Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň düzümi aşakdakylardan ybarat:

Baş edara:

 • Auditor gullugy müdirligi
 • Bank gözegçiligi müdirligi
 • Bank işlerini awtomatizasiýalaşdyryş müdirligi
 • Buhgalter hasaby we hasabatlar müdirligi
 • Daşary ýurt puluny kadalaşdyryş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirligi
 • Düýpli gurluşugy maliýeleşdirmek we inžener-tehniki gözegçilik müdirligi
 • Halkara amallar müdirligi
 • Howpsuzlyk gullugy
 • Hukuk gullugy
 • Iş dolandyryş müdirligi
 • Işgärler syýasaty müdirligi
 • Jemgyýetçilik aragatnaşygy we ýazgy bölümi
 • Karz amallar müdirligi
 • Makroykdysady seljeriş we maliýe syýasaty müdirligi
 • Merkezi gazna
 • Pul dolanşygy we emissiýa-kassa amallary müdirligi
 • Türkmenistanyň Bankara walýuta biržasy
 • Ylmy önümçilik geňeşi

Düzüm birlikler:

 • Inkassasiýa müdirligi
 • Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar gaznasy
 • Döwlet mähekleýiş edarasy
 • Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebi
 • Ýöriteleşdirilen hojalyk birligi

Welaýat şahamçalary:

 • Ahal welaýat şahamçasy
 • Balkan welaýat şahamçasy
 • Daşoguz welaýat şahamçasy
 • Lebap welaýat şahamçasy
 • Mary welaýat şahamçasy