TÄZELIKLER


Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

11 ýanwar 2021 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2021-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen täze, 2021-nji ýylda sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň ilkinji mejlisini geçirdi.

6 ýanwar 2021 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy

Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýyl tamamlanyp barýar. Biz az salymdan üstünliklere beslenen bu ýyl bilen hoşlaşyp, Täze — 2021-nji ýyly uly şatlyk bilen garşylarys.

31 dekabr 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

2020-nji ýylyň 30-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Täze ýylyň öňüsyrasynda Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň şu ýyl üçin bilelikdäki soňky mejlisini geçirdi. Şeýle hem mejlise Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri çagyryldylar.

11 dekabr 2020 ýyl

Bitaraplyk – belent mertebe

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başda durmagy bilen durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeleriň we oýlanyşykly içeri we daşary syýasatynyň netijesinde ýurdumyzyň halkara abraýy barha artýar we halkara gatnaşyklary ýokary depginli ösdürilýär.

11 dekabr 2020 ýyl

Bitaraplyk - milli ýörelgelerimiziň beýany

Bitaraplyk – türkmen halkynyň asyrlarboýy dowam etdirip gelen ynsanperwer ýörelgeleriniň miwesidir. Garaşsyz Türkmenistan döwletimiziň bitarap daşary syýasy ýörelgäni saýlap almagy, onuň parahatçylyk söýüjilikli, oňyn bitaraplyk, “Açyk gapylar” syýasatyny ýöredip başlamagy ýurdumyzyň dünýä bileleşigine işjeň goşulyşmagyna ýardam etdi.

11 dekabr 2020 ýyl

Bitaraplyk - synmaz ýoly Türkmeniň

Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýäde abraýyny arşa göterýän, halkyny bagtyýar durmuşda ýaşadýan mähriban Arkadagymyzyň pähim-parasada ýugrulan içeri we daşary syýasatlary netijesinde, döwletimiz dünýä döwletleri bilen syýasy, ykdysady we medeni gatnaşyklary yzygiderli ösdürýär, dünýäde parahatçylygyň, asudalygyň, halklaryň arasynda dost-doganlygyň dabaralanmagyna uly goşant goşýar.

1 dekabr 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 26-njy noý

brynda hormatly Prezidentimiz wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

14 noýabr 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2020-nji ýylyň 12-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

7 noýabr 2020 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2020-nji ýylyň 6-njy noýabrynda hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy.

2 noýabr 2020 ýyl

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärleriniň ÝÜZLENMESI

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti!
Sizi Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň milli manadynyň dolanyşyga girizilmeginiň 27 ýyllygy bilen tüýs ýürekden mähirli gutlaýarys!

2 noýabr 2020 ýyl

Türkmen manady-milli ykdysadyýetimizi berkitmegiň wajyp guraly

2020-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda milli manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 27 ýyllygyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa döwlet we paýdarlar-täjirçilik banklarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we talyplary, şeýle hem ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

2 noýabr 2020 ýyl

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärlerine we ähli halkyna

Eziz watandaşlar!
Hormatly bank ulgamynyň işgärleri!

Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ykdysady ösüşleriniň we üstünlikleriniň nyşany bolan Türkmenistanyň milli pul birliginiň — manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 27 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

2 noýabr 2020 ýyl

Milli manat: 27 ýyllyk taryhyň teswiri

Milli pullar her bir döwletiň ykdysadyýetiniň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Galyberse-de, pul adamyň gündelik ýaşaýşyny dolandyrmak üçin möhüm gural bolup hyzmat edýär. Her bir ýurduň ykdysady kuwwaty, halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesi şol ýurduň milli pulunyň durnuklylygy bilen berk baglanyşyklydyr.