Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Geleşikleriň geçirilýän wagty

Türkmenistanyň Bankara walýuta biržasynyň söwdalary bank iş güni 11.00-da geçirilýär.

Bellik: Bu söwdalara gatnaşmaga isleg bildirýän Türkmenistanyň Bankara walýuta biržasynyň agzalary jemleýiji arzlaryny, müşderleriniň arzalaryny, we degişli bolan ähli resminamalary söwda geçiriljek günüň öňündäki güni sagat 15.00-a çenli birža tabşyrmaly.