TÄZELIKLER

  • Taryhy waka mynasybetli täze numizmatika şaýy pullary
    Taryhy wakany — Türkmenistanyň “TürkmenÄlem 52o E” ilkinji emeli aragatnaşyk hemrasynyň älem giňişligine uçurylmagynyň şanyna ýurdumyzyň Merkezi banky her biriniň gymmaty 50 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullaryny, şeýle hem şu ýadygärlik şaýy pullardan toplumlary taýýarlady......
  • Erkin aýlanýan puluň çägi bellenildi
    Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2015-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda çykaran 25-iş belgili buýrugyna laýyklykda, ýurdumyzda erkin aýlanýan puluň çägi ABŞ-nyň 10 000 dollary derejesinde bellenildi.....
  • Gazagystan – Türkmenistan – Eýran dostluk demir ýolunyň açylyşy mynasybetli çykarylan şaýy pullary
    Gazagystan – Türkmenistan – Eýran dostluk demir ýolunyň açylyşy mynasybetli Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan altyndan we kümüşden her haýsysynyň gymmaty 50 manada deň bolan ýadygärlik şaýy pullary we şol pullaryň toplumy çykaryldy....

Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

1 oktýabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretary bilen duşuşygy

2015-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Nýu-Ýorkda geçýän 70-nji mejlisiniň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş serketary Pan Gi Mun bilen duşuşygy boldy.

11 sentýabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahaty

2015-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň “Awaza” Kongresler merkezinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Ýaşulularynyň nobatdaky maslahaty geçirildi. Ol türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşynda möhüm şanly waka boldy.

14 awgust 2015 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň ösüş bankynyň wise-prezidentini kabul etdi

2015-nji ýylyň 13-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aziýanyň ösüş bankynyň wise-prezidenti jenap Wensaý Çžany kabul etdi.

22 iýul 2015 ýyl

“Saglyk” döwlet maksatnamasynyň 20 ýyllygy mynasybetli şaýy pullar

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan üçin şanly senäniň - “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 20-ýyllygynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Merkezi banky her haýsysynyň hümmeti 50 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullary hem-de şol pullaryň toplumyny çykardy.

13 iýul 2015 ýyl

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň arasynda gepleşikler geçirildi

2015-nji ýylyň 11-nji iýulynda türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modiniň arasynda gepleşikler geçirildi.

11 iýul 2015 ýyl

Sebitde durnukly ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlyk

2015-nji ýylyň 11-nji iýulynda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen düýn agşam resmi sapar bilen türkmen paýtagtyna gelen Hindistanyň Premýer-Ministri Narendra Modiniň duşuşygy bolar.

10 iýul 2015 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2015-nji ýylyň 9-njy iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda şu ýylyň alty aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri jemlenildi, şeýle hem Prezident maksatnamasynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine seredildi.

9 iýul 2015 ýyl

Hormatly Prezidentimiziň Gruziýa döwlet sapary

2015-nji ýylyň 2-3-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Gruziýada boldy. Ýurdumyz oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanan daşary syýasat strategiýasyny yzygiderli durmuşa geçirip, ýurdumyz daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi, şol sanda Gruziýa bilen oňyn gatnaşyklary işjeň ösdürýär.

9 iýun 2015 ýyl

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy

2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 69-njy sessiýasynda “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy” atly kararnamasy kabul edildi.

15 maý 2015 ýyl

Ýokary derejedäki türkmen-awstriýa gepleşikleri

2015-nji ýylyň 12-nji maýynda Awstriýanyň paýtagty Wena şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidenti Haýns Fişeriň arasynda gepleşikler geçirildi.

14 maý 2015 ýyl

Durnukly manat - durnukly ösüş

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýeti ýokary depginler bilen ösüş gazanýar. Muňa 2015-nji ýylyň 1-nji maýynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň şu ýylyň dört aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde berlen hasabatlardan hem göz ýetirip bolýar.

11 maý 2015 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2015-nji ýylyň 8-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny mundan beýläk-de okgunly ösdürmek baradaky gündelik wezipelere hem-de döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň beýleki möhüm meselelerine garaldy.

2 maý 2015 ýyl

Taryhy waka mynasybetli täze numizmatika şaýy pullary

Taryhy wakany — Türkmenistanyň “TürkmenÄlem 52o E” ilkinji emeli aragatnaşyk hemrasynyň älem giňişligine uçurylmagynyň şanyna ýurdumyzyň Merkezi banky her biriniň gymmaty 50 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullaryny, şeýle hem şu ýadygärlik şaýy pullardan toplumlary taýýarlady.

23 aprel 2015 ýyl

Ahalteke bedewleriniň baýramçylygyna

Ahalteke bedewleriniň ata-babalary – şöhratly “nusaý atlary” tutuş dünýäniň atçylygynyň täji bolmak bilen çäklenmän, eýsem, älem-jahana hakyky sungat eserini peşgeş beren gadymy türkmen jemgyýetiniň ösüşiniň jedelsiz subutnamasy hasaplanýar.

24 mart 2015 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2015-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň öňünde durýan wezipelere garaldy, ony mundan beýläk-de okgunly ösdürmek we döwletimiziň içeri hem-de daşary syýasatynyň beýleki möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

10 mart 2015 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2015-nji ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda ykdysadyýetimiziň pudaklaryny we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine, şeýle hem döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

16 fewral 2015 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2015-nji ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.

9 fewral 2015 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2015-nji ýylyň 6-njy fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine, şeýle hem birnäçe möhüm resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

3 fewral 2015 ýyl

Möhüm ykdysady meseleler barada geçirilen gepleşik

2015-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda Türkmenistanyň “Altyn Asyr” teleýaýlymyna goýberilen nobatdaky syýasy gepleşige Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Tükmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň, Türkmenstanyň milli haryt dolanyşygyny öwreniş institutynyň wekilleri gatnaşdylar.

2 fewral 2015 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2015-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda şu ýylyň ýanwar aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.

27 ýanwar 2015 ýyl

Erkin aýlanýan puluň çägi bellenildi

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2015-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda 831 san bilen bellige alnan “Erkin aýlanýan puluň çägini bellemek barada” Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2015-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda çykaran 25-iş belgili buýrugyna laýyklykda, ýurdumyzda erkin aýlanýan puluň çägi ABŞ-nyň 10 000 dollary derejesinde bellenildi.

27 ýanwar 2015 ýyl

Manadyň hümmeti: okgunly durmuş-ykdysady ösüşi nazarlap

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýeti ýokary depginler bilen ösüş gazanýar. Munuň şeýledigini ýurdumyzyň ykdysadyýetde gazanýan üstünlikleriniň anyk görkezijileri, şol sanda jemi içerki önümçiligiň ýylsaýyn ösüşi, daşary söwda dolanyşygynyň oňyn netijeleri, ýurdumyz boýunça düýpli maýa goýumlaryň möçberiniň yzygiderli ýokarlanmagy hem doly tassyk edýär.

13 ýanwar 2015 ýyl

Türkmen ykdysadyýetiniň pudaklaryny ösdürmegiň meýilnamalaryny amala aşyrmak boýunça çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça geçen hepdäniň jemleýji iki gününde Türkmenistanyň ministrliklerinde we pudak edaralarynda maslahatlar geçirildi.