Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Birža ýygymlary

Birža söwdalaryny guramak we geçirmek üçin Birža daşary yurt puluny satyn alyjylardan geleşigiň bahasynyň 0,1 göterimi möçberde hyzmat haky ýygymyny degişli pulda alýar.