Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer "Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň" taslamasynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň oýlanyşykly durmuş-ykdysady strategiýasyna laýyklykda, ýurdumyzyň ykdysadyýetini durnukly ösdürmek we ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak boýunça maksatnamalaýyn işleriň hem-de toplumlaýyn özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigi bellenildi.

Döwlet Baştutanymyzyň 2022-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyryklaryna laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde "Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» taslamasy işlenip taýýarlanyldy. Bu Maksatnamada geljek 30 ýylda ýurdumyzy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginlerde ösdürmegi üpjün etmek maksady bilen, birnäçe wezipeleri ýerine ýetirmek göz öňünde tutulýar. Şolaryň hatarynda ykdysadyýetiň düzümlerini üýtgedip guramagy, dolandyryşyň täze, has netijeli usullaryny bazar ykdysadyýeti şertlerinde ornaşdyrmagy dowam etdirmek, makroykdysady we maliýe durnuklylygyny saklamak; tebigy baýlyklardan rejeli peýdalanmagyň, pudaklary, önümçilikleri döwrebaplaşdyrmagyň, innowasion tehnologiýalary we kuwwatlyklary doly ulanmagyň hasabyna senagat we nebitgaz pudaklaryny depginli ösdürmek; energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerini ornaşdyrmak, şol sanda wodorod energetikasy boýunça halkara hyzmatdaşlygy öwrenmek, daşky gurşawy goramak, "ýaşyl ykdysadyýet" syýasatyny alyp barmak; sanly ykdysadyýeti we sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak; ykdysady-geografik ýerleşişiň amatlyklaryndan netijeli peýdalanyp, multimodal ulag geçelgelerini we ugurlaryny döretmek, ulag-logistika ulgamlarynyň ösmegi üçin amatly şertleri üpjün etmek; ýer-suw serişdelerini ýokary netijeli peýdalanmagyň, hasyllylygy ýokarlandyrmagyň, ekologiýa taýdan arassa oba hojalyk önümlerini öndürmegiň hasabyna azyk howpsuzlygyny üpjün etmek; bäsdeşlige ukyply, eksporta niýetlenen we importyň ornuny tutýan önümçilikleri çalt depginlerde ösdürmek; amatly işewürlik gurşawyny kämilleşdirmegiň hasabyna kiçi we orta telekeçiligiň ornuny güýçlendirmek we jemi içerki önümde hususy bölegiň paýyny has-da ýokarlandyrmak, döwlet-hususyýetçilik hyzmatdaşlygynyň ösüşini işjeňleşdirmek; netijeli maýa goýum syýasatyny durmuşa geçirmek, amatly şertlerde daşary ýurt maýa goýumlaryny giňden çekmek; milli ykdysadyýetimizi depginli, durnukly we toplumlaýyn ösdürmegiň hasabyna ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini düýpli ýokarlandyrmak wezipeleri bar.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararynyň taslamasyny taýýarlamak baradaky teklibi hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmek, ony täze sepgitlere çykarmak üçin täze maksatnamalaýyn resminamany kabul etmegiň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz geljek 30 ýyl üçin strategik maksatnamada türkmen döwletiniň häzirki taryhy döwürde syýasy, ykdysady, durmuş we medeni ulgamlarda ösmegini üpjün etmäge gönükdirilen esasy wezipeleriň kesgitlenilmelidigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynyň ara alyp maslahatlaşmagyna hödürleniljek Milli maksatnamanyň her bir düzgüniniň ugurdaş düzümler tarapyndan içgin seljerilmelidigine ünsi çekip, wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Şeýle hem Hökümetiň Baştutanynyň orunbasaryna degişli Kararyň taslamasyny taýýarlamak tabşyryldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şeýle hem "Türkmengaz" döwlet konsernine enjamlar we serişdeler bilen üpjün etmek hem-de elin hyzmatlary ýerine ýetirmek barada baglaşylan şertnamalara goşmaça ylalaşyklary baglaşmaga ygtyýar bermek hakynda" Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Şu resminama we Türkmenistanyň Prezidentiniň ozal gol çeken Kararyna laýyklykda, "Türkmengaz" döwlet konserni bilen HHR-iň «CNPC» kompaniýasynyň arasynda "Galkynyş" gaz käninde 16 guýyny himiýa önümleri bilen üpjün etmek we buraw erginlerini taýýarlamak, guýulary ulanmak boýunça tehniki hyzmatlary ýerine ýetirmek we bu guýulary degişli enjamlar bilen üpjün etmek babatda tölegiň şertlerini üýtgetmek boýunça şertnamalary baglaşmak meýilleşdirilýär. Bu şertnamanyň bahasy 372 273 969,95 hytaý ýuanyna barabardyr.

