Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň düzümi aşakdakylardan ybarat:

Baş edara:

 • Auditor gullugy Müdirligi
 • Bank gözegçiligi Müdirligi
 • Bank işlerini awtomatizasiýalaşdyryş Müdirligi
 • Buhgalter hasaby we hasabatlar Müdirligi
 • Daşary ýurt puluny kadalaşdyryş we daşary ykdysady gatnaşyklar Müdirligi
 • Düýpli gurluşugy maliýeleşdirmek we inžener-tehniki gözegçilik Müdirligi
 • Halkara amallar Müdirligi
 • Howpsuzlyk gullugy
 • Hukuk gullugy
 • Iş dolandyryş Müdirligi
 • Işgärler syýasaty Müdirligi
 • Jemgyýetçilik aragatnaşygy we ýazgy bölümi
 • Karz amallar Müdirligi
 • Makroykdysady seljeriş we maliýe syýasaty Müdirligi
 • Merkezi Gazna
 • Pul dolanşygy we emissiýa-kassa amallary Müdirligi
 • Türkmenistanyň Bankara walýuta biržasy
 • Ylmy önümçilik Geňeşi

Düzüm birlikler:

 • Inkassasiýa Mudirligi
 • Gymmat bahaly metallar we daşlar baradaky döwlet komiteti
 • Mähekleýiş edarasy
 • Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow adyndaky ýöriteleşdirilen bank mekdebi
 • Ýöriteleşdirilen hojalyk birligi

welaýat şahamçalary:

 • Ahal welaýat şahamçasy
 • Balkan welaýat şahamçasy
 • Daşoguz welaýat şahamçasy
 • Lebap welaýat şahamçasy
 • Mary welaýat şahamçasy