Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Kanunlar

Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda

Karz edaralary we bank işi hakynda

Mikromaliýe guramalary we mikromaliýeleşdirme hakynda

Karz birleşmeleri hakynda

Fiziki şahslaryň goýumlarynyň hökmany kepilligi hakynda

Türkmenistanyň Merkezi Bаnkynyň Müdiriyetiniň Başlygynyň 2012-nji yylyň 13-nji awgustynda
çykaran 219-ö belgili buýrugy bilen tassyklanan, Ätiýaçlyk talaplarynyň kadalaşdyryjysyny hasaplamagyň
we Türkmenistanyň Merkezi bankynda olary deponirlemegiň tertibi hakynda Gollanma üytgetmeler
girizmek barada

Türkmenistanyň käbir kanunçylyknamalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

Düzgünnamalar

 • Goýumlaryň hökmany kepillendiriliş gaznasynyň emele gelmeginiň, serişdeleriniň ýerleşdirilmeginiň we ondan tölegleriň, kepillik ätiýaçlygynyň emele gelmeginiň, gatnaşyjy banklar tarapyndan hökmany we ýörite gatançlaryň tölenilmeginiň tertibi hakynda
 • Bank hasaby hakynda
 • Türkmenistanda nagt däl hasaplaşyklar hakynda
 • Türkmenistanyň raýatlaryna Aşgabat şäherinde täze gurlan jaýlardan öýleri satyn almaga gozgalmaýan emläk üçin karz bermegiň tertibi
 • Türkmenistanda kassa amallaryny alyp barmagyň tertibi
 • Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan ygtyýarlylandyrylmaga degişli işi ygtyýarnamasyz amala aşyrýan taraplary ýüze çykarmak maksady bilen, ygtyýarnamanyň dalaşgäri we ygtyýarnamaly bolup durmaýan taraplaryň barlaglaryny geçirmek boýunça Usulyýet görkezmeleri

  Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2012-nji ýylyň 12-nji martynda 635 san bilen bellige alnan Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2012-nji ýylyň 27-nji fewralynda çykaran 19-ö belgili buýrugy bilen tassyklanan Ygtyýarly karz edaralary tarapyndan fiziki şahslar üçin nagt we nagt däl görnüşinde daşary ýurt puly bilen alyş-çalyş amallaryny geçirmegiň Düzgünlerine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

  Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdiriyetiniň başlygynyň 2011-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda çykaran 58-ö belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň karz edaralarynyň müşderileriniň karz taryhy hakynda Düzgünnama üýtgetme girizmek barada

  Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2008-nji ýylyň 5-nji aprelinde çykaran 40-njy buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň raýatlaryna hususy ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin döwlet gurluşyk guramalaryna karz ugruny açmak arkaly karz serişdelerini bermegiň tertibi hakynda Düzgünnama üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek barada

  Ygtyýarly karz edaralary tarapyndan fiziki şahslar üçin nagt we nagt däl görnüşinde daşary ýurt puly
  bilen alyş-çalyş amallaryny geçirmegiň Düzgünlerine üýtgetmeleri girizmek hakynda

  Tertipler

  Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijilerine ýeňillikli karzlary bermegiň tertibi

  Oba hojalyk we şoňa meňzeş önümler ilatdan satyn alnanda hasaplaşyklary geçirmegiň tertibi

  “Türkmenistanyň raýatlaryna Aşgabat şäherinde täze gurlan jaýlardan öýleri satyn almaga gozgalmaýan emläk üçin karz bermegiň Tertibini tassyklamak barada” Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň Başlygynyň 2014-nji ýylyň 25-nji aprelinde çykaran 156-iş buýrugyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek barada

  Türkmenistanda pagtanyň, bugdaýyň, şalynyň we gant şugundyrynyň önümçiligini maliýeleşdirmegiň we önüm öndürijiler bilen hasaplaşyklary geçirmegiň tertibi

  Eksport we import geleşikleri boýunça dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda hasaplaşyklar geçirilende geleşigiň pasportyny resmileşdirmegiň Tertibine üýtgetmeleri girizmek barada

  Eksport we import geleşikleri boýunça dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda hasaplaşyklar geçirilende
  geleşigiň pasportyny resmileşdirmegiň tertibi

  Karz edaralarynda esasy serişdeleri buhgalterçilik hasaba alnyşynyň tertibi

  Türkmenistanda önüm öndürijilere muzdsuz berlen oba hojalyk tehnikalaryna we gurallaryna ätiýaçlyk
  şaýlaryny satyn almak üçin ýeňillikli karzlary bermegiň tertibi

  Türkmenistanyň raýatlaryna aşgabat şäherinde täze gurlan jaýlardan öýleri satyn almaga gozgalmaýan
  emläk üçin karz bermegiň tertibi