Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Biržanyň agzalarynyň hukuklary we borçlary

Birža agzalarynyň hukuklary:

  • öz adyndan we öz hasabyndan amallary geçirmäge;
  • müşderileriň tabşyrmagy boýunça amallary geçirmäge, ýagny hyzmat haky tölegi üçin araçylyk amallaryny ýerine ýetirmäge
  • Biržanyň ähli hyzmatlaryndan peýdalanmaga hukugy bardyr.

Birža agzalarynyň borçlary:

  • Birža söwdasynyň kadalaryny hem-de Biržanyň işini düzgünleşdirýän beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryny berjaý etmäge;
  • Biržanyň dernew toparyna özüniň Biržadaky işi hakynda ähli zerur maglumatlary bermäge;
  • Birža babatda öz üstüne kabul edilen borçlaryny bellenilen tertipde ýerine ýetirmäge, Biržanyň işine işjeň gatnaşmaga, Birža öz wezipelerini cozened oňa guramçylyk we maglumat taýdan kömek bermäge;
  • Giriş we her ýyllyk gatançlary tölemäge;
  • Biržanyň işi hakynda täjirçilik maglumatlaryny aýan etmezlige borçludyr.