Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2008-nji ýylyň habarlar arhiwi
30 oktýabr 2008 ýyl

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasynyň Teswiri

Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 17 ýyl baýramçylygy uly dabaralar bilen utgaşyp geldi. Ýetip gelen bu mukaddes baýramçylyk mynasybetli, ýurdumyzyň paýtagtynda we welaýatlarynda dürli çäreler geçirildi.

3 noýabr 2008 ýyl

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň bank işgärlerine we ähli halkyna Türkmenistanyň Prezidentinden gutlag

Sizi eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň möhüm nyşanlarynyň biri bolan milli pulumyzyň – türkmen manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli mähirli gutlaýaryn!

3 noýabr 2008 ýyl

Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Minnetdarluk haty

Täze Galkynyşlar we Beýik özgertmeler zamanasynda taýsyz tagallalaryňyzyň esasynda beýik sepgitlere ýeten Diýarymyzyň bank işgärleri Size berk jan saglyk, uzak ömür, garaşsyz ýurdumyzy gülläp ösdürmek, ykdysady, syýasy we medeni taýdan özgertmek, halkymyzyň maddy-hal ýagdaýyny mundan beýläk hem gowulandyrmak ugrundaky alyp barýan giň möçberli we ägirt uly işleriňiziň rowaç almagyny arzuw edýär.

3 noýabr 2008 ýyl

Ylmy-önümçilik maslahatynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň Çykyşy

Sizi şanly Garaşsyzlygymyzyň 17 ýyllyk toýy bilen hem-de milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

3 noýabr 2008 ýyl

Türkmenistanda pul reformasy

Türkmenistanda 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýurdumyzyň ykdysadyýetinde milli manadyň dolanyşygynyň netijeliligini ýokarlandyrmak, nyrhlaryň emele gelşini ýönekeýleşdirmek we bazar gatnaşyklaryna uýgunlaşdyrmak, hasaplaşyklary geçirmegi aňsadaşdyrmak, ...

4 noýabr 2008 ýyl

Denominasiýa ykdysady ösýşiň binýady

Ýurduň ykdysadyýetiniň binýadyny onuň pul birligi düzýär. Pul birliginiň bökdensiz hereket etmegi, ýagny zähmet haklaryň, stipendiýalaryň, nepaga we kömek pullaryň wagtynda berilmegi, salgytlardan, ýygymlardan we beýleki tutumlardan döwlete gelýän pul serişdeleriň möçberleriniň döwlet býujetinden ...

4 noýabr 2008 ýyl

Täze türkmen manady – ýurduň ykdysady kuwwatynyň simwoly

Șu gün, manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 15 ýyllygy bellenilýär. Bu şanly sene mynasybetli Türkmenistanyň Merkezi bankynda milli walýutanyň täze, denominirlenen görnüşdäki kagyz we şaýy pullarynyň seriýasy bilen tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

7 noýabr 2008 ýyl

Hususy telekeçilere ýeňillikli karzlar

Mälim bolşy ýaly, şu maksatlar bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow degişli karara gol çekip, oba hojalyk önümlerini öndürýän hususy kärhanalara, indiwidual telekeçilere, daýhan hojalyklaryna we kärendeçilere berlen maýa goýum taslamalaryny ygtyýarly edilen banklar tarapyndan karz serişdeler bilen üpjün etmegiň tertibi hakyndaky Düzgünnamany tassyklady.

14 noýabr 2008 ýyl

Türkmenistanyň wekilleriniň Koreýa Respublikasynda bolmaklygy

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň çagyrmagy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Hökümet wekiliýetiniň agzalary 2008-nji ýylyň 5-7-nji noýabrynda resmi sapar bilen Koreýa Respublikasynda boldy.

14 noýabr 2008 ýyl

Türkmenistana Yslam Ösüş bankynyň wekilleri geldi

2008-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Yslam Ösüş bankynyň (YÖB) Prezidenti j-p Ahmed Mohamed Aliniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti Türkmenistana iş sapary bilen geldiler we Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşyk geçirdiler.

1 2 3 4 5