Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Türkmen-gazak doganlyk gatnaşyklarynda taryhy tapgyr

2014-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň arasynda ýokary derejedäki duşuşyk geçirildi.
Ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ençeme meseleleri, söwda-ykdysady we medeni-gumanitar ulgamlarda özara gatnaşyklary giňeltmegiň geljegi, şeýle hem özara gyzyklanma döredýän halkara syýasatynyň käbir ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Dürli ugurlarda, ilkinji nobatda, energetika we ulag ulgamynda bilelikde işlemek üçin uly mümkinçilikler barada pikir alyşyldy.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň arasynda geçirilen ýokary derejedäki gepleşikleriň jemleri boýunça netijeli hyzmatdaşlygyň ähli ugurlar boýunça işjeňleşdirilmegine gönükdirilen ikitaraplaýyn resminamalaryň uly toplumyna gol çekildi.
Türkmen-gazak gatnaşyklarynyň gazanylan ýokary derejesi Türkmenistanyň we Gazagystanyň özara bähbitli hyzmatdaşlygy berkitmäge we hemmetaraplaýyn ösdürmäge tarap esasy ugra bolan ygrarlylygynyň aýdyň subutnamasydyr. Şol gatnaşyklar soňky ýyllarda okgunly ösüşe eýe bolup, sebit ähmiýetli bilelikdäki iri taslamalary amala aşyrmagyň hasabyna täze mazmun bilen baýlaşdy. 2014-nji ýylyň 3-nji dekabrynda açylyşy meýilleşdirilýän Gazagystan-Türkmenistan-Eýran transkontinental demir ýoly munuň aýdyň mysaly bolup durýar.
Bu demir ýoly diňe bir ykdysady taýdan bähbitli taslama bolmak bilen çäklenmän, eýsem, kontinental durnuklylygy we durnukly ösüşi pugtalandyrmaga ýardam etmäge, oňynlyk, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerinde goşulyşmak ýagdaýlaryny işjeňleşdirmäge ukyply durmuş ähmiýetli taslamadyr.
“Gazagystan-Türkmenistan-Eýran” demir ýolunyň 700 kilometre golaý bölegi Türkmenistanyň çäklerinden geçýär. Bu ägirt uly we ykdysady taýdan ähmiýetli ulag koridory Ýewropa ýurtlaryndan Pars aýlagyna bolan ulag gatnawyny 600 kilometr gysgaltmaga ýardam berer. Polat ýollary, ýükleri daşamakda öňdebaryjy ähmiýete eýe bolanlygy sebäpli, açyljak  “Gazagystan-Türkmenistan-Eýran” demir ýolunyň sebitde söwda dolanyşygyna oňyn täsir etmegine garaşylýar. Şeýle-de bu demir ýoly sebit döwletleriniň eksport mümkinçiliklerini giňeltmäge hem itergi berer.

Türkmenistanyň Merkezi banky bu taryhy wakanyň, Gazagystan – Türkmenistan – Eýran halkara demir ýolunyň açylyşy mynasybetli gymmaty 50 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullary we ýadygärlik şaýylyklaryň toplumyny çykardy. Taryhy ähmiýetli bu wakanyň, ýagny transmilli polat ýolunyň açylmagynyň hormatyna çykarylan şaýy pullary Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gymmatlyklar toplumynda mynasyp orny eýelär.