Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Ýurdumyzda milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 24 ýyllygy belleniler

2017-nji ýylyň 1-nji noýabrynda milli manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 24 ýyllygyna bagyşlanyp ylmy-amaly maslahat geçiriler.

Onda garaşsyzlyk ýyllary içinde bank ulgamynyň ösüşi, ykdysadyýetde gazanylan üsütünlikler, pul-karz syýasatynyň möhüm ugurlary, milli manadymyzyň durnuklylygyny üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan çäreler hakynda çykyşlar bolar.

1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda döwlet walýutasynyň ulanlyşa girizilmeginiň Türkmenistanyň Garaşsyzylygynyň ýolundaky möhüm ädime öwrülendigini we ýurdumyzyň özygtyýarly hem-de halkara bileleşiginiň doly hukukly agzasy hökmünde ykrar edilendigini aňladýar. Şu ýyllaryň içinde türkmen manady diňe bir milli buýsanjymyz bolman, eýsem, ol durmuş-ykdysady ösüşiň belent sepgitlerine ýetmekde wajyp orun eýeledi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi