Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Depozit amallary

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň depozit amallaryny geçirmek maksady, bank ulgamynyň likwidli serişdelerini ugrukdyrmak arkaly banklaryň erkin duran serişdelerini depozite çekmekden ybaratdyr. Merkezi bank depozit amallaryny depozit auksiony görnüşinde geçirip, bellenen göterim derejesi boýunça hem-de depozitiň şertlerini kesgitleýän ylalaşygyň esasynda amala aşyrýar.