WAKALAR


Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

27 ýanwar 2015 ýyl

Manadyň hümmeti: okgunly durmuş-ykdysady ösüşi nazarlap

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýeti ýokary depginler bilen ösüş gazanýar. Munuň şeýledigini ýurdumyzyň ykdysadyýetde gazanýan üstünlikleriniň anyk görkezijileri, şol sanda jemi içerki önümçiligiň ýylsaýyn ösüşi, daşary söwda dolanyşygynyň oňyn netijeleri, ýurdumyz boýunça düýpli maýa goýumlaryň möçberiniň yzygiderli ýokarlanmagy hem doly tassyk edýär.

27 ýanwar 2015 ýyl

Erkin aýlanýan puluň çägi bellenildi

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2015-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda 831 san bilen bellige alnan “Erkin aýlanýan puluň çägini bellemek barada” Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2015-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda çykaran 25-iş belgili buýrugyna laýyklykda, ýurdumyzda erkin aýlanýan puluň çägi ABŞ-nyň 10 000 dollary derejesinde bellenildi.

13 ýanwar 2015 ýyl

Türkmen ykdysadyýetiniň pudaklaryny ösdürmegiň meýilnamalaryny amala aşyrmak boýunça çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça geçen hepdäniň jemleýji iki gününde Türkmenistanyň ministrliklerinde we pudak edaralarynda maslahatlar geçirildi.

25 dekabr 2014 ýyl

Ykdysadyýetiň bäsleşige ukyplylyk ýolunda

Milli ykdysadyýetleriň globallaşýan we integrirlenýän işleriniň ösüşi, howpsuzlygy ýokarlandyrmak, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň netijeliligini we bäsleşige ukyplylygynyň ýokarlanmagy bilen häsiýetlendirilýän häzirki zaman ykdysadyýet şertleri döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri boup durýar.

9 dekabr 2014 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä bankynyň wise-prezidentini kabul etdi

2014-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda geçirilýän ýokary derejedäki halkara energetika forumyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Bütindünýä bankynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça wise-prezidenti hanym Lora Taky kabul etdi.

4 dekabr 2014 ýyl

Dostluk demirýoly

2014-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň gatnaşmagynda «Gazagystan — Türkmenistan — Eýran» halkara demir ýolunyň açylyş dabarasy boldy.

3 dekabr 2014 ýyl

Gazagystan – Türkmenistan – Eýran dostluk demir ýolunyň açylyşy mynasybetli çykarylan şaýy pullary

Ýurdumyzyň ulag toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri durmuşa geçirmek, Türkmenistanyň demir ýol pudagyny has-da ösdürmek maksatlarynda gurlan Gazagystan – Türkmenistan – Eýran dostluk demir ýolunyň açylyşy mynasybetli Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan altyndan we kümüşden her haýsysynyň gymmaty 50 manada deň bolan ýadygärlik şaýy pullary we şol pullaryň toplumy çykaryldy.

3 dekabr 2014 ýyl

Türkmen-gazak doganlyk gatnaşyklarynda taryhy tapgyr

2014-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň arasynda ýokary derejedäki duşuşyk geçirildi.