Şeýle hem "Türkmengaz" döwlet konserni bilen «CNPC» kompaniýasynyň arasynda düzümleýin enjamlary gurnamak we "Galkynyş", "Garabil" we "Bagaja" känlerinde degişli hyzmatlary ýerine ýetirmek babatda şertnamalara goşmaça ylalaşyklary baglaşmak göz öňünde tutulýar. Netijede, bu şertnamalaryň jemi bahasy 106 221 809,71 amerikan dollaryna barabar bolar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, döwletimizde nebitgaz pudagyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, maýa goýumlaryny çekmäge, ygtybarly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň gerimini giňeltmäge uly üns berilýändigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, Türkmenistanda amala aşyrylýan pudaklaýyn taslamalaryň ýerine ýetirilmeginde gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar, iri düzümleýin kompaniýalar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek we köpugurly esasda ösdürmek boýunça zerur çäreleriň görülmelidigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Hytaý Halk Respublikasy bilen ýola goýulýan döwletara gatnaşyklaryň üýtgewsiz dostlukly we netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Milli Liderimiziň aýdyşy ýaly, biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň dürli ugurlarda ägirt uly mümkinçilikleri bar. Olaryň üstünlikli amala aşyrylmagy diňe bir ikitaraplaýyn bähbitlere däl, eýsem, tutuş sebitiň abadançylyk we ösüş maksatlaryna doly laýyk gelýär.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz täze guýulary burawlamakda we ozal hereket edýän känleri döwrebaplaşdyrmakda häzirki zaman tehnologiýalarynyň giňden ulanylmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi. Munuň özi türkmen gazynyň eksport möçberlerini artdyrmakda aýratyn ähmiýetlidir.

Döwlet Baştutanymyz maýa goýumlaryň ýurdumyzda alynýan çig mal serişdeleri bilen gaýtarylmalydygyny belledi.

Milli Liderimiz degişli Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we resminamadan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew oba hojalygynda amala aşyrylýan özgertmeler hem-de azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça geçirilýän meýilnamalaýyn işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer bugdaýy, gowaçany, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerini, miweli baglary, üzüm ösdürip ýetişdirmekde hem-de öri meýdanlarynda ösümlikleriň keselleriniň, zyýankeşleriň we haşal otlaryň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça zerur çäreleriň geçirilýändigini aýtdy.

"Ösümlikleri goramak hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanda ösümlikleri goramagyň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny tassyklamak hakynda Kararyň taslamasynyň işlenilip taýýarlanylandygy habar berildi, resminamada ylmy çäreleri işläp taýýarlamak boýunça işleri geçirmek, ösümlikleri goramagyň usullarynyň ulanylmagyny kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem bu maksatnamany durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasynyň taslamasyna laýyklykda, ýurdumyzda ösümlikleri goramak ulgamynda ylmy ösdürmek, döwrebap tehnologiýalary we öňdebaryjy tejribäni ulanmak meseleleri beýan edilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalygynda amala aşyrylýan, bu ulgama öňdebaryjy ylmy usullary, sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň hasabyna oba hojalyk önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertmeleriň wajypdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz ekin we öri meýdanlaryny maksadalaýyk hem-de netijeli ulanmagyň wajypdygyny belläp hem-de iň gowy dünýä tejribesinden ugur alynmalydygyny, ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak we tohumçylygy gowulandyrmak boýunça çäreleri görmegiň möhümdigini nygtady.

Milli Liderimiz degişli Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we bu resminamanyň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow dünýä ýurtlary hem-de halkara guramalar bilen howanyň üýtgemegi, daşky gurşawy goramak, tebigatdan rejeli peýdalanmak we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy giňeltmek meseleleri barada hasabat berdi.

Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynda aýratyn möhüm ähmiýet berilýän bu ugurda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda giň gerimli işler alnyp barylýar. Bu ulgamda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen, sebit we ählumumy derejede yzygiderli işler geçirilýär. Bu babatda milli Liderimiziň halkara başlangyçlaryna esaslanyp, birnäçe teklipler taýýarlanyldy.

Döwlet Baştutanymyzyň Karary bilen 2019-njy ýylda tassyklanan, Howanyň üýtgemegi baradaky Türkmenistanyň Milli strategiýasyna laýyklykda, ýurdumyzyň Pariž Ylalaşygyndan gelip çykýan borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine uly ähmiýet berilýär.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenli parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça resminama işlenip taýýarlanyldy, onda bu maksatlar üçin degişli çäreleri geçirmek göz öňünde tutulýar.

Halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda howanyň üýtgemegi we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de ulanmak meseleleri möhüm orny eýeleýär. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, häzirki wagtda Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýanyň çäklerinde Daniýa Patyşalygynyň Kopengagen şäherinde döredilen Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi boýunça tehnologiýalar merkezi bilen ulgamlaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmak teklip edilýär. Bu Merkez 2013-nji ýyldan bäri, Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň we Senagat ösüşi boýunça guramasynyň howandarlygynda hereket edýär.

Birleşen Milletler Guramasynyň ekologiýa taýdan howpsuz ykdysadyýeti we senagaty ösdürmek babatda ýöriteleşdirilen edarasy bolan Senagat ösüşi boýunça guramasy bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek ähmiýetli bolup durýar. Bu gurama bilen ozon gatlagyny goramak hakyndaky Wena Konwensiýasynyň ozon gatlagyny dargadyjy maddalar baradaky Monreal Teswirnamasy boýunça Türkmenistanyň borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin yzygiderli esasda anyk taslamalar amala aşyrylýar. Häzirki wagtda bu Teswirnamany ýerine ýetirmek babatda birnäçe taslamalar boýunça degişli resminamalar taýýarlanyldy.

Bu resminamalara türkmen tarapyndan Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrine gol çekmäge rugsat bermek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ekologiýa we daşky gurşawy goramak meseleleriniň Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Biziň ýurdumyz bu ulgamda milli derejede toplumlaýyn strategiýany durmuşa geçirmek bilen ählumumy ähmiýete eýe bolan ekologiýa abadançylygyny üpjün etmegiň möhüm meseleleriniň netijeli çözgütlerini işläp taýýarlamakda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça netijeli işleri alyp barýar.

Döwletimiz BMG-niň esas goýujy tebigaty goraýyş resminamalaryny, şol sanda biologiýa köpdürlüligi, ozon gatlagyny goramak, çölleşmäge garşy göreşmek hakyndaky Konwensiýalary, Howanyň üýtgemegi boýunça Pariž Ylalaşygyny tassyklamak bilen, öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge üýtgewsiz ygrarlydygyny hem-de olaryň amala aşyrylmagyna örän jogapkärli çemeleşýändigini görkezýär.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki iri halkara düzümleriň belent münberinden öňe sürlen anyk başlangyçlary bu ulgamda öňde goýlan möhüm wezipeleriň çözülmegine, köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegine, bilelikdäki uzak möhletleýin maksatnamalaryň hem-de taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirilendir.

Durmuşyň ähli ulgamlaryna innowasion häsiýetli, ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalaryň, "ýaşyl" ykdysadyýet ýörelgeleriniň giňden ornaşdyrylmagy, tebigy serişdeleriň rejeli we aýawly peýdalanylmagy, energiýa netijeliligine ýetilmegi, ekologiýa ulgamlarynyň goralmagy hem-de gaýtadan dikeldilmegi sebit we ählumumy derejede Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmagyň möhüm şertleri bolup durýar. Türkmenistan özüniň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde ekologiýa diplomatiýasyny öňe sürmek bilen, bu ugurda umumy tagallalaryň jebisleşdirilmegine uly goşant goşýar.

Milli Liderimiz aýdylanlary jemläp, hödürlenilen teklipleri, umuman, makullady hem-de wise-premýere, daşary işler ministrine ýurdumyzyň ekologiýa başlangyçlaryny ilerletmek hem-de bu ulgamda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen oňyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça işleri yzygiderli dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra milli Liderimiz Türkmenistanyň wodorod energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 2022-2023-nji ýyllar üçin Ýol kartasyny tassyklamak hakynda Karara gol çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ählumumy energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek ugrunda özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň möhüm şerti hökmünde energetika diplomatiýasyny işjeň durmuşa geçirmegiň zerurdygyny ýene bir gezek nygtady.

Şeýlelikde, alternatiw, hususan-da, pes uglerodly energetikany ösdürmek boýunça öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, onuň çeşmeleriniň we kuwwatlyklarynyň iş ýüzünde herekete getirilmegi ekologiýa hem-de howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmekde ägirt uly ähmiýete eýedir. Şunda geljegiň ýangyjy hasap edilýän wodorody peýdalanmak üçin giň mümkinçilikler açylýar. Munuň özi onuň ýokary ulanyş häsiýetleri bilen şertlendirilendir, onuň ekologiýa häsiýetnamalary aýratyn möhümdir.

Hormatly Prezidentimiz bular barada aýtmak bilen, Bitarap Türkmenistanyň geljekde hem bu ugurda netijeli halkara hyzmatdaşlygyny höweslendirmek we giňeltmek boýunça yzygiderli tagallalary etjekdigini nygtady.

Şeýle hem milli Liderimiz Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Aýazowy şol bir wagtda ýurdumyzyň Liwan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek hakynda Permana gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň taslamalary boýunça toplumlaýyn gepleşikleri geçirmek üçin daşary işler ministriniň orunbasaryny Pakistan Yslam Respublikasynyň Yslamabat şäherine gulluk iş saparyna ibermek baradaky Buýruga gol çekdi.

Milli Liderimiz resminamalary sanly ulgam arkaly wise-premýere, daşary işler ministrine iberdi hem-de olary ýerine ýetirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasynyň taslamasyny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň yzygiderli tagallasy we aladasy netijesinde, ýurdumyzyň gurluşyk pudagyny ösdürmek ugrunda ähli zerur şertler üpjün edilýär. Ýurdumyzda şähergurluşyk syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Dünýäniň ösen tejribesini ulanmak arkaly, durmuş-medeni maksatly binalaryň we desgalaryň gurluşygyna ägirt uly maýa goýum serişdeleri gönükdirilýär.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň Gurluşyk we binagärlik hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrlikleri, şeýle hem pudaklaýyn dolandyryş edaralary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde "Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasynyň" taslamasynyň işlenip taýýarlanylandygy barada habar berdi. Bu maksatnamanyň çäklerinde "Halkyň Arkadagly zamanasy" şygary astynda geçýän ýylda halkara we sebitara ähmiýetli wajyp taslamalaryň, şol sanda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamy çekmek işleri dowam etdiriler. Şeýle hem şu ýylda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň birinji tapgyryny tamamlamak göz öňünde tutulýar.

Ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen, ýaşaýyş jaýlarynyň, saglyk öýleriniň we merkezleriniň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň, ulag ýollarynyň, suw, gaz we elektrik geçirijileriniň, aragatnaşyk ulgamynyň, şeýle hem suw arassalaýjy desgalaryň gurluşygyna ägirt uly möçberde maýa goýumlar gönükdiriler.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ähli möhüm başlangyçlarynyň üstünliklere beslenmeginde aýratyn ähmiýeti bolan oýlanyşykly maýa goýum syýasatynyň wajypdygyna ünsi çekdi. "Döwlet adam üçindir!" diýen şygary baş ýörelge edinýän we durmuş ulgamyny nazarlaýan syýasatyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, maýa goýum serişdeleriniň uly möçberi durmuş ulgamynyň ösdürilmegine gönükdirilmelidir.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň maýa goýum syýasatyny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, 2022-nji ýyl üçin işlenip taýýarlanylan maýa goýum maksatnamasynda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň geljekki ösüşini üpjün etjek çäreleriň oňyn çözgüdiniň öz beýanyny tapmalydygyny aýdyp, maksatnamany ýene bir gezek seljermek we ony gaýtadan işlemek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Awtomobil ýollary ministrligini döretmek hakyndaky teklip barada aýdyp, ýol gurluşygyny dolandyrmak boýunça täze hökümet edarasynyň adynyň talaba laýyk gelmeýändigini belledi. Ýurdumyzyň Konstitusiýasyna laýyklykda, ykdysadyýetimiz bazar gatnaşyklaryna görä guralýar.

Döwletimizi ösdürmek boýunça ähli uzak möhletleýin meýilnamalarymyz hem bu ugra gönükdirilendir. Şoňa görä-de, ony Ýol gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi diýip atlandyrsak maksadalaýyk bolar diýip pikir edýärin. Şeýle hem onuň Düzgünnamasynda bazar gatnaşyklaryna degişli ähli kadalar beýan edilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurda taýýarlanylan ähli resminamalara gaýtadan seredip, olary Ministrler Kabinetiniň indiki mejlisine seretmek üçin hödürlemegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow dokma kärhanalarynyň önümleriniň brend nyşanlaryny döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer Türkmenistanda dokma senagatynyň ýokary tehnologiýaly kärhanalarynyň işe girizilýändigini, olarda çykarylýan ýokary hilli önümleriň görnüşleriniň köpelýändigini aýtdy. Ahal welaýatynyň Kaka we Babadaýhan etraplarynda gurlan döwrebap dokma toplumlarynda ýokary hilli, dürli görnüşli matalar dokalyp, olaryň kuwwatlylygy degişlilikde, 1 million 200 müň sany hem-de 3 million 500 müň sany taýýar tikin önümlerini öndürmäge mümkinçilik berýär. Ekologiýa taýdan arassa bu önümler içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilip alynýar. Häzirki wagtda ýurdumyzyň dokma toplumlarynda "Goza", "Wada", "Bedew", "Nusaý", "Gala", "Arwana", "Bürgüt", "Ýeňiş", "Ak pamyk" haryt nyşanlary bilen giňden tanalýan önümler öndürilýär.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrligi tarapyndan Kaka we Babadaýhan dokma toplumlarynyň täze önümleriniň haryt nyşanlarynyň teklip edilýän görnüşleriniň taslamasynyň işlenip taýýarlanylandygyny aýtdy we olary milli Liderimize hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki döwürde öňdebaryjy tehnologiýalary, ýurdumyzyň we dünýäniň iň gowy tejribesini ulanmagyň hasabyna dokma senagatynyň çalt depginler bilen ösdürilmegi netijesinde, ýurdumyzyň dokma önümleriniň diňe bir içerki bazarlarda däl, eýsem, daşary ýurtlarda hem bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýandygyny nygtady.

Milli Liderimiz dokma önümleriniň "Jeýtun", "Mäne" atly täze haryt nyşanlaryny makullap, türkmen dizaýnerleriniň içerki bazaryň isleglerini öwrenmek we ilatyň möwsümleýin isleglerinden ugur almak bilen, egin-eşikleriň we beýleki harytlaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlamalydyklaryny, önümçilige girizmelidiklerini belledi hem-de wise-premýere bu babatda degişli görkezmeleri berdi.

Hasabatyň dowamynda wise-premýer giň halkara jemgyýetçiligi ýurdumyzyň dürli pudaklarda gazanýan üstünlikleri bilen tanyşdyrmak, daşary ýurtlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetine maýa goýumlary, ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary çekmek maksady bilen, dürli sergileriň we maslahatlaryň guralýandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, "Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň 2022-nji ýylda sergileri, ýarmarkalary, maslahatlary we festiwallary geçirmegi hakyndaky" Kararyň taslamasy döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda düýpli özgertmeleriň amala aşyrylandygyny, giň gerimli işleriň geçirilendigini we uly üstünlikleriň gazanylandygyny nygtady.

Milli Liderimiz ýurdumyzda öndürilýän önümleri has işjeň ilerletmek üçin degişli mahabat işleriniň zerurdygyny aýdyp, 2022-nji ýylda meýilleşdirilen çäreleriň ählisiniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi we şunuň bilen baglylykda, özara bähbitli gatnaşyklardan ugur almagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz degişli resminama gol çekip we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, çäreleriň her biriniň örän ähmiýetli, many-mazmunly bolmalydygyny, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän, umumadamzat ynsanperwerlik ýörelgelerine esaslanýan oňyn syýasatyň mazmunyny açyp görkezmelidigini nygtady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa «Dutarçy bagşy-sazandalaryň arasynda «Çalsana, bagşy!» bäsleşigini yglan etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizilen dutar ýasamak senetçiligini, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatyny giňden wagyz etmek, zehinli bagşy-sazandalary ýüze çykarmak we olary höweslendirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň "Türkmeniň Altyn asyry" atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşiginiň çäklerinde dutarçy bagşy-sazandalaryň arasynda "Çalsana, bagşy!" bäsleşigini geçirmek göz öňünde tutulýar. Bäsleşigi 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda jemlemek we ýeňijileri sylaglamak teklip edilýär.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürle

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, mähriban halkymyzyň ruhy medeniýetini düýpli öwrenmek we giňden wagyz etmek boýunça geçirilýän işleriň ähmiýetini belledi. Şol medeniýet bolsa dünýä medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar.

Halkymyz üçin saz durmuşyň manysydyr, gözel ýaşaýşy beýan etmegiň möhüm guralydyr. Halkymyz taryhyň dowamynda 72 saz guralyny döredipdir. Häzirki döwürde dutaryň we gyjagyň asyrlaryň jümmüşine äkidýän owazyny, olaryň sazlaşygyndan döreýän ajaýyp sazlary diňlemek ýakymlydyr. Bu saz gurallarynyň joşgunly owazy adamlary beýik ýeňişlere ruhlandyrýar.

Biz paýhasly pederlerimiziň ajaýyp sungat däplerini dowam etdirmelidiris, ösdürmelidiris we gadymy saz gurallarymyzyň köpöwüşginli görnüşini dikeldip, geljek nesillerimize ýetirmelidiris. Şeýle hem Garaşsyzlyk ýyllary içinde milli saz gurallaryny taýýarlamak hünäri täzeden döräp, ol zehinli ussatlaryň yhlasyndan döwrebap derejede dikeldilýär. Olaryň döredijilik bäsleşiklerine gatnaşmagy häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz geçirilýän bäsleşikleriň ugurlaryny we gerimini giňeltmek, oňa ýaşlary has işjeň çekmek babatda degişli tabşyryklary berdi. Döredijilik bäsleşikleri täze zehinleri ýüze çykarmaga, halypaçylyk ýoluny ösdürmäge, ýaş ýerine ýetirijileriň döredijilik gözleglerini höweslendirmäge, olary halkymyzyň ruhy mirasyna, baý saz medeniýetine çekmegi üpjün etmek babatda zerur mümkinçilikleri döredýär.

Milli Liderimiz bu işiň maksadalaýyk we yzygiderli häsiýete eýe bolmagyny üpjün etmegiň hem-de dünýä jemgyýetçiligini türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan medeniýeti bilen tanyşdyrmak üçin ähli mümkinçiliklerden giňden peýdalanmagyň wajypdygyny aýdyp, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz "Çalsana, bagşy!" bäsleşigini yglan etmek hakyndaky" Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de onuň meýilnamasyny taýýarlamak we ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek barada degişli görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, ylmyň dürli ugurlary boýunça ýaş alymlary taýýarlamak babatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Mälim bolşy ýaly, ylym ulgamyny ösdürmek, ylmy we intellektual kuwwaty pugtalandyrmak, ylmyň dürli ugurlary boýunça alymlary we ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak meselelerine döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berilýär.

"Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda", "Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda" hem-de "Saglyk" Döwlet maksatnamasynda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem ylym ulgamynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, sanly ykdysadyýeti dolandyrmak, innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan hünärmenleri taýýarlamak, ýaş alymlaryň täze neslini kemala getirmek maksady bilen, ýurdumyzyň degişli ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde maksatnamalaýyn işler geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ösüşiň esasy guraly hökmünde ylym-bilim ulgamynyň okgunly ösüşine möhüm ähmiýet berilýändigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz ägirt uly döredijilik zehini bolan ýaş alymlaryň taýýarlanylmagyna toplumlaýyn esasda çemeleşmegiň wajypdygyna ünsi çekip, ylmy işleri höweslendirmek, häzirki zamanyň has möhüm ugurlarynda, aýratyn-da, döwletimiziň öňe sürýän halkara başlangyçlarynda beýanyny tapýan lukmançylyk diplomatiýasy boýunça ylym we tehnika pudaklarynda wajyp ähmiýetli, düýpli hem-de ylmy-amaly barlaglary geçirmek üçin zerur şertleri döretmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän ulgamyndaky işleriň ýagdaýy, şeýle hem içeri işler edaralarynyň ilaty pasportlaşdyrmak hem-de hasaba almak boýunça geçirýän işleri barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň degişli Kararynyň düzgünlerini ýerine ýetirmek maksady bilen, yzygiderli işler alnyp barylýar. Hususan-da, bu ulgamy sanlylaşdyrmak, öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmak hem-de häzirki zaman tehnologiýalaryny peýdalanmak boýunça netijeli çäreler geçirilýär. Bu meselede kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň seljerilmegine hem-de olary kämilleşdirmek boýunça teklipleriň taýýarlanylmagyna aýratyn üns berilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, awtomatlaşdyrmagyň ýörite maksatnamalaýyn-tehniki serişdelerini işjeň ulanmak esasynda pasportlary resmileşdirmek we bermek işlerini guramagyň netijeli ulgamyny döretmek hem-de ilaty hasaba almagyň merkezleşdirilen sanly ulgamyny herekete girizmek boýunça amala aşyrylýan işleriň ähmiýetini belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu ugurda dünýä tejribesini içgin öwrenmegiň hem-de degişli resminamalary döwrüň talaplaryna we umumy ykrar edilen halkara hukuk kadalaryna laýyk getirmegiň zerurdygyny nygtady.

16 ýaşa ýeten raýatlara pasportlary gowşurmak dabaraly ýagdaýda geçirilmelidir. Hormatly Prezidentimiz bu işleriň türkmen döwletiniň binýatlarynyň has-da berkidilmegine, ýaşlara raýatlaryň hukuklary we azatlyklary babatynda ýurdumyzyň kanunçylygynyň esasy kadalarynyň düşündirilmegine gönükdirilmelidigini hem-de hukuk goraýyş işleriniň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna ýardam bermelidigini belläp, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, Balkan welaýatyna bolan iş saparynyň jemleri barada hasabat berdi.

Iş saparynyň dowamynda Serhetýaka demir ýol menzilinde hem-de onuň çäklerindäki degişli gulluklarda bolnandygy we serhet geçelgesinden wagonlary wagtly-wagtynda kabul etmek hem-de ugratmak boýunça işleriň ýagdaýy bilen tanşylandygy barada hasabat berildi.

"Demirgazyk — Günorta" halkara demir ýol geçelgesinde ulanylýan teplowozlaryň sanawy hem-de olary netijeli ulanmak boýunça guramaçylyk ýagdaýlary öwrenildi. Şunuň bilen baglylykda, Bereket — Serhetýaka we Bereket — Akýaýla demir ýol aralyklarynda işleýän teplowozlaryň sany artdyryldy hem-de Serhetýaka demir ýol menzilinde teplowozlara we wagonlara ýeňil abatlaýyş işlerini geçirýän, hyzmatlary ýerine ýetirýän deponyň işi ýola goýuldy.

