WAKALAR


Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

18 aprel 2014 ýyl

Maliýe ulgamynyň globallaşmagy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen häzirki döwürde ýurduň ykdysady ulgamy üýtgedilip gurulýar we barha kämilleşdirilýär. Ykdysadyýetimizi ýokary depginler bilen ösdürmek hem-de ilatyň durmuş hal ýagdaýyny gowulandyrmak üçin öňde goýlan wezipäni çözmekde býujet, maliýe, salgyt we bank ulgamlary düýpgöter täzeden gurnaldy...

10 aprel 2014 ýyl

Birža işleri: hukuk taýdan sazlaşdyrmagyň täzelikleri

Şu ýylyň mart aýynda “Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda” Türkmenistanyň Kanuny güýje girdi.Bu Kanun Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrlyşynyň 1-nji martda bolup geçen mejlisinde kabul edildi. Kanun haryt-çig mal biržalarynyň işlemeginiň, birža söwdalarynyň guralmagynyň we geçirilmeginiň hukuk, guramaçylyk weykdysady esaslaryny kesgitleýär hem-de Türkmenistanda harytlaryň lomaý bazarynyň ösdürilmegine gönükdirilendir.

24 mart 2014 ýyl

Bank kartlarynyň maglumat howpsuzlygy

Häzirki döwürde bank kartlary biziň durmuşymyza kem-kemden ornaşýandygyny ynamly belläp bolar. Şolary dürli maksatlar üçin işjeň ulanýan adamlar bar. Esasan hem ýurdumyzdaky ministrlikler, edara-kärhanalar, kompaniýalar öz işgärleriniň zähmet hakyny bank kartlary arkaly tölemekligini giňden ornaşdyrýarlar.

20 mart 2014 ýyl

Türkmenistanyň Bankara walýuta biržasynyň işini halkara derejesine ýetirmek.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe, ýurdumyzyň ykdysadyýetinde uly we taryhy ähmiýetli özgertmeler amala aşyrylýar.

17 mart 2014 ýyl

Kuwwatly ýurt— eşretli ýaşaýyş

Hormatly Prezidentimiziň ýer böleklerini hususy eýeçilige bermek baradaky Karary halkymyzyň ýaşaýyş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmakda möhüm ädimdir. Ýurdumyzy ösdürmek, halkymyzy bagtyýar durmuşda ýaşatmak  ugrunda hormatly Prezidentimiz ýadawsyz aladalar edýär. Milli Liderimiziň tagallasy bilen adam hakyndaky alada döwletimiziň baş aladasyna öwrüldi.

10 mart 2014 ýyl

Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilen «Türkmen zenany – gözelligiň nyşany» atly baýramçylyk dabarasy

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň saýasynda özünde mähremligi, gözelligi, näzikligi jemleýän mähriban ene-mamalarymyza we gelin-gyzlarymyza uly sarpa goýulýar.

24 fewral 2014 ýyl

Maliýe hasabatlylygynyň halkara standartlary – dünýä derejesinde maliýe hasabatlylygynyň bir bitewi ulgamydyr

Buhgalterçilik hasaba alnyşynyň we maliýe hasabatlylygynyň halkara standartlaryna geçmek kärhanalara we guramalara döwlet edaralary tarapyndan, şol sanda salgyt edaralary tarapyndan goldaw bermegiň şertleriniň biridir.

7 fewral 2014 ýyl

Bank hyzmatlary döwrebaplaşýar

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda durmuşa geçirilýän uly gerime eýe bolan işleriň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary bilen bir hatarda bank ulgamy hem barha kämilleşýär. Bank ulgamy ýurdumyzda ykdysady syýasatyň kemala gelmegine we bolup geçýän uly ykdysady özgertmelere gatnaşýar, hem-de ykdysady döwlet maksatnamalaryny netijeli durmuşa geçirýär.

4 fewral 2014 ýyl

Telekeçilige döwlet tarapyndan berilýän goldawyň netijeliligi

Häzirki döwür telekeçiligiň iş ýüzünde dikeldilýän, işewür adamlara öz ukyplaryny doly açmak üçin ähli şertleriň döredilýän döwrüdir. Döwletimiz senagat önümçiligini mundan beýläk-de ösdürmek üçin hususy telekeçileriň mümkinçiliklerini çekmäge ilkinji nobatdaky wezipeleriň biri hökmünde garaýar.

4 fewral 2014 ýyl

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2013-nji ýyl. Maliýe-ykdysady ulgam

2013-nji ýylda — Türkmenistanyň öz Garaşsyzlygynyň ýigrimi ikinji ýylynda türkmen halkynyň bähbitleri üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň paýhasly ýolbaşçylygynda ýöredilýän uly möçberli döwlet syýasaty netijesinde dünýäniň depginli ösýän ýurtlarynyň hatarynda mynasyp orny eýeläp, durmuş-ykdysady ösüşde ýokary üstünlikleri görkezdi.

31 ýanwar 2014 ýyl

Beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 290 ýyllygyna bagyşlap, Türkmenistanyň Merkezi banky altyn we kümüş şaýy pullaryny goýberer

2014-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň göni aragatnaşyk arkaly geçiren wideoşekilli iş maslahatynda Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 290 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan goýberilmegi meýilleşdirilýän altyn we kümüş şaýy pullarynyň nusgalary hödürlendi.

30 ýanwar 2014 ýyl

Dünýä ykdysadyýetine tarap ädilen ädim

Nagt däl hasaplaşyklaryň uly mäýdanynda ýene-de bir iri oýunçysy Türkmenistanda işläp başlar. Türkmenistanyň daşary ykdysady iş banky töleg işiniň ulgamyna gatnaşmaga hukuk berýän MasterСard bilen lisenzion ylalaşygy baglaşar. Daşary ykdysady iş bankyna şular ýaly ygtyýary Türkmenistanyň Prezidentiniň ýakynda gol çeken Buýrugy hukuk berýär.

23 ýanwar 2014 ýyl

Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy – kanun çykaryjy esaslar

Geçen ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan kabul edilen «Eýeçiligiň döwletiň garamagayndan aýrylmagy we döwletiň emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda» Türkmenistanyň täze Kanuny 2014-nji ýylyň 1-nji iýulyndan güýje girýär.

22 ýanwar 2014 ýyl

Halkara töleg ulgamlary – bank hyzmatlarynyň möhüm ugry

Hormatly Prezidentimiz 2014-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyna MasterCard kompaniýasy bilen Ygtyýarnama Ylalaşygyny baglaşmaga rugsat berýän Buýruga gol çekdi we häzirki şertlerde halkara töleg ulgamlaryny, şol sanda nagt däl hasaplaşyk ulgamlaryny ornaşdyrmak aýratyn ähmiýete eýe bolýandygyny nygtady.