Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Karz guramalaryna barlag geçirmek

2009-njy ýylyň dowamynda "TMB-nyň Bank gözegçiligi Müdirligi tarapyndan Türkmenistanyň çäklerinde hereket edýän banklara barlag geçirmekligiň Meýilnamasyna" laýyklykda, banklarda we olaryň şahamçalarynda 341 barlag gurnaldy, olardan 107 toplumlaýyn we 234 maksatlaýyn barlaglardyr. Maksatlaýyn barlaglarlara "Western Union" töleg ulgamynyň hereketi, alyş-çalyş nokatlarynyň işi, raýatlardan gelip gowuşýan arzalar boýunça, gaýry meseleler boýunça barlaglar degişlidir.