Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Kanunçylyk

Eksport we import geleşikleri boýunça dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda hasaplaşyklar
geçirilende geleşigiň pasportyny resmileşdirmegiň Tertibine üýtgetmeleri girizmek barada

Türkmenistanyň Merkezi Bаnkynyň Müdiriyetiniň Başlygynyň 2012-nji yylyň 13-nji awgustynda
çykaran 219-ö belgili buýrugy bilen tassyklanan, Ätiyaçlyk talaplarynyň kadalaşdyryjysyny hasaplamagyň
we Türkmenistanyň Merkezi bankynda olary deponirlemegiň tertibi hakynda Gollanma üytgetmeler
girizmek barada

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdiriýetiniň başlygynyň 2008-nji ýylyň 5-nji aprelinde
çykaran 40-njy buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň raýatlaryna hususy ýaşaýyş jaýlaryny
gurmak üçin döwlet gurluşyk kärhanalaryna karz ugruny açmak arkaly karz serişdelerini bermegiň
tertibi hakynda Düzgünnama üýtgetme we goşmaça girizmek barada

Eksport we import geleşikleri boýunça dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda hasaplaşyklar geçirilende
geleşigiň pasportyny resmileşdirmegiň TERTIBI

KA„RZ EDA…LARYNDA ESASY SERIŞDELERI BUHGALTERÇILIK HASABA ALNYŞYNYŇ TERTIBI

Türkmenistanda önüm öndürijilere muzdsuz berlen oba hojalyk tehnikalaryna we gurallaryna ätiýaçlyk
şaýlaryny satyn almak üçin ýeňillikli karzlary bermegiň Tertibi

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2008-nji ýylyň 5-nji aprelinde çykaran 40-njy buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň raýatlaryna hususy ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin döwlet gurluşyk guramalaryna karz ugruny açmak arkaly karz serişdelerini bermegiň tertibi hakynda Düzgünnama üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek barada

Türkmenistanyň raýatlaryna aşgabat şäherinde täze gurlan jaýlardan öýleri satyn almaga gozgalmaýan
emläk üçin karz bermegiň TERTIBI

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY: Türkmenistanyň käbir kanunçylyknamalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2006-njy ýylyň 25-nji aprelinde çykaran 18
belgili buýrugy bilen tassyklanan Bank hasaby hakynda Düzgünnama üýtgetmeler girizmek barada

Ygtyýarly karz edaralary tarapyndan fiziki şahslar üçin nagt we nagt däl görnüşinde daşary ýurt puly
bilen alyş-çalyş amallaryny geçirmegiň Düzgünlerine üýtgetmeleri girizmek hakynda