Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2008-nji ýylyň habarlar arhiwi
26 dekabr 2008 ýyl

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça Ýewraziýa toparynyň 9-njy giňişleýin maslahatynyň netijeleri boýunça maglumat

2008-nji ýylyň 16-19-njy dekabry aralygynda Moskwa şäherinde jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunylaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça Ýewraziýa toparynyň 9-njy giňişleýin maslahaty geçirildi, maslahatyň çäklerinde 2008-nji ýylyň ikinji ýarymýyllygy boýunça toparyň esasy işleriniň jemi jemlendi we gelejekgi döwrüň maksatlary bellenilip geçildi.

31 dekabr 2008 ýyl

Türkmenistanyň pul reformasy

Täze 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan täze türkmen manadynyň dolanyşyga girizilmegi döwletimiziň ösüşinde şanly wakadyr, çünki milli pulumyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň hem-de özygtyýarlygynyň mizemez binnýadynyň möhüm nyşanydyr.

31 dekabr 2008 ýyl

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň karz-pul syýasatynyň ykdysady usullary

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýurduň ykdysadyýetine täsir ediji ähli usullary esasan iki topara bölünýär: ykdysady we administratiw usullary.

1 2 3 4 5