Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Umumy düzgünler

Birža öz agzalaryna söwda meýdanyny berýär, birža söwdalaryny geçirmek üçin şertleri üpjün edýär hem-de birža söwdasyny düzgünleşdirýär.

Birža söwdasyny guraýar we geçirýär, ýöne öz adyndan we öz hasabyna birža geleşiklerini baglaşyp bilmeýär, şeýle hem birža söwdasyny guramak bilen gönüden-göni baglanyşykly däl söwda-araçylyk işini amala aşyryp bilmeýär.

Guramaçylyk-araçylyk, maglumat beriş we geňeşdarlyk hyzmatlaryny edip, şeýle hem Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ynanç haty boýunça işiň birža söwdasyny guramak bilen bagly beýleki görnüşlerini amala aşyryp bilýär.