Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

2022-nji ýylyň 14-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynda toý saparynda bolmagynyň barşynda bu ýerde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň günbatar welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň dowamynda, şeýle-de degişli hasabatlar diňlenildi, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz gün tertibine geçip, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi.

Mejlisiň şu ýylyň 2-nji aprelinde geçirilen on ýedinji maslahatynda birnäçe kanunlaryň taslamalary kabul edilip, olar Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň garamagyna iberildi.

Häzirki wagtda iş toparlarynda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň tekliplerine seljerme geçirilýär, Raýat, Zähmet kodeksleriniň rejelenen görnüşleriniň taslamasyny taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça kanun taslamalary işlenip taýýarlanylýar.

Mejlisiň deputatlary, şol sanda Balkan welaýatyndan saýlanan deputatlar öz saýlaw okruglarynda saýlawçylar, obalaryň we şäherleriň ýaşaýjylary bilen yzygiderli duşuşýarlar, ýurdumyzda hereket edýän kanunlary düşündirýärler, adamlaryň pikirlerini, tekliplerini öwrenýärler.

Şu ýylyň 6 — 8-nji aprelinde Milli Geňeşiň, hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň we beýleki guramalaryň wekilleri Balkan welaýatynda iş saparynda bolup, gelin-gyzlaryň arasynda türkmen milli däp-dessurlary, maşgala mukaddesligi hem-de edep-terbiýe bilen bagly wagyz-nesihat duşuşyklaryny geçirdiler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow häzirki döwrüň anyk ýagdaýlary we «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» kesgitlenen wezipeler bilen baglylykda, ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny has-da kämilleşdirmegiň örän wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz saýlawçylar bilen aragatnaşyk saklamagyň deputatlaryň esasy wezipeleriniň biridigini belläp, parlamentarileriň öz ygtyýarlyklaryndan netijeli peýdalanmaklarynyň we saýlawçylaryň ýaş nesilleri terbiýelemek, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek boýunça işlere işjeň gatnaşmaklarynyň zerurdygyny aýtdy.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew milli parlamentiň öňünde goýlan wezipelere laýyklykda, ýurdumyzyň hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işler barada maglumat berdi.

Häzirki wagtda şu ýylyň 16-njy aprelinde Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisini geçirmäge taýýarlyk görülýär. Onuň gün tertibine Milli Geňeşiň Mejlisi tarapyndan kabul edilen kanunlary ara alyp maslahatlaşmak meselesi giriziler.

Halk Maslahatynyň agzalary, Mejlisiň deputatlary ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde, kanunçylygy hem-de hukuk tertibini pugtalandyrmaga, ilaty durmuş taýdan goramaga, maşgalalary goldamaga, zähmet gatnaşyklaryny kämilleşdirmäge gönükdirilen kanunlaryň taslamalarynyň üstünde işleýärler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze döwrüň talaplaryny, milli kanun çykaryjylyk ulgamyny we halkara hukuk tejribesini nazara almak bilen, kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň üstünde içgin işlemegiň wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz wagyz-nesihat işini işjeňleşdirmegiň, ilata, aýratyn-da, ýaşlara ýurdumyzyň abadançylygyna, raýatlarymyzyň rowaçlygyna gönükdirilen täze eýýamyň oňyn özgertmeleriniň many-mazmunyny düşündirmegiň ähmiýetini belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow gözegçilik edýän düzümleri tarapyndan geljek ýedi ýylda döwletimizi ösdürmegiň Prezident Maksatnamasyny taýýarlamagyň çäklerinde, Balkan welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ugurlaryny kesgitlemek babatda döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, Prezident Maksatnamasynyň çäklerinde geljek ýyllarda günbatar sebiti ösdürmegiň esasy ugurlary welaýatyň senagat pudaklarynyň ählisine iri maýa goýumlaryny çekmegiň, sebitiň ykdysadyýetine ylmyň gazananlaryny we dünýä tejribesini, innowasion hem-de sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna, nebitgaz, nebiti gaýtadan işleýän, himiýa, energetika, dag-magdan ulgamlarynyň döwrebaplaşdyrmagyny göz öňünde tutýar.

Gazagystan — Türkmenistan — Eýran halkara demir ýolunyň, Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunyň, ulag-logistika ulgamynyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak, üstaşyr we multimodal ýük daşamalaryň möçberlerini artdyrmak, Jebel şäherçesinde Halkara howa menzilini gurmak we ulanmaga bermek geljegi uly wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi. Şeýle hem şypahana we syýahatçylyk ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek, hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak teklip edilýär. 

Durmuş ulgamyna, döwrebap çagalar baglarynyň, mekdepleriň, saglyk öýleriniň, ýaşaýyş jaýlarynyň, inženerçilik desgalarynyň gurluşygyna we ozal hereket edýänleriniň durkuny täzelemäge aýratyn üns berler. Şunuň bilen birlikde, meýilleşdirilen ugurlaryň ählisinde içerki serişdeleriň, şol sanda zähmet gorlarynyň mümkinçiliklerinden doly peýdalanmak, täze iş orunlaryny döretmek hem-de bu işlere hususy ulgamyň işjeň gatnaşmagyny gazanmak, içerki we daşary ýurt maýalaryny çekmek wezipeleri goýuldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Balkan welaýatynyň durmuş-ykdysady ösüşini ýokarlandyrmak, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça işleri dowam etmegiň möhümdigini belledi. Şu ýyl göz öňünde tutulan maýa goýumlaryň öz wagtynda özleşdirilişini we maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna täze önümçilikleriň işe girizilmegini gözegçilikde saklamak möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi we geljek ýedi ýyl üçin Prezident Maksatnamasynda ýurdumyzyň sebitlerini toplumlaýyn ösdürmek, döwrebap, täze önümçilikleri we goşmaça iş orunlaryny döretmek boýunça çäreleri göz öňünde tutmagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän ýangyç-energetika toplumyndaky işleriň ýagdaýy, hormatly Prezidentimiziň tabşyryklarynyň hem-de nebitgaz toplumyna bölünip berilýän milli maýa goýumlary öz wagtynda özleşdirmek boýunça wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň ýakyn iki ýylda nebitiň goşmaça möçberlerini çykarmak işlerini maliýeleşdirmek üçin "Türkmennebit" döwlet konsernine maliýe goldawyny bermek hakyndaky Kararyna laýyklykda durmuşa geçirilýän işler, şeýle-de birnäçe nebitgaz känlerinde zerur bolan abatlaýyş işlerini geçirmek hem-de degişli enjamlary satyn almak maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berildi.

Şunuň bilen baglylykda, "Türkmennebit" döwlet konserni tarapyndan daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmagynda yglan edilen halkara bäsleşigiň netijeleri barada habar berildi. Oňa laýyklykda, has amatly täjirçilik teklibi kesgitlenildi hem-de degişli şertnamany baglaşmak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Balkan welaýatynyň tebigy baýlyklaryny, nebitgaz gorlaryny rejeli we netijeli ulanmak üçin toplumyň edara-kärhanalarynyň alyp barýan işleriniň, önümçilik ugurlarynyň döwrebaplaşdyrylmalydygyna, häzirki zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyryp, nebitiň we tebigy gazyň düýpli işlenmegini üpjün etmelidigine ünsi çekdi.

Hazar deňziniň geljegi uly kenarýaka zolaklarynda gözleg-barlag işlerini çaltlandyrmak, kenarýaka çäklerde täze ýataklary açmak we özleşdirmek boýunça degişli işleri geçirmek, bu işe hususy ulgamy hem-de maýa goýumlary çekmek gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere özara bähbitli hyzmatdaşlygy hem-de gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen, şol sanda nebitgaz guýularynyň netijeliligini ýokarlandyrmak babatda tejribe alyşmagy tabşyryp, maýa goýum işjeňligini höweslendirmek, täze bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak boýunça çäreleri dowam etmek bilen baglanyşykly birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli, şol sanda Balkan welaýatynyň atçylyk sport toplumynda meýilleşdirilen medeni maksatnama barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzir döwletimizde ahalteke bedewleriniň dünýädäki şöhratyny artdyrmaga we atçylyk pudagyny mundan beýläk-de depginli ösdürmäge gönükdirilen giň gerimli işleriň alnyp barylýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşigi hem-de degişli halkara forumlar halkymyzyň iň oňat atçylyk däplerini ösdürmäge, ýurdumyzyň atşynaslyk we atçylyk sport mekdebiniň bu ugurdaky halkara işlere işjeň ýakynlaşmagyna, behişdi bedewleriň dünýädäki şöhratyny artdyrmaga ýardam berýär.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen maksatnamany, umuman, makullap, wise-premýere ýurdumyzda aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan dabaralary ýokary derejede guramak boýunça birnäçe görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky, hususan-da, himiýa senagatyndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Balkan welaýatynyň baý kuwwatyny, şol sanda Garabogazköl aýlagynyň gidromineral serişdelerini nazara almak bilen, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan himiki serişdeleriň täze görnüşleriniň, ýod, brom we brom önümleriniň, kaustik sodanyň, hlor we hlor önümleriniň önümçiliklerini ýola goýmak boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar.

Gyýanlydaky Polimer zawodynyň önümçiliginde ulanylýan himiki serişdeleriň önümçiligini ýola goýmak boýunça işler dowam etdirilýär. Döwlet tarapyndan berilýän kömegiň netijesinde, zawodyň bökdençsiz işlemegi we onuň önümçilik kuwwatyny artdyrmak maksady bilen, kärhana çig mal, himiki serişdeler, ätiýaçlyk şaýlar hem-de zerur bolan enjamlar bilen üpjün edilýär.

Milli ykdysadyýetiň pudaklaryny ösdürmek bilen bir hatarda, ilatyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmaga, olary häzirki talaplara laýyk getirmäge aýratyn üns berilýär.

Şunuň bilen baglylykda, zawodda hünärmenleriň ýurdumyzyň welaýatlaryndan gelip zähmet çekýändiklerini göz öňünde tutup, wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçesinde 472 hojalyga niýetlenen ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak baradaky teklibini hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň öňünde birnäçe gaýragoýulmasyz wezipeleri goýdy. Nygtalyşy ýaly, Balkan welaýatynyň tebigy baýlyklaryny, himiýa we gurluşyk önümçiliginiň çig mal gorlaryny rejeli hem-de netijeli ulanmak üçin, senagat we gurluşyk pudagynyň önümçilik kärhanalarynyň doly kuwwatynda işledilmegini gazanmak zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem içerki bazary daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan senagat we gurluşyk önümleri bilen doly üpjün etmegi, innowasion tehnologiýalara hem-de ylmyň we tehnikanyň iň soňky gazananlaryna esaslanýan täze önümçilikleriň açylmagyny gazanmagy, elektron senagatyň döwrebap önümlerini öndürmegi dowam etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow içerki sarp ediş bazarynda azyk bolçulygyny üpjün etmek we ýurdumyzyň hususy ulgamynyň önümçilik başlangyçlaryny mundan beýläk-de goldamak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda kiçi we orta işewürligiň öňünde täze iş orunlaryny döretmek, welaýatlarda öndürilýän önümleriň mukdaryny artdyrmak ýaly möhüm wezipeler goýuldy.

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan, şol sanda Balkan welaýatynda oba hojalyk, azyk hem-de senagat kärhanalaryny döretmek boýunça maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek barada teklipler işlenip taýýarlanyldy. Şolaryň hatarynda suw tygşytlaýjy usullary ulanmak arkaly, gök önümleri, üzüm hem-de miweli baglary ösdürip ýetişdirmek, maldarçylyk we guşçulyk toplumlaryny, häzirki zaman ýyladyşhanalaryny hem-de azyk önümlerini saklamaga niýetlenen sowadyjy ammarlary gurmak boýunça taslamalaryň 14-si bar.

Şunuň bilen baglylykda, Balkan welaýatynda 2022 — 2028-nji ýyllarda gurulmagy meýilleşdirilen täze desgalaryň degişli sanawy döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, hereket edýän önümçilikleri netijeli ulanmak bilen, çykarylýan önümleriň we edilýän hyzmatlaryň möçberlerini hem-de görnüşlerini artdyrmagyň zerurdygyny belläp, bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Hususy telekeçileriň kärhanalarynyň doly kuwwatynda işlemegini üpjün etmek babatda degişli görkezmeler berildi. Amatly işewür gurşawy kemala getirmek arkaly, kiçi we orta işewürligi goldap, her welaýatda, etrapda hem-de şäherde döwrebap önümçilikleri we iş orunlaryny döretmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Wise-premýere ýurdumyzda eksport ugurly önümçilikleriň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işleri çaltlandyrmak hem tabşyryldy. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň telekeçileriniň Balkan welaýatynda maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça tekliplerini içgin seljermek we olara gaýtadan seretmek babatda görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa «Dehistan» taryhy-medeni ýadygärlikler toplumynda meýdan şertlerindäki ylmy-amaly maslahaty hem-de «Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärlikleri dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde» atly halkara ylmy duşuşygy geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Şu ýylyň 19-njy aprelinde Aşgabat şäherinde "Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärlikleri dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde" atly ylmy duşuşygy geçirmek meýilleşdirilýär. Çäräniň barşynda arheologik tapyndylaryň sergisini guramak, taryhy-medeni ýadygärliklerde halkara we milli ekspedisiýalar tarapyndan geçirilen arheologik gazuw-barlag işleriniň netijelerine seretmek, "Türkmenistanyň gadymyýeti: ylmy-barlaglar we ýadygärlikleriň rejelenilişi" atly täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirmek, daşary ýurtlaryň ylmy institutlarynyň wekilleriniň, alymlaryň we arheologlaryň sanly ulgam arkaly çykyşlary göz öňünde tutulýar.

Soňra wise-premýer şu ýylyň 16-njy aprelinde «Dehistan» taryhy-medeni ýadygärlikler toplumynda meýdan şertlerindäki ylmy-amaly maslahaty geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Maslahatyň maksatnamasy alymlaryň ýadygärlikleriň taryhy-medeni ähmiýetine hem-de arheologik tapyndylaryň aýratynlyklaryna bagyşlanan çykyşlaryny özünde jemleýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, meýilleşdirilen çäreleriň ählisini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwrüň talabyna laýyklykda, medeniýet ulgamynyň edaralarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek meselesine ünsi çekip, wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde "Ussat inžener" hususy kärhanasy tarapyndan gurlan 400 orunlyk köpugurly hassahananyň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer dünýä derejesindäki köpugurly hassahananyň ulanmaga berilmäge taýýardygyny belledi.

Ilata keselleriň öňüni almak we bejermek boýunça ýokary hilli lukmançylyk kömegini bermek üçin niýetlenen hassahanada bölümleriň 27-si bolup, olarda näsaglaryň ýatymlaýyn we gatnaw şertlerinde bejergi almaklary hem-de saglygyny dikeltmekleri üçin zerur şertler döredildi.

Köpugurly toplum dünýäniň esasy önüm öndürijileriniň döwrebap innowasion enjamlary bilen üpjün edildi. Saglygy goraýyş hyzmatlarynyň amala aşyrylmagy üçin zerur maglumatlaryň ýokary tizlikde alşylmagy boýunça hassahananyň ähli bölümlerinde sanly ulgam arkaly özara arabaglanyşyk ýola goýuldy.

Täze, döwrebap saglygy goraýyş edarasynyň peýda bolmagy döwlet Baştutanymyzyň halkymyzyň saglygy barada edýän aladasynyň hem-de dürli keselleri anyklamak we bejermek işine aýratyn üns berilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, türkmenistanlylaryň saglygynyň hemişe döwletiň üns merkezinde boljakdygyny nygtady. Ýurdumyzyň deňizýaka sebitinde dünýä ülňülerine laýyklykda gurlan iri saglygy goraýyş desgasynyň ýene biriniň açylmagy munuň anyk mysalydyr.

Döwlet Baştutanymyz milli saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek üçin ähli şertleri döretmegi dowam etmegiň zerurdygyny aýdyp, wise-premýere mundan beýläk-de pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak hem-de ýokary hünärli ýaş işgärleri taýýarlamak meselelerine uly üns bermegi tabşyrdy.

Türkmenbaşy şäherinde köpugurly hassahananyň açylmagy mynasybetli geçiriljek dabaralara ykjam taýýarlyk görmek babatda aýratyn tabşyryklar berildi. Bu dabaralar ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmelidir.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Ýurdumyzda 2022-nji ýylda geçiriljek halkara çäreleriň meýilnamasynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn sammiti aýratyn orun eýeleýär. Häzirki wagtda bu ýurtlar bilen köpugurly hyzmatdaşlygyň çäklerinde dürli ulgamlarda bilelikdäki giň gerimli işler amala aşyrylýar. Şunda energetika, ulag-logistika, söwda-ykdysady ulgamlar ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda kesgitlenendir.

Üçtaraplaýyn gatnaşyklarda ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmak ugrundaky tagallalaryň birleşdirilmegine-de uly ähmiýet berilýär. Şunda döwletara medeni-ynsanperwer gatnaşyklara hem aýratyn orun degişlidir.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň sammitini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek boýunça degişli işler amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň halklarynyň asyrlaryň dowamynda emele gelen taryhy, medeni we ruhy däpleriniň umumylygynyň dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýandygyny, onuň häzirki döwürde özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin berk binýat bolup hyzmat edýändigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, ýokary derejedäki üçtaraplaýyn duşuşyklar geljegi uly mümkinçilikli usul bolup durýar. Şolar uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşmaga hem-de bar bolan uly kuwwaty nazara alyp, onuň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemäge ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna üç dostlukly döwletiň we olaryň halklarynyň bähbitlerine kybap bolşy ýaly, sebit hem-de dünýä möçberinde abadançylygyň maksatlaryna-da laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmäge täze itergi bermäge gönükdirilen sammitiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ulag-kommunikasiýa pudagynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaý toplumynyň düýbüni tutmak dabarasyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, ýokary amatlykly 60 öýli, 4 gatly jaýlaryň 5-siniň düýbüni tutmagy guramak boýunça teklipler işlenip taýýarlanyldy, olar döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, degişli düzümleri bolan ýaşaýyş jaýlaryny gurmagyň ýurdumyzyň şäherlerini we obalaryny ösdürmek baradaky taslamalaryň amala aşyrylmagyna bildirilýän möhüm talapdygyny nygtady.

Balkan welaýatynda alnyp barylýan giň gerimli işler sebiti durmuş-ykdysady taýdan depginli ösdürmäge we amatly maýa goýum ýagdaýyny döretmäge mümkinçilik berýär. Ilatyň durmuş derejesiniň gowulandyrylmagynyň bu sebiti innowasion ösüş ýoluna çykarmakda uly itergi bolup durýandygy möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady hem-de agentligiň ýolbaşçysyna ýaşaýyş jaý toplumynyň düýbüni tutmak dabarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tabşyrdy.

Mejlisiň dowamynda welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi.

Ilki bilen, Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatdaky işleriň ýagdaýy, "Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny" we Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

400 orunlyk köpugurly hassahananyň açylyş dabarasyna hem-de Türkmenbaşy şäherinde ulag we kommunikasiýa toplumyna degişli edaralaryň işgärleri üçin 4 gatly, 60 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 5-siniň düýbüni tutmak dabarasyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi.

Şeýle hem Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaraly çäreleri guramak boýunça alnyp barylýan degişli işler barada habar berildi.

Soňra Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow sebitdäki işleriň ýagdaýy, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» hem-de Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişiniň barşy barada hasabat berdi. Şunuň bilen bir hatarda, Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çärelere taýýarlyk görmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow, öz nobatynda, sebitdäki işleriň ýagdaýy, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda», Oba milli maksatnamasynda kesgitlenen çäreleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen alnyp barylýan anyk işler barada hasabat berdi.

Her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler barada-da hasabat berildi.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew döwlet maksatnamalaryny we Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen, sebitde ýerine ýetirilýän işler hem-de durmuş-medeni we önümçilik maksatly desgalaryň gurluşygynyň bellenen möhletlere laýyklykda alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Häkim şeýle hem Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Soňra ýolbaşçylyk edýän sebitinde işleriň ýagdaýy barada Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew hasabat berdi. Ol şeýle-de «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda dürli maksatly desgalary gurmak boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi.

Mundan başga-da, Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Balkan welaýatynda meýilleşdirilen dabaralara gatnaşmaga we Mary welaýatyndaky baýramçylyk çärelerine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, ýurdumyzyň welaýatlarynda, şol sanda oba hojalyk ulgamynda amala aşyrylýan ähli işleri yzygiderli gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny nygtady. Şunda bugdaý ýetişdirilýän meýdanlara ýokary hilli ideg edilmegine hem-de bereketli hasyl almagyň girewi bolup durýan gowaça ekişiniň has amatly möhletde tamamlanmagyna aýratyn üns berilmelidir. Şunuň bilen birlikde, ilatyň ýurdumyzda öndürilýän azyk önümlerine isleglerini doly kanagatlandyrmak maksady bilen, dürli miwe we gök önümleriniň öndürilişini artdyrmak hem zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz durmuş, önümçilik we beýleki dürli maksatly desgalaryň gurulmagyny göz öňünde tutýan Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi baradaky meselelere degip geçip, ähli täze gurluşyklaryň ýokary hilini we öz wagtynda ulanmaga tabşyrylmagyny üpjün etmegiň möhümdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow welaýatlarda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmegi hem-de meýilleşdirilen ähli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi-de tabşyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň kuwwatyny artdyrmak, bu ýerde hyzmatlar ulgamyny ösdürmek we tomusky dynç alyş möwsüminiň ýetip gelýändigini nazara almak bilen, uly ýaşly adamlaryňdyr çagalaryň dynç alýan möwsümine göwnejaý taýýarlyk görmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Ministrler Kabinetiniň şu günki göçme mejlisinde Balkan welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça birnäçe meselelere seredildi, pudaklary ösdürmäge gönükdirilen käbir resminamalar kabul edildi. Döwlet Baştutanymyz ertire bellenen möhüm çärelere ünsi çekip, olaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi