TÄZELIKLER

  • Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna ýadygärlik teňňeleri
    Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň şanyna ýurdumyzyň Merkezi banky her biriniň 100 manat hümmeti bolan altyn we kümüş teňňeleri, şeýle hem şol teňňeleriň toplumyny çykardy. ......
  • Press reliz
    2016-njy ýylyň 12-nji ýanwaryndan başlap ýurdumyzyň çäginde daşary ýurt pullaryny satyn almagy-satmagy amala aşyrýan ygtyýarly karz edaralarynda ýa-da olaryň alyş-çalyş nokatlarynda fiziki şahslara daşary ýurt puluny satmak düzgünlerine birnäçe üýtgetmeler girizilýär. ......
  • Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygynyň hormatyna ýadygärlik şaýy pullary
    Şanly baýramyň – Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk halkara-hukuk derejesine eýe bolmagynyň 20 ýyllygynyň öň ýanynda ýurdumyzyň Merkezi banky tarapyndan her haýsysynyň gymmaty 50 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullary hem-de şol pullaryň toplumy çykaryldy. ......

Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

25 noýabr 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2016-njy ýylyň 24-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin  mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşyna degişli derwaýys meseleleriň birnäçesine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Mejlise ýurdumyzyň Mejlisiniň wekilleri, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary çagyryldy.

14 noýabr 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 11-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda kabul edilen döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly möhüm meselelere, şeýle hem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

7 noýabr 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2016-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň on aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi hem-de ozal kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi we ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

4 noýabr 2016 ýyl

Türkmen manadynyň 23 ýyllygy mynasybetli maslahaty

2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň Merkezi bankynda milli pul birliginiň — manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 23 ýyllygyna bagyşlanyp ylmy-amaly maslahat geçirildi.

26 oktýabr 2016 ýyl

Döwrebap tehnologiýalar – göwnejaý hyzmatlar

Häzirki döwürde Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmek we döwrebaplaşdyrmak ugrunda, şol sanda halk köpçüligi üçin ýokary ähmiýetli amatlyklary üpjün edýän nagt däl hasaplaşyklaryň tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça netijeli çäreler amala aşyrylýar.

22 oktýabr 2016 ýyl

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna ýadygärlik teňňeleri

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň şanyna ýurdumyzyň Merkezi banky her biriniň 100 manat hümmeti bolan altyn we kümüş teňňeleri, şeýle hem şol teňňeleriň toplumyny çykardy.

22 oktýabr 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2016-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri, welaýatlaryň häkimleri, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçileri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary çagyryldy.

15 oktýabr 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

13 oktýabr 2016 ýyl

Nagt däl hasaplaşygyň tehnologiýalary jemgyýetiň hyzmatynda

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan il-ýurt bähbitli we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmek we döwrebaplaşdyrmak ugrunda, şol sanda jemgyýet üçin ähmiýeti ýokary bolan amatlyklary üpjün edýän nagt däl hasaplaşyklaryň tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça degişli çäreler amala aşyrylýar.

10 oktýabr 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalar kabul edildi.

3 oktýabr 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 30-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, milli maksatnamalaryň durmuşa geçirilişine hem-de öňümizdäki möhüm çärelere taýýarlyk görlüşine garaldy, birnäçe resminamalar kabul edildi.

27 sentýabr 2016 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

2016-njy ýylyň 26-njy sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

24 sentýabr 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

2016-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

22 sentýabr 2016 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň ösüş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2016-njy ýylyň 21-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aziýanyň ösüş bankynyň prezidenti Takehiko Nakaony kabul etdi.

06 sentýabr 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 2-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna we döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly möhüm meselelere garaldy.

26 awgust 2016 ýyl

Daşary ýurt önümleriniň ornuny tutmak: Türkmenistanyň senagat-tehnologik ösüşiniň strategik ugry

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ykdysady strategiýasyna laýyklykda, Türkmenistanda bazar gatnaşyklaryna ulgamlaýyn we tapgyrlaýyn geçmek işi daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilýän möçberlerini artdyrmak, içerki bazary ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli, daşary ýurtlardan getirilýän harytlar bilen bäsleşmäge ukyply harytlar bilen doldurmak babatda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmek bilen utgaşdyrylýar.

31 iýul 2016 ýyl

Bank hyzmatlarynda alyş-çalyş amallaryň orny

Döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 25 ýyllygy giňden we dabaraly baýram edilýän şu ýylda milli Liderimiziň “Öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!” diýen çagyryşy nurana geljege tarap ynamly gadam urýan biziň halkymyzy täze beýik ýeňişlere ruhlandyrýar, şol sanda ýurdumyzyň bank ulgamy hem ykdysadyýetimiziň öňe tarap ilermegine öz goşandyny goşýar.

12 iýul 2016 ýyl

Ýurdumyzda halkara pul geçirimleri hyzmatlary giňden ulanylýar

Soňky ýyllarda türkmen halkynyň durmuş-ykdysady derejesiniň has-da ýokarlanmagy, daşary ýurtlaryň abraýly okuw ojaklarynda köp sanly Türkmenistandan ýaşlaryň okamagy, raýatlarymyzyň halkara syýahatçylyk ulgamyna işjeň goşulyşmagy, Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan oňyn özgertmeleriniň miweleri bolup durýar.

4 iýul 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 1-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine seredildi.

13 iýun 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 10-njy iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda käbir resminamalaryň taslamalaryna hem-de ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.

6 iýun 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 3-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine, şeýle hem döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesine we käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

25 maý 2016 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistana gelen Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň ýolbaşçysy jenap Suma Çakrabartini kabul etdi.

16 maý 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

7 maý 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-niy ýylyň 6-njy maýynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň dört aýynda milli ykdysadyýetimiziň ösüşiniň netijeleri jemlenildi, käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meseleleriniň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

18 aprel 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýyluyň 15-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

12 aprel 2016 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

2016-njy ýylyň 11-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň hem-de pudaklaýyn düzümleriň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

9 aprel 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2016-njy ýylyň 8-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi.

4 aprel 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

1 aprel 2016 ýyl

Manadyň durnuklylygy barada

Manadyň durnuklylygyny üpjün etmek «Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maksatlarynyň biridir. Şu ugurda döwletimizde Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan toplumlaýyn çäreler geçirilýär.

29 mart 2016 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

2016-njy ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň, Türkmenistanyň medeniýet ministriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

24 mart 2016 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti Gagauziýanyň baştutanyny kabul etdi.

2016-njy ýylyň 23-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Türkmenistana gelen Gagauziýa awtonom çäkli düzümiň (Moldowa Respublikasy) baştutany hanym Irina Wlahy kabul etdi.

23 mart 2016 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti ahalteke bedewleri hakyndaky nobatdaky kitabyny ýazmagy tamamlady

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow möhüm döwlet işleriniň ummasyz köpdügine garamazdan, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga ýa-da edebi we ylmy işi ýazmak bilen meşgullanmak üçin yzygiderli wagt tapmaga çalyşýar.

17 mart 2016 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Pakistan Yslam Respublikasyna resmi sapary

2016-njy ýylyň 16-njy martynda irden Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Pakistan Yslam Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar.

15 mart 2016 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

2016-njy ýylyň 14-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysynyň, Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

26 fewral 2016 ýyl

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň jemleýji tapgyryna badalga berdi

2016-njy ýylyň 25-nji fewralynda türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.

20 fewral 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

16 fewral 2016 ýyl

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iri halyçylyk toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ýurdumyzda milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýän şanly seneler mynasybetli täze binalaryň we desgalaryň açylyş dabarasyny guramak asylly däbe öwrüldi.

16 fewral 2016 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

2016-njy ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

15 fewral 2016 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

2016-njy ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ak mermerli paýtagtymyzy ösdürmegiň möhüm wezipelerini, şeýle hem 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.

15 fewral 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.

8 fewral 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 5-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

1 fewral 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 29-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.

23 ýanwar 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 22-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde Ministrler Kabinetiniň göçme mesjlisini geçirdi. Mejlisde ýurdumyzyň durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere, käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

18 ýanwar 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2016-njy ýylyň 15-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine seredildi.

12 ýanwar 2016 ýyl

Press reliz

Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, bu ugurda öňdebaryjy halkara tejribesini ornaşdyrmak, «Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda», «Karz edaralary we bank işi hakynda», «Daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda, 2016-njy ýylyň 12-nji ýanwaryndan başlap ýurdumyzyň çäginde daşary ýurt pullaryny satyn almagy-satmagy amala aşyrýan ygtyýarly karz edaralarynda ýa-da olaryň alyş-çalyş nokatlarynda fiziki şahslara daşary ýurt puluny satmak düzgünlerine birnäçe üýtgetmeler girizilýär.

11 ýanwar 2016 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2016-njy ýylyň 8-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzda 2015-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerini jemlemek hem-de ýakyn geljek üçin milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň öňünde durýan ileri tutulýan wezipeleri kesgitlemek bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

6 ýanwar 2016 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

2016-njy ýylyň 5-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, käbir pudaklaýyn düzümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

28 dekabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

2015-nji ýylyň 25-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Täze ýyl baýramynyň öňýanyndaky bilelikdäki mejlisini geçirdi.

23 dekabr 2015 ýyl

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Gündogar-Günbatar” gaz geçirijisiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

2015-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Balkan welaýatyna iş sapary bilen gelen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň iri gaz känlerini bir bitewi gaz geçiriji ulgama birleşdiren “Gündogar-Günbatar” gaz geçirijiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

21 dekabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2015-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

14 dekabr 2015 ýyl

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna badalga berildi

2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda Mary welaýatynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan /TOPH/ gaz geçirijisiniň hem-de “Galkynyş” gaz känini senagat taýdan özleşdirmegiň ilkinji nobatdakysynyň desgalarynyň gurluşygyna badalga berildi.

14 dekabr 2015 ýyl

Türkmenistanda ýokary derejede halkara maslahaty geçirildi

2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda paýtagtymyzda “Bitaraplyk syýasaty: parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň ugrunda halkara hyzmatdaşlygy” atly halkara maslahaty geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin dürli ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlary, dünýäniň ýokary syýasy derejeli wekilleri, abraýly halkara we sebit guramalarynyň, diplomatik toparlarynyň wekilleri Aşgabada ýygnandylar.

11 dekabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasatynyň ykdysady jähtleri

1992-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň agzalygyna kabul edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda 185 agza döwletleriň   makullamagynda „Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy“ hakynda Rezolýusiýasy kabul edildi.

9 dekabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygynyň hormatyna ýadygärlik şaýy pullary

Şanly baýramyň – Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk halkara-hukuk derejesine eýe bolmagynyň 20 ýyllygynyň öň ýanynda ýurdumyzyň Merkezi banky tarapyndan her haýsysynyň gymmaty 50 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullary hem-de şol pullaryň toplumy çykaryldy.

8 dekabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Tatarystan Respublikasynyň baştutanynyň arasynda gepleşikler

2015-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Türkmenistana iş sapary bilen geldi.

7 dekabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Ýaşulularynyň dabaraly maslahaty

2015-nji ýylyň 4-nji dekabrynda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahatynyň dabaraly mejlisi geçirildi. Ol ýetip gelýän baýramçylyga - biziň döwletimiziň Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 20 ýyllygyna bagyşlandy.

3 dekabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyrdy

2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça amala aşyran iş saparynyň barşynda Gökdepe etrabynyň Gökdere obasynda gurulýan 600 baş atçylyk toplumynda we 114 hojalyk üçin ýaşaýyş jaýlary toplumynda alnyp barylýan işleriň depgini bilen ýakyndan tanyşdy.

28 noýabr 2015 ýyl

Maryda “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylmagy mynasybetli dabara hem-de Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygynyň şanyna baýramçylyk konserti boldy

2015-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Mary welaýatynyň merkezinde täze durmuş medeni maksatly desganyň – “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasy boldy. Bu ýerde Mary şäherine 2015-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty derejesiniň berilmeginiň çäklerinde türki dilli ýurtlaryň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi.

24 noýabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti gazy eksport ediji ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Sammitine gatnaşdy

2015-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Eýran Yslam Respublikasynda resmi saparda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Tähranda geçirilen gazy eksport ediji ýurtlaryň Forumynyň döwlet Baştutanlarynyň Sammitine gatnaşdy.

6 noýabr 2015 ýyl

Durnukly manat

Ýaňy-ýakynda ýurdumyzda Türkmenistanyň milli puly - manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 22 ýyllygy güni dabaraly bellenildi. Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlyk alan ýylyndan başlap ykdysady özgertmeleriň hatarynda ýurduň milli puluny dolanyşyga girizmek wezipesi wajyp orna eýedi. Sebäbi milli ykdysadyýetiň sazlaşykly hereket etmegi, garaşsyz pul-karz syýasatynyň alnyp barylmagy, bank ulgamynyň netijeliligi milli puluň dolanyşygyna köp bagly bolup durýar.

2 noýabr 2015 ýyl

Milli manadymyzyň 22 ýyllygyna

2015-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň mejlisler zalynda milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 22 ýyllygyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi.

 

15 oktýabr 2015 ýyl

Ygtyýarly karz edaralary tarapyndan fiziki şahslar üçin nagt we nagt däl görnüşinde daşary ýurt puly bilen alyş-çalyş amallaryny geçirmegiň Düzgünlerine üýtgetmeler we goşmaçalar

 

14 oktýabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2015-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri girizildi, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

14 oktýabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda gepleşikler geçirildi

2015-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda özbek paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Islam Karimowyň arasynda geçirilen gepleşikler uly üstünlige eýe boldy.

8 oktýabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra gününe bagyşlanan ýatlama çäresine gatnaşdy

2015-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda Türkmenistanda gussaly sene – ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlary hem-de 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesinde gurban bolanlary ýatlamak bilen baglanyşykly Hatyra güni bellenilip geçilýär. “Halk hakydasy” Ýadygärlikler toplumynyň ýadygärliklerine gül goýmak çäresine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

8 oktýabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2015-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň 9 aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine hem-de döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy.

1 oktýabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretary bilen duşuşygy

2015-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Nýu-Ýorkda geçýän 70-nji mejlisiniň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş serketary Pan Gi Mun bilen duşuşygy boldy.

11 sentýabr 2015 ýyl

Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahaty

2015-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň “Awaza” Kongresler merkezinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Ýaşulularynyň nobatdaky maslahaty geçirildi. Ol türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşynda möhüm şanly waka boldy.