Mundan başga-da, wagonlar kabul edilende we tabşyrylanda, degişli gulluklar tarapyndan ýerine ýetirilýän işleriň wagtyny azaltmak üçin olaryň ählisiniň işini ýola goýmak hem-de halkara tejribelerden ugur alyp, gözegçilik-geçiriş ýerlerindäki işleri çaltlandyrmak meselelerine garaldy.

Şeýle hem Bereket demir ýol menziliniň wagonlary paýlaýjy parkynyň işi bilen tanşyldy we bu stansiýa goşmaça işçi güýjüni çekmegiň mümkinçilikleri öwrenildi. Onuň geçirijilik ukybyny ýokarlandyrmak maksady bilen, kömekçi demir ýollaryň gurluşygynyň taslamalaryny gysga möhletlerde taýýarlamak teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Ýewropanyň, Ýakyn we Orta Gündogaryň, Merkezi, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýanyň bazarlaryna çykalgalary açýan "Demirgazyk — Günorta" we "Gündogar — Günbatar" halkara ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýändigini belledi. Türkmenistanyň amatly çäk mümkinçiliklerini nazara alyp, bu ugur boýunça gadymy döwürlerde möhüm söwda ýollarynyň geçendigini we onuň dünýä aragatnaşyk giňişliginiň möhüm bölegi bolandygyny bellemek gerek.

Täze taryhy eýýamda onuň yklymüsti ulag geçelgesi hökmündäki ähmiýeti has-da artdy. Soňky ýyllarda demir ýollarynyň ugry giňeldi. Mundan başga-da, halkara ulag gatnawlary ösdürildi. Munuň özi ýurdumyzyň içerki sebitleriniň sazlaşykly ösüşine kuwwatly itergi berdi.

Milli Liderimiz ulag ulgamyndaky özara gatnaşyklaryň Türkmenistanyň dünýä bileleşiginiň giň goldawyna eýe bolan oňyn başlangyçlarynyň ösdürilmegine gönükdirilendigini aýtdy. BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýörite Kararnamalarynyň dördüsiniň kabul edilmegi munuň aýdyň beýanydyr.

Durnukly ösüşiň möhüm guraly hökmünde ulag ulgamynyň wajyp orny eýeleýändigini nazara alanyňda, onuň täze bazarlara we önümçilik-söwda ulgamlaryna giň ýol açýandygy bellärliklidir. Türkmenistan häzirki pandemiýadan soňky döwürde ulaglaryň ähli görnüşleriniň arasyndaky gatnaşyklaryň berkidilmegi baradaky halkara başlangyjy öňe sürdi diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, özüniň çäk taýdan amatly ýerleşiş ýagdaýyny netijeli peýdalanyp, Türkmenistanyň Ýewropa we Aziýa giňişliginde iri ulag-logistika merkezine öwrülýändigini aýtdy. 2021-nji ýylda biziň ýurdumyzyň çäginden geçirilen üstaşyr ýükleriň 3,5 esse artandygy munuň nobatdaky beýanydyr.

Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde ýurdumyzda demir ýol ulaglary düzüminiň toplumlaýyn ösdürilmegine we pudagyň döwrebaplaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, onuň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň zerurdygyna we işleriň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz üstaşyr ýük gatnawlarynyň bökdençsiz işini üpjün etmegiň zerurdygy barada aýdyp, bu babatda agentligiň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory awtobus ugurlarynyň açylmagynyň, üýtgedilmeginiň, ýapylmagynyň Tertibini tassyklamak hakyndaky Kararyň taslamasy barada hasabat berdi. Bu resminama halkymyzyň awtoulag hyzmatlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak, ýol hereketiniň howpsuzlygynyň talaplaryny üpjün etmek maksady bilen, "Awtomobil ulagy hakynda" Türkmenistanyň Kanunyndan gelip çykýan wezipeler nazara alnyp işlenip taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, awtomobil ulaglarynyň işine yzygiderli gözegçiligiň üpjün edilmegine, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagyna, jemgyýetçilik ulaglarynda ýolagçylara edilýän hyzmatlaryň derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen anyk işleriň amala aşyrylmalydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz degişli resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly agentligiň ýolbaşçysyna iberdi we ondan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisde döwlet durmuşynyň beýleki käbir meselelerine hem garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi