Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Türkmenistanyň Merkezi banky we GFR-iň Süýşürintgiler kassalarynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça gaznasy Ähtnama gol çekdiler

Berlinde Türkmenistanyň Merkezi banky bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Süýşürintgiler kassalarynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça gaznasynyň arasynda Özara düşünişmek hakynda ähtnama gol çekildi. Resminama maliýe ulgamyny berkitmek hem-de bank ulgamynyň hünärmenlerini okatmak babatda deňhukukly hyzmatdaşlygy has-da giňeltmäge we çuňlaşdyrmaga gönükdirilendir.

Şeýle hem gazna Halkara süýşürintgiler gününi geçirmekde hyzmatdaşdyr. Ýöriteleşdirilen bank mekdebiniň mugallymlary we diňleýjileri hem-de ýurdumyzyň banklarynyň müşderileri bilelikdäki çäreleriň müşderileri bolup durýar.

Bu düzüm bilen hyzmatdaşlyk 2012-nji ýylda gaznanyň wekiliýetiniň ilkinji iş saparyndan başlady. Türkmenistanda bank hünärmeni hünäri boýunça okuw taslamasy TMB-niň we Süýşürintgiler kassalarynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça gaznasynyň üstünlikli gatnaşyklarynyň mysallarynyň biri bolup durýar. 2013-2017-nji ýyllarda şol taslamanyň çäklerinde Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärleriniň 400-den gowragy hünärini ýokarlandyrdy.

1992-nji ýylda döredilen gününden başlap, bu gazna dürli ýurtlarda maliýe edaralaryny hem-de kiçi we orta kärhanalary goldaýar. Häzirki wagtda Süýşürintgiler kassalarynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça gaznasy tarapyndan dünýäniň 40-dan gowrak ýurdunda ösüş taslamalary amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi