakdygyna şaýatlyk edýär.

16 sentýabr 2008 ýyl

Hümmetiň artsyn, türkmen manady

Hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan ykdysady özgertmeleri netijesinde ýurdumyz täze ösüşlere, täze sepgitlere ýetýär. Şeýlelikde, ýurdumyzyň ykdysadyýeti pugtalanýar, halkyň hal ýagdaýy ýokarlanýar.

18 sentýabr 2008 ýyl

Manadyň hümmetiniň unifikasiýasy we daşary ýurt puluny kadalaşdyrmak bilen bagly çäreler hakynda

Yurdumyzda milli ykdysadyýeti mundan buýana-da ösdürmek, onuň daşary ykdysady gatnaşyklarda işjeňligini ýokarylandyrmak maksady bilen wajyp özgertmeleriň birnäçesi amala aşyrylýar.

20 sentýabr 2008 ýyl

Türkmenistanyň «Halkbank» Döwlet täjirçilik bankynda geçirilen ýygnagyň gysgaça Teswiri

2008-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmenistanyň «Halkbank» Döwlet täjirçilik bankynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň sentýabr aýynyň 15-ine geçiren Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde agzalyp geçilen meseleler boýunça bank ulgamynyň işgärleriniň arasynda ýygnak geçirildi.

20 sentýabr 2008 ýyl

2008-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-ne Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan gurdurylan mekdepleriň açylyş dabarasynyň Teswiri

2008-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-ne biziň ýurdumyzda uly dabara bilen Bilim we talyplar güni geçirildi. Ýetip gelen goşa baýramçylyk mynasybetli, Türkmenistanyň paýtagtynda we welaýatlarynda dürli-dürli çäreler geçirildi.

10 oktýabr 2008 ýyl

Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärleriniň umumy ýygnagynyň Teswiri

2008-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda Türkmenistanyň «Daýhabank» Döwlet täjirçilik bankynyň binasynda Türkmenistanyň nobatdan daşary XXI Halk maslahatynyň kararyndan gelip çykýan wezipeleri boýunça bank ulgamynyň işgärleriniň arasynda ýygnak geçirildi.

20 oktýabr 2008 ýyl

Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan geçirilen «Milli manat — milli buýsanç» atly ylmy-önümçilik maslahatyň Teswiri

Türkmenistanyň gahrymany A.Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebinde Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň 17 ýyllygyna, milli manadynyň dolanyşyga girizilmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanyp, «Milli manat – milli buýsanç» atly ylmy-önümçilik maslahaty geçirildi.

20 oktýabr 2008 ýyl

«Halkbank» halkyň hyzmatynda

Bankymyzyň adyndan hem belli bolşy ýaly, biziň baş wezipämiz halk üçin bähbitli bank hyzmatlarynyň mümkingadar köp görnüşini hödürlemekden ybaratdyr. Konstitusiýamyzyň täze redaksiýasynyň kabul edilmegi bilen halkymyzyň buýsandyryjy pursatlary başdan geçiryän häzirki günlerinde...

1 2 3 4